Рефераты по сельскому хозяйству и землепользованию

Название работы Дата
121. Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах західного Лісостепу України (0 кБ) Реферат 20.07.2028

Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці для умов достатнього зволоження західного Лісостепу України. Розробка ресурсоощадної технології на принципах адаптивного рослинництва з метою забезпечення 60-80 ц зерна високої якості на 1 га землі.

122. Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчової кукурудзи в умовах Сходу України (0 кБ) Реферат 20.07.2013

Визначення можливості спільного та окремого застосування мінеральних добрив та біопрепаратів під цукрову кукурудзу. Установлення оптимальних способів та норм внесення біопрепаратів, особливостей захисту посівів кукурудзи від бур’янів при їх використанні.

123. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України (81,27 кБ) Реферат 20.02.2017

Агробіологічні особливості росту, розвитку, формування врожайності рослин олійних культур. Вплив способів основного обробітку ґрунту на агрофізичні властивості орного шару, способів сівби на забур’яненість посівів, ріст, розвиток й врожайність соняшнику.

124. Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в Правобережному Лісостепу України (0 кБ) Реферат 20.07.2027

Визначення оптимальних агроекологічних умов вирощування гречки в Правобережному Лісостепу України. Забезпечення максимальної врожайності високоякісного насіння. Застосування інтегрованої системи удобрення, оптимальні терміни сівби, збирання і зберігання.

125. Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстивної (0 кБ) Реферат 20.06.2030

Встановлення закономірностей процесів репродуктивної регенерації у стеблових живців перспективних форм і сортів жимолості їстівної та розробка окремих заходів і способів прискореного розмноження цієї культури на основі технології зеленого живцювання.

126. Агробіологія нових столових сортів винограду та їх гібридів в умовах Приазовсько-степової виноградарської зони (0 кБ) Реферат 20.07.2030

Встановлення перспективності вирощування столових сортів винограду нового покоління різних строків дозрівання. Дослідження впливу сортоспецифічності батьківських компонентів на прояв агробіологічних характеристик у гібридного потомства винограду.

127. Агровиробнича характеристика чорнозему південного (93,06 кБ) Реферат 20.02.2017

Загальна характеристика південних чорноземів. Поширення, генезис та класифікація чорноземів. Будова ґрунтового профілю і його морфологічні ознаки. Характеристика фізичних і хімічних властивостей чорноземів південних. Заходи покрашення родючості ґрунтів.

128. Агроекологічна ефективність способів основного обробітку ґрунту та удобрення під ячмінь ярий в польовій сівозміні Полісся (0 кБ) Реферат 20.08.2026

Аналіз впливу антропогенних чинників на агроекологічні фактори функціонування агроценозу ячменю ярого в умовах Полісся. Способи основного обробітку та системи удобрення у сівозміні, ефективність агрофітоценозу ячменю; формування його продуктивності.

129. Агроекологічна і біологічна оцінка ресурсів Молдови для виробництва і зберігання столового винограду (0 кБ) Реферат 20.11.2011

Основи методики створення екологічного конвеєра виробництва і споживання сортів столового винограду. Оцінка агроекологічних ресурсів основних виноградарських регіонів Молдови, що забезпечують отримання столового винограду багатоцільового призначення.

130. Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого (260,51 кБ) Реферат 20.10.2028

Вплив полімінерального добрива і хімічних засобів на біологічні процеси в ґрунті. Опис агроекологічної, економічної та енергетичної оцінки хімічного засобу вітавакс. Дії полімінерального добрива на ураженість посівів ячменю ярого кореневими гнилями.

131. Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив під картоплю на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України (0 кБ) Реферат 20.01.2010

Комплексна оцінка калійних добрив при вирощуванні картоплі на Поліссі України. Вплив дозування і форм удобрення на біологічну активність дерново-підзолистих ґрунтів. Вивчення агрохімічних характеристик землі, швидкості росту та урожайності картоплі.

132. Агроекологічна оцінка стану темно-сірих лісових грунтів західного лісостепу України та обгрунтування заходів їх покращення (0 кБ) Реферат 20.09.2014

Оцінка агроекологічного стану темно-сірих лісових грунтів. Математичні моделі зміни показників родючості в часі. Визначення норм добрив, які забезпечують підтримання бездефіцитного балансу гумусу з врахуванням метеорологічних, агрохімічних показників.

133. Агроекологічне обґрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України (0 кБ) Реферат 20.07.2006

Вивчення впливу поверхневого обробітку дерново-підзолистого супіщаного ґрунту на зміну показників родючості ріпака ярого. Оцінка ефективності застосування окремих факторів інтенсифікації та технології вирощування ріпака ярого на зелений корм і насіння.

134. Агроекологічне обґрунтування насичення короткоротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України (0 кБ) Реферат 20.09.2028

Зміни агрофізичних властивостей ґрунту, запасів вологи та забур’яненості залежно від частки зернофуражних культур в структурі посівних площ. Встановлення набору зернофуражних культур у сівозміні, що забезпечуватиме екологічну безпеку землекористування.

135. Агроекологічне обґрунтування оптимізації живлення суданської трави при вирощуванні її в основному посіві в умовах зрошення півдня України (0 кБ) Реферат 20.08.2028

Забезпечення ґрунту елементами живлення та їх вплив на облистяність суданської трави. Формування та шляхи підвищення врожаю зеленої маси. Особливість проведення підживлень після укосів. Характеристика норми азоту у складі повного мінерального добрива.

136. Агроекологічне обґрунтування сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах південного сухого степу України (на прикладі Камиш-Бурунського залізорудного родовища) (0 кБ) Реферат 20.09.2027

Аналіз екологічних чинників, що визначають рівень родючості рекультивованих земель. Огляд раціональних конструкцій техноземів при сільськогосподарській рекультивації порушених земель в умовах сухого степу України. Едафотопи і агрофітоценози на цих землях.

137. Агроекологічний та екотоксикологічний аналіз винограду та вина, вироблених ВАТ "Коблево" Березанського району Миколаївської області: відповідність критеріям якості та екологічної безпеки (277,4 кБ) Курсовая 20.02.2017

Хімічний склад винограду та біологічні процеси, які призводять до утворення вина. Порівняльний аналіз хімічного складу вина на винзаводі ВАТ "Коблево" в 2002, 2003, 2004 роках по сортам і цукристості. Оцінка вина на виявлення токсичних елементів, спирту.

138. Агроекологічні аспекти використання мікробних препаратів на посівах сої (0 кБ) Реферат 20.08.2002

Викладення результатів досліджень з застосування мікробних препаратів і мікроелементів на посівах сої. Важлива екологічна роль біопрепаратів у формуванні сталих агроекосистем. Вступ у взаємозв’язок із рослинами сої та формування симбіотичних систем.

139. Агроекологічні аспекти застосування мікробіологічних препаратів на посівах тритикале озимого (9034 кБ) Диплом 20.02.2017

Значення та перспектива вирощування тритикале озимого в агроекосистемах України. Дослідження особливостей синергетичної взаємодії автотрофного блоку - сільськогосподарських культур та гетеротрофного - асоціативних мікроорганізмів у агроекосистемі.

140. Агроекологічні заходи реалізації потенціалу продуктивності сортів квасолі звичайної на зерно в умовах південної частини західного лісостепу України (0 кБ) Реферат 20.07.2012

Особливості вологозабезпечення посівами квасолі залежно від сорту, строків сівби та збирання врожаю в регіоні досліджень. Економічна і енергетична ефективність оцінки різних елементів технології вирощування залежно від сортових особливостей квасолі.

Облако тегов