Рефераты по социологии

Название работы Дата
1261. Гендерная философия (218,57 кБ) 21.02.2017

Гендерная принадлежность как основа социальной жизни. Причины господства и подчинения в различных направлениях социально-философской мысли: теория социального конструирования, социализации и интеракционизма. Роль женщины и роль мужчины в цивилизации.

1262. Гендерне "жіноче питання" в Україні (80,35 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія "жіночого питання", його актуальність на сучасному етапі. Фемінологія як напрямок гендерних досліджень. Соціальні аспекти фемінізму. Гендерна теорія: поняття й напрямки. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні.

1263. Гендерний портрет Кіровоградської області (739,02 кБ) 21.02.2017

Комплексне дослідження по складанню гендерного портрета Кіровоградської області. Аналіз даних статистики. Надання практичних пропозицій по урахуванню гендерної складової в розробці програм, планів, проектів соціально-економічного розвитку області.

1264. Гендерні аспекти епідемії ВІЛ/СНІД (456,82 кБ) Диплом 21.02.2017

Поняття гендерного стереотипу. Фактори вразливості до ВІЛ/СНІДу в гендерному аспекті. Впровадження гендерно чутливих програм для хворих в Україні. Практичні рекомендації щодо покращення рівня проінформованості працівників ВІЛ-сервісної організації.

1265. Гендерні аспекти інтернет-комунікацій (142,07 кБ) Реферат 20.07.2012

Визначення та характеристики системотворчих функцій мережі Інтернет у соціокультурній детермінації характеристик інформаційно-комунікативного суспільства. Порівняльний аналіз веб-ресурсів, які репрезентують себе як чоловічі та жіночі у мережі Інтернет.

1266. Гендерні аспекти спілкування (17,29 кБ) 20.11.2017

Характер мовленнєвого спілкування, його залежність від тендерних й комунікативних статусів учасників спілкування. Психофізіологічні особливості та гендерні стереотипи. Відмінності в психології чоловіків і жінок. Стилі чоловічого і жіночого спілкування.

1267. Гендерні аспекти спілкування (відмінності у спілкуванні чоловіків і жінок) (26,2 кБ) Реферат 20.10.2031

Гендерні аспекти спілкування та відмінності у спілкування чоловіків і жінок. Відмінність понять "гендер" і "стать", походження та використання цих термінів. Основні течії фемінізму та дослідження гендерних трансфігурацій в зарубіжній лінгвістиці.

1268. Гендерні відмінності у сфері зайнятості очима молодих спеціалістів (3116,64 кБ) Диплом 21.02.2017

Сучасний стан ринку праці і сфери зайнятості в Україні: гендерний вимір. Шляхи подолання гендерної нерівності та дискримінації у сфері зайнятості. Дослідження уявлень молодих спеціалістів стосовно гендерних відмінностей й дискримінації у даній сфері.

1269. Гендерні особливості соціальних цінностей у працівників ОВС (478,23 кБ) Курсовая 20.07.2023

Сучасний стан проблеми соціальних цінностей в психологічних джерелах. Діяльність правоохоронних органів. Становлення фахівця в системі ОВС, усвідомленням ним значущих моральних норм та принципів. Ціннісно-змістовна сфера особистості правоохоронця.

1270. Гендерні особливості ставлення до аборту в суспільстві (222,06 кБ) Диплом 21.02.2017

Аборт як один із основних способів збільшення інтервалу між появою дітей. Загальна характеристика соціальних та гендерних аспектів планування сім’ї в Україні. Аналіз особливостей ставлення чоловіків та жінок до проблеми штучного переривання вагітності.

1271. Гендерні стереотипи як суспільне явище (56,63 кБ) Курсовая 27.07.2012

Вступ Гендерний стереотип, як і інші види соціальних стереотипів - це невід ємний атрибут повсякденного мислення, самоусвідомлення та взаємодії індивідів у соціальному просторі. Адже при першій зустрічі більшість людей приписують співрозмовнику не ті

1272. Гендерноасимметричные тенденции концентрации мужского и женского труда в различных профессиональных сферах (696,71 кБ) Контрольная 20.11.2013

Склонности к профессиям. Представленность мужчин и женщин в различных профессиях. Требования к профессии мужчин и женщин. Половые особенности адаптации к профессии. Личностные факторы, влияющие на трудоустройство. Женщины-лидеры на политической арене.

1273. Гендерное воспитание в современном Афганистане (23,52 кБ) Реферат 21.02.2017

Этапы эволюции и современное состояние прав женщин в Афганистане, особенности их отражения в действующем законодательстве государства. История наделения женщин правом быть избранными в парламент и получать высшее образование, оценка его роли и значения.

1274. Гендерное значение социализации личности в глобальном обществе (36,66 кБ) Контрольная 21.02.2017

Гендерная социализация как проблема глобального общества. Современное общество Беларуси и проблема его гендерной социализации. Меры по реализации гендерной политики. Содержание понятия "Gender". Общественное доверие как показатель социализации личности.

1275. Гендерное насилие как междисциплинарная проблема (39,8 кБ) 20.07.2005

Направления анализа понятия гендерного насилия через призму различных дисциплин. Социально-психологические аспекты насилия, его политико-правовой анализ. Подход к проблеме насилия как социокультурному феномену. Уровни формирования и закрепления насилия.

1276. Гендерное неравенство и его показатели (243,47 кБ) Курсовая 20.05.2007

Гендер как модель социальных отношений между женщинами и мужчинами. Гендерная справедливость и равенство. Компоненты гендерной идентичности. Гендер и стратификация общества. Показатели гендерного неравенства. Проблема гендера и стратификации в России.

1277. Гендерное равенство на рынке труда (38,47 кБ) Курсовая 20.11.2019

Занятость и безработица - основные показатели на рынке труда. Разница в заработках мужчин и женщин. Дискриминация и стереотипы поведения. Проблемы гендерного равноправия на современном этапе. Государственные гарантии равных прав и свобод мужчин и женщин.

1278. Гендерное разделение труда (31,34 кБ) Курсовая 20.12.2008

Гендерные различия и социализация. Исследования гендерных различий. Психологические возможности для управления предприятием мужчин и женщин. Гендерные различия по основным направлениям в управлении. Мужской и женский стили управления предприятием.

1279. Гендерные аспекты конфликтов в современной организации (40,85 кБ) Диплом 27.07.2012

Введение 3 Глава 1. Природа возникновения конфликта 6 1.1 Конфликт и его сущность. Классификация конфликтов 6 1.2 Причины возникновения и методы управления конфликтами 16 1.3 Пути разрешения и последствия конфликта 26 1.4 Сущность гендерного конфликта

1280. Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике (13,13 кБ) Реферат 25.01.2002

Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике Философский и методологический аспекты Хотя понятие гендер введено в категориальный аппарат лингвистики сравнительно недавно 1, 2, гендерные исследования здесь уже оформились в самостоятельное направление.

Облако тегов