Рефераты по сельскому хозяйству и землепользованию

Название работы Дата
221. Агротехнические требования к посевным машинам (441,81 кБ) Реферат 20.02.2017

Ресурсосберегающие технологии посева сельскохозяйственных культур. Создание новых способов посева и конструкций посевных машин. Использование технологий прямого посева с нулевой обработкой почвы. Достижение планируемой урожайности и качества продукции.

222. Агротехнические требования к посеву зерновых (527,36 кБ) Шпаргалка 20.06.2027

Чизельные орудия, их назначение, устройство и рабочий процесс. Агротехнические требования к вспашке. Виды внесения и способы внесения удобрений. Способы уборки зерновых. Технологические регулировки молотилки комбайна. Приемы и операции обработки почвы.

223. Агротехнические характеристики картофеля (28,13 кБ) Реферат 20.05.2007

Значение, урожайность, распространение картофеля, его ботаническая и биологическая характеристика. Существующие технологии возделывания продовольственного картофеля. Способы улучшения посадочного материала и особенности выращивания семенного картофеля.

224. Агротехніка вирощування картоплі (43,79 кБ) Курсовая 20.02.2017

Морфологічні та біохімічні особливості картоплі, характеристика сортів. Технологія вирощування планового врожаю. Система обробки ґрунту, система добрив, розрахунок необхідної кількості добрив на врожай. Догляд за посівом, підвищення якості продукції.

225. Агротехнічна характеристика ґрунтів господарство "Промінь" Чорнухинський район Полтавська область та підвищення їх родючості (766,54 кБ) Курсовая 20.02.2017

Фізико–географічні умови території Кізівської сільської ради. Рослинний і тваринний світ території. Шляхи підвищення родючості ґрунтів господарства та їх раціонального використання. Дерновий, підзолистий, болотний та солонцевий процеси грунтотворення.

226. Агротехнічна характеристика та окультурення ґрунтів господарства на прикладі ТОВ "Чорна Кам’янка" (39,47 кБ) Курсовая 20.02.2017

Географічне, адміністративне розташування, природні умови ґрунтоутворення господарства. Визначення потреби ґрунту у вапнуванні. Гуміфікація післяжнивних залишків. Статті витрат гумусу. Розробка системи заходів по збереженню, підвищенню родючості ґрунтів.

227. Агротехнічні вимоги до зернозбиральних машин. Робочі органи та пристрої молотарок комбайнів (3954,51 кБ) Реферат 20.08.2005

Загальні агротехнічні вимоги до зернозбиральних машин. Характеристика, склад, устрій, призначення, особливості використання, принципи роботи робочих органів та пристроїв молотарок комбайнів. Конструкція ротору комбайну, його вплив на якість обмолоту.

228. Агротехнічні і біокліматичні особливості формування урожайності і якості насіння соняшнику, сої, льону, кунжуту, рижію, молочаю в Південному Степу України (205,76 кБ) Реферат 20.08.2011

Визначення впливу строків сівби, норм висіву, біологічних препаратів, зрошення на ріст, розвиток, рівень врожайності зерна та збору жиру нових сортів сої. Аналіз ефективних елементів агротехніки льону олійного для підвищення врожайності та виходу жиру.

229. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії (666,13 кБ) Курсовая 20.02.2017

Відомості про ерозію ґрунтів. Боротьба з водною ерозією. Лісоутворюючі породи у протиерозійних насадженнях. Рекультивація земель та їх сільськогосподарське використання. Аналіз стану еродованості ґрунтів Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

230. Агротехнічні прийоми вирощування овочевих культур (29,02 кБ) Контрольная 20.02.2017

Морфо-біологічні особливості буряка столового. Анатомічна будова і забарвлення коренеплоду цукрових буряків. Вирощування, насіння, ділянка під ревінь. Вимоги перцю овочевого до вологи та тепла. Перець як одне із найбільш вимогливих рослин до температури.

231. Агротехнічні умови підвищення врожайності гречки в проміжних посівах на зрошуваних землях півдня України (49,17 кБ) Реферат 20.04.2025

Удосконалення технології вирощування гречки проміжного посіву в умовах зрошення. Сівба гречаного насіння широкорядним способом на фоні добрив N45Р30. Дослідження ефективності технологічних заходів виробництва. Економічна оцінка агротехнічних прийомів.

232. Агротехнологическая оценка раннеспелых сортов сои северного экотипа (58,34 кБ) Курсовая 20.10.2007

Хозяйственное значение сои и особенности ее технологии возделывания. Агротехническая оценка раннеспелых сортов сои северного экотипа: определение высоты прикрепления нижнего боба на растениях, расчет полевой всхожести и сохраняемости к моменту уборки.

233. Агротехнологическая оценка сортов тыквы, выращиваемой в условиях ЦЧР, для сушки (54,11 кБ) Диплом 20.02.2017

Пищевое значение и разновидности тыквы. Агротехника выращивания. Использование тыквы для переработки. Сушка овощей. Характеристика урожайности плодов тыквы, их химический состав. Использование тыквы для сушки. Экономическая эффективность сушеной тыквы.

234. Агротехнологическая оценка среднеспелых сортов сои (62,73 кБ) Реферат 20.02.2016

Хозяйственное значение и использование сои, ее производство и переработка, современное состояние. Ботанические и биологические характеристики сои как сельскохозяйственного растения. Технология выращивания, болезни и вредители сои, их особенности.

235. Агротехнологічні основи вирощування яблуні на ґрунтах легкого гранулометричного складу (78,34 кБ) Реферат 20.07.2022

Теоретичне та експериментальне обґрунтування доцільності промислового вирощування яблуні на дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Визначення раціональних прийомів хімічної меліорації та удобрення яблуні на ґрунтах легкого гранулометричного складу.

236. Агрофизические и агрохимические параметры плодородия почв при ресурсосберегающих технологиях возделывания зерновых культур Западно-Казахстанской области (53,96 кБ) Диссертация 20.02.2017

Влияние ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур на агрофизические и агрохимические факторы плодородия почв в агроклиматических условиях Западного Казахстана. Оценка накопления азота, фосфора на фоне различных приемов обработки почвы.

237. Агрохимическая характеристика почв СПК "Митрофановское" Сосновского района и рекомендации по применению удобрений под овощные культуры (2594,69 кБ) Диплом 20.02.2017

Исследование содержания элементов питания в почвах СПК "Митрофановское". Разработка направлений и рекомендаций по применению удобрений под капусту, лук, морковь, огурец и картофель. Определение эколого-экономической оценки почв СПК "Митрофановское".

238. Агрохимическая характеристика почв хозяйства "Хомутинка" Нижнеомского района Омской области и мероприятия по повышению плодородия (2047,9 кБ) Диплом 20.02.2017

Методика агрохимического обследования. Почвенно-климатические условия. Гумусовое состояние почв. Содержание азота, фосфора, калия, микроэлементов. Кислотность почв. Динамика содержания гумуса, фосфора и калия в почвах пашни по годам обследования.

239. Агрохимические показатели плодородия (27,14 кБ) Реферат 20.11.2008

Физическая поглотительная способность как положительная или отрицательная адсорбция частицами почвы молекул растворенных веществ. Роль севооборота в улучшении плодородия и повышения урожаев сельскохозяйственных культур. Минимализация обработки почвы.

240. Агрохимические пути повышения почвенного плодородия, на примере КХ "Заря" ОАО Добринский сахарный завод (44,48 кБ) Диплом 20.02.2017

Понятие плодородия почвы, его основные показатели. Характеристика почвенно-климатических условий исследуемого хозяйства, агрохимические анализы полей севооборота и мелиорации почвы. Расчет баланса гумуса, определение потребности в органических удобрениях.

Облако тегов