Рефераты по социологии

Название работы Дата
941. Військове покликання: суть та специфіка реалізації в умовах розбудови Збройних Сил України (філософсько-соціологічний аналіз) (34,75 кБ) Реферат 20.11.2021

Покликання особистості як соціально-культурний феномен. Головні суперечності й особливості формування і реалізації військового покликання за умов розбудови Збройних Сил України у контексті посттоталітарних трансформацій. Закономірності даного процесу.

942. Віртуалізація життєвого простору сучасної людини (33,82 кБ) Контрольная 21.02.2017

Суть віртуалізації суспільства. Зміна ментальності людини епохи Постмодерн. Феномен кіберсвіту. Мережеве суспільство. Інформатизація суспільства стає як один з головних чинників соціокультурної динаміки в світі. Інтерактивні можливості кіберпростору.

943. Віртуальне спілкування та його особливості (24,21 кБ) Реферат 21.02.2017

Ситуація домінуючої вербальності та її наслідки. Інтернет-спілкування: основні риси та особливості. Позитивні та негативні сторони соціальних мереж. Етикет у віртуальному спілкуванні, а також і психологічні особливості спілкування через інтернет.

944. Віртуальні співтовариства (51,51 кБ) Реферат 20.01.2019

Новий тип співтовариств, які виникають в електронному просторі. Цілі створення віртуальних співтовариств, поєднання на тимчасовій або постійній основі в соціальну групу. Соціальні риси мережних груп. Флешмоб як соціальна технологія на користь суспільству.

945. Вітчизняна наука в умовах наздоганяючої модернізації 1920-1930 років: питання методології дослідження (29,38 кБ) 21.02.2017

Здійснення всебічної індустріально-центрованої модернізації соціально-економічного організму. Феномен жорсткої монополії на пізнання і владу. Характеристика сталінської соціальної політики. Кадрова політика в державі. Прискорення соціального розвитку.

946. Вітчизняні соціологічні рефлексії початку та середини ХІХ століття (20,66 кБ) Реферат 20.09.2013

Вплив соціально-політичного середовища на формування специфіки вітчизняної гуманітарної науки. Феномен Кирило-Мефодіївського товариства і протоетносоціологічні мотиви в українській науці. Збір етнографічних матеріалів та фольклору в регіонах країни.

947. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі (25,16 кБ) Реферат 11.07.2012

Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна Факультет соціальних технологій Кафедра соціальної роботи Реферат Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі Виконала студентка 4 курсу

948. Вклад в конфликтологию Л. Козера (159,4 кБ) 20.03.2026

Льюис Козер - американский социолог, представитель критической социологии. Активный критик структурно-функционального анализа в 50-х гг., способствовал смене научной парадигмы в понимании общества. Концепция позитивно-функционального конфликта Л. Козера.

949. Вклад в социологию Г. Спенсера (7,2 кБ) Реферат 08.12.2006

Вклад в социологию Г. Спенсера Существенно обогатил предмет наукианглийский социолог Г. Спенсер 1820-1903r. r. . В традициях позитивистскойсоциологии Спенсер, опираясь на исследования Ч. Дарвина, предложил использоватьэволюционную теорию для объяснения социальных изменений.

950. Вклад в социологию Г.Спенсера (7,36 кБ) Реферат 11.07.1999

Московский Государственный Институт Медународных Отношений Университет МИД РФКафедра социологии Сообщение Вклад всоциологию Г.Спенсера Составил Студент 1 курса МЭО, 4 академ.гр.Аверьянов Алексей. Научный Руководитель Корнеев Николай Сергеевич Москва 1998Существеннообогатил

951. Вклад выдающихся русских социологов в мировую социологию (151,17 кБ) Курсовая 21.02.2017

Становление социологии в России XIX-начала ХХ века, ее сущность и трудности. Н.К. Михайловский как основатель субъективной школы в социологии. Историко-генетическая социология М.М. Ковалевского. П.А. Сорокин как методолог и теоретик социологической науки.

952. Вклад М.М. Ковалевского в разработку науки о семье по работе "Очерк происхождения и развития семьи и собственности" (30,62 кБ) Реферат 21.02.2017

Периодизация развития семьи в работе М.М. Ковалевского, эволюционное движение от матриархата к патриархату. Основные причины изменчивости семейных отношений, связанной с переходом от материнского рода к отцовскому и возникновением моногамной семьи.

953. Вклад П. Сорокина в развитие мировой социологической мысли (45,51 кБ) Реферат 20.06.2021

Исторические рамки социологии труда. Задача генетической социологии, вклад Питирима Сорокина в развитие социологии. Главными формами взаимодействия социальных групп. Этические идеалы и юридические нормы. Социодинамическая модель Питирима Сорокина.

954. Вклад П.А. Сорокина в социологию (84,38 кБ) Курсовая 20.12.2022

Биографические данные о Питириме Сорокине, малоизвестные интересные факты его жизни. Преемственность научного творчества американского и русского периодов в основных работах социолога. Смысл каждого теоретического направления в деятельности Сорокина.

955. Вклад российских ученых в развитие социологии труда (33,3 кБ) Курсовая 12.07.2012

Федеральное агентство по образованию Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина Кафедра государственного и муниципального управления Курсовая

956. Вклад Э. Дюркгейма в развитие экономической социологии (27,86 кБ) Реферат 21.02.2017

Жизненный путь Э. Дюркгейма - французского социолога и философа, основателя французской социологической школы и структурно-функционального анализа. Проблема интеграции индивида и общества. Механическая и органическая солидарность, типы самоубийств.

957. Вклад Элтона Мэйо в развитие социологической теории (22,74 кБ) Реферат 21.02.2017

Хоторнский эксперимент. Элтон Мэйо - наиболее видный представитель школы человеческих отношений, возникшей в США в 1920-1930 годах. Его работы оказали большое влияние на развитие социологической теории в ХХ веке.

958. Влад Дракула как маргинал (13,44 кБ) 21.02.2017

Маргинал как человек свободный от стереотипов и большинства зависимостей, предпосылки формирования и развития в структуре личности данных качеств. Влад Цепеш и его место в истории, развитие маргинальных качеств и их использование в процессе правления.

959. Влада, насильство та авторитет (13,94 кБ) 20.01.2018

Історія визначення, джерела, різновиди влади. Форми прояву влади примусом і насильством, роль переконання, впливу, авторитету. Влада як можливість і здатність здійснювати свою волю, впливати на діяльність та поведінку інших людей всупереч опору.

960. Власть и социальные патологии в современном обществе (47,85 кБ) Курсовая 12.07.2012

Содержание Введение 1. Власть и ее виды. особенности государственной власти 1.1 Общая характеристика власти 1.2 Виды власти 1.3 Особенности государственной власти 2. Социальная направленность конституции россии и структур её власти 3. Социальные патологии

Последние запросы


изоморфизм минералов пугачевский бунг глазами пкшкина авторефераты научных исследований посвященных изучению математического развития дошкольников за последние 10 лет Факторы финансового риска деятельности корпораций и методы управления им Что необходимо для быстрого распространения инновации история города экономика образования социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей характеристика и ассортимент швейных головных уборов Ботаника как наука Предмет и задачи ботаники займу денег под проценты система социальной поддержки малообеспеченным семьям Борьба руси с западными завоевателями основание Освобождения от гражданско-правовой ответственности профессиональное здоровье Кейнсианство и монетаризм Природа и человек в лирике БЛ Пастернака Эмоциональное развитие Обеспечение безопасности при перевозках грузов первобытнообщинный строй на территории азербайджана

Облако тегов