Рефераты по сельскому хозяйству и землепользованию

Название работы Дата
141. Агроекологічні і агротехнічні основи введення амаранту в культуру в Лівобережному Лісостепу України (0 кБ) Реферат 20.07.2027

Вивчення видів амаранту, отриманих з різних ботанічних садів, аналізу кліматичних умов, розвитку та продуктивності рослин, біологічних особливостей видів, їх адаптивний потенціал. Опис селекційного поліпшення амаранту шляхом міжвидової гібридизації.

142. Агроекологічні основи застосування біологічних, фізичних та хімічних засобів у технологіях вирощування сої в лісостепу України (0 кБ) Реферат 20.07.2012

Обґрунтування елементів технології вирощування сої в умовах нестійкого зволоження. Виявлення ролі мінерального та симбіотичного азоту в живленні сої та доцільність використання інокуляції при її вирощуванні. Особливість застосування мінеральних добрив.

143. Агроекологічні основи збереження родючості ґрунтів в промислових насадженнях яблуні та їх якісна оцінка в садівництві України (0 кБ) Реферат 20.11.2023

Методичні підходи і розроблення шкали бонітування ґрунтів, що визначить їх ступінь садопридатності для яблуні. Зміни показників родючості темно-сірих опідзолених ґрунтів під впливом різних систем удобрення. Архітектоніка кореневої системи яблуні.

144. Агроекологічні основи інтегрованого захисту яблуні від парші та інших хвороб (0 кБ) Реферат 20.09.2014

Особливості прояву і розвитку парші в залежності від екологічних умов та деяких прийомів агротехніки. Складові інтегрованого захисту насаджень яблуні. Методи та технічні засоби його забезпечення. Ефективність фунгіцидів при різних системах застосування.

145. Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України (0 кБ) Реферат 20.07.2028

Особливості розвитку септоріозу пшениці, видів його збудників залежно від екологічних факторів в умовах Полісся і Північного Лісостепу України. Удосконалення традиційної системи захисту рослин від хвороби для отримання високих і сталих врожаїв зерна.

146. Агроекологічні та біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритікале в лісостепу України (0 кБ) Реферат 20.03.2007

Фізіолого-онтогенетичні особливості формування і реалізації генетичного потенціалу продуктивності нових сортів озимого жита і тритікале. Визначення параметрів моделей агрофітоценозів, які обумовлюють максимальну реалізацію біологічного потенціалу сортів.

147. Агроекономічний аналіз системи землеробства і технології вирощування сої в умовах ТОВ "Аріадна" Поліського району Київської області (2728,31 кБ) Диплом 20.02.2017

Стан та перспективи виробництва сої в світі та в Україні. Народногосподарське значення культури, біологічні особливості та сортовий потенціал сої в Україні. Місце, умови та методика виконання роботи. Розрахункова технологічна карта вирощування сої.

148. Агроекосистема та її конструювання (42,62 кБ) Курсовая 20.02.2017

Особливості розвитку і живлення сільськогосподарських культур. Відродження родючості грунту. Системи землеробства, їх класифікація. Сівозміна — основна ланка землеробства. Заходи щодо підвищення екологічності систем землеробства. Значення біогумусу.

149. Агроклиматическая адаптация земледелия (0 кБ) 20.09.2004

Климатические ресурсы. Роль современного потепления в изменении агрометеорологических факторов и урожайности зерновых. Изменение климатических сценариев за последние века, долгосрочное агрометеорологическое прогнозирование. Климатическая формула урожая.

150. Агроклиматическая характеристика Рязанской области (36,17 кБ) Реферат 20.02.2017

Физико-географические сведения о территории Рязанской области. Основные климатические особенности. Теплый сезон. Холодный сезон. Агроклиматические условия территории. Графики годового хода температуры воздуха и осадков в рязанской области.

151. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур (0 кБ) Реферат 20.08.2029

Інтервали коливань відносного показника запасів продуктивної вологи метрового шару ґрунту під озимою пшеницею на третю декаду місяця в агрогідрологічних районах України. Аналіз сучасних особливостей режиму агрогідрологічних ресурсів території України.

152. Агрокліматичний потенціал України. Особливості розміщення та використання (49,87 кБ) Курсовая 20.02.2017

Структура, особливості агрокліматичних ресурсів. Агрокліматична оцінка формування продуктивності сільськогосподарських культур. Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур на підставі детальної оцінки агро- і мікрокліматичних ресурсів територій.

153. Агроландшафтное земледелие (24,94 кБ) Контрольная 20.02.2017

Роль воды в жизни растений и пути регулирования водно-воздушного режима в различных зонах страны. Использование результатов агроэкологической оценки земель для целей адаптивно-ландшафтного земледелия. Зяблевая обработка почвы и ее теоретические основы.

154. Агролесомелиоративные мероприятия (3704,65 кБ) Курсовая 20.02.2017

Закономерности, раскрывающие необходимость проведения агролесомелиоративных мероприятий. Системы защитных лесных полос. Влияние лесных полос на микроклимат полей. Агролесомелиоративное обследование при землеустройстве. Овражно-балочные насаждения.

155. Агролесомелиорация пахотных склонов Поволжья на адаптивно-ландшафтной основе (18,49 кБ) 20.02.2017

Поволжье как крупный производитель растениеводческой продукции, особенности использования склоновых земель. Оценка состояния пахотных угодий, сущность основных методик. Исследование роли агрофонов в системе стокорегулирующих лесополос при стоке талых вод.

156. Агромеліоративна оцінка та особливості використання зернистих фосфоритів як меліорантів на осушуваних ґрунтах (0 кБ) Реферат 20.08.2014

Комплексна оцінка хімічного складу, екологічних, технологічних та економічних показників зернистих фосфоритів. Вплив фосфоритів на склад, властивості, режими та процеси у ґрунтах, характеристика енергетичної та економічної ефективності їх використання.

157. Агрометеорологическая оценка Шортандинского района Акмолинской области за 2013-2014 сельскохозяйственный год (83,06 кБ) 20.02.2017

Климатическое и физико-географическое описание территории. Годовой ход температуры, количества осадков, характер ветра, глубина промерзания почвы, продолжительность солнечного сияния. Оценка урожайности сельскохозяйственных культур в данном климате.

158. Агрометеорологическая характеристика Пачелмского района (58,12 кБ) Курсовая 20.02.2017

Физико-географическая характеристика Пачелмского района. Описание климата по сезонам. Глубина промерзания почвы. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое. Количество осадков по месяцам. Агроклиматические показатели климата и вегетационного периода.

159. Агрометеорология Пачелмского района (48,65 кБ) Курсовая 20.02.2017

Предмет и задачи сельскохозяйственной метеорологии – науки, изучающей метеорологические, климатические, гидрологические условия в их взаимодействии с объектами и процессами сельскохозяйственного производства. Агроклиматическое описание Пачелмского района.

160. Агрономическая и экономическая оценка новой технологии пчеловодства (47,04 кБ) Курсовая 20.02.2017

Характеристика состояния ОАО "Агрокомбинат Михайловский". Размеры сельскохозяйственного производства. Структура товарной продукции. Актуальность внедрения инноваций. Целевая группа специалистов, ответственных за внедрение. Оценка эффективности проекта.

Последние запросы


Моя лирика жива одной большой любовью любовью к Родине Сущность и значение учета и анализа расходов организации метод проектов на уроках английского Религиозно философские искания русских писателей подготовка материалов для дактилоскопической экспертизы Монголо-Татарское нашествие на Русь Пояснитtkmyfz записка к курсовому проекту по архитектуре оптика волокон морские течения модели антициклического регулирования экономики биологическая очистка сточных вод Напишите объявление о собрании по итогам работы в первом полугодии Опыт редакционно-издательской деятельности М Горького реферат страхование и его организации Крылатые выражения в произведениях А Н Островского и их роль в раскрытии характеров героев идейного содержания роль акушеркив профилактике доброкачественных и злокачественных новообразований репродуктивной системы женщин труженики полей кубани финансовый механизм устойчивого развития предприятия организация службы охраны труда методы решения уравнений и неравенств

Облако тегов