Название работы Дата
401. Виникнення і основи віровчення буддизму (25,46 кБ) Контрольная 20.02.2017

Виникнення буддизму в Індії, основи віровчення. Канонізація буддизму як теологічної системи на соборі в Кашмірі. Дві головні гілки в буддизмі: школа північного буддизму - Махаяна та південний буддизм – Хінаяна. Течія тибетського буддизму - ламаїзм.

402. Виникнення і розвиток церковного християнства (43,28 кБ) Реферат 20.10.2003

Релігіознавство як наука. Християнство. Християнське віровчення, культ. Нехристиянські джерела. Розкол християнства. Початок християнства на Україні. Католицизм. Протестантизм. Відродження української культури як духовного феномена. Релігійні конфессії.

403. Виникнення ісламу. Шаріат і його основні джерела (18,97 кБ) Реферат 20.02.2017

Виникнення ісламу. Посланець Алаху. Основна частина. Загальна характеристика мусульманського права. Джерела мусульманського права. Коран. Сунна. Іджма. Кияс. Фірмани, кануни. "Релігія покірних".

404. Виникнення та розвиток греко-католицької церкви (21,72 кБ) Реферат 20.09.2002

Намагання зберегти християнську єдність київськими ієрархами, Флорентійська унія. Відокремлення від митрополії в Києві й проголошення власної автокефалії Московською Церквою. Утворення Української католицької церкви на Берестейському церковному соборі.

405. Виникнення та розвиток давньогрецької міфології (34,44 кБ) Реферат 20.11.2029

Погляди, характерні для доолімпійського періоду в розвитку давньогрецької міфології. Розвиток міфології в класичний олімпійський і пізній героїчний період. Давньогрецька історія створення світу. Характеристика головних богів олімпійського пантеону.

406. Виникнення християнства (131,26 кБ) Реферат 20.05.2024

Визначеня релігійних витоків християнства. Іудейське сектантство як опозиційний офіційному іудаїзму рух. Євангельська проповідь Ісуса як звертання до внутрішнього етичного начала в людині. Представники міфологічної школи. Установлення Царства Небесного.

407. Виссарион - лжехристос (36,9 кБ) Реферат 20.02.2017

Основание секты и её "священное писание". Биография Сергея Анатольевича Торопа (Виссариона). Учение Виссариона о Боге и диаволе. Виссарион и учение Нового Завета о втором пришествии Христа. Отношение Виссариона и его последователей к Священному Писанию.

408. Витоки слов’янської релігії та її порівняльний аналіз з іншими індоєвропейськими системами світогляду (23,42 кБ) 20.03.2018

Релігійні уявлення як відбиття світогляду та соціальної структури в певному культурному середовищі. Загальний огляд поступової зміни головного божества в пантеоні давніх слов’ян та паралелі з подібними процесами у інших індоєвропейських народів.

409. Витоки християнства. Футурологія релігій (17,66 кБ) Контрольная 20.03.2027

Загальна характеристика християнства як однієї з найбільш поширених світових релігій. Особливості соціально-економічних та психологічних умов формування християнства. Сутність футурологічних концепцій, що передбачають розвиток релігій у майбутньому.

410. Від міфу до орнаментики як складної оберегової матриці (27,52 кБ) 20.09.2012

Ретроспективний аналіз історії формування світоглядно-віросповідних уявлень. Теми міфологічних сюжетів різних культур і епох. Сутності об’єктивації міфологічних уявлень, їх відображення в національній орнаментиці. Психологічний стрижень національної ідеї.

411. Відношення "людина—Бог" в контексті пошуку передумов психологічного осягнення релігії (68,43 кБ) Диплом 20.02.2017

Креативно-антропологічні можливості осягнення відношення "людина-Бог" в процесі становлення святоотцівської думки. Особливості трансформації ідеї "внутрішньої" людини у філософії Сковороди. "Вчуття" як засіб дослідження релігії у філософії Шлейєрмаха.

412. Вільнодумство в релігії (21,94 кБ) Реферат 20.08.2010

Поняття і витоки релігійного вільнодумства. Вільнодумство як відображення прагнення людини вирватися із зовнішньої та внутрішньої духовної несвободи. Вільнодумство давнього світу та середньовічне. Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу.

413. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства (38 кБ) Контрольная 20.02.2017

Перші уявлення про: Віру, Надію, Любов у давньоіндійському вченні, згадки про дані поняття в письменах. Досліджувана тріада в індійській традиції як засіб досягнення вищої мети. Визначення тріади в творах китайських мудреців та християнській традиції.

414. Вірменська Апостольська Церква як специфічний феномен християнського світу (46,17 кБ) Реферат 20.09.2026

Історичний контекст виникнення і догматичного оформлення монофізитства як базового чинника віросповідної специфіки Вірменського християнства. Історична закономірність формування етноконфесійної специфіки, автокефалізації Вірменської Апостольської Церкви.

415. Віровчення Свідків Єгови (16,5 кБ) Реферат 20.06.2024

Виникнення і розвиток єговізму. Проникнення релігійних ідей єговізму в інші країни. Розповсюдження пропагандистської літератури. Масові заходи, індивідуальні бесіди з перехожими. Загальні риси віровчення. Організаційна структура суспільства Свідків Єгови.

416. Вірування буддизму (38,79 кБ) Контрольная 20.01.2013

Буддизм - одна з найдавніших світових релігій. Виникнення і становлення буддизму. Вчення про чотири благородні істини. Дзен-буддизм як різновид буддизму. Характеристика ламаїзму як течії буддизму, його сім головних позицій. Буддизм і питання війни і миру.

417. Вірування та обряди стародавніх слов’ян (28,38 кБ) Реферат 20.08.2010

Українські міфи та принцип релігієтворення праслов’ян. Основні елементи анімістичного світогляду, прояви тотемізму та культ природи. Вшанування відроджуючої, очисної та охоронної функції вогнища. Ритуальний календар, обряди та свята древніх слов’ян.

418. Вклад мировых религий в капиталистическое развитие общества (45,65 кБ) Реферат 20.10.2013

Связь мировых религий с социально-культурными процессами в соответствующих обществах. Связь между религиозной этикой и интересами отдельных слоев общества, ее классовая обусловленность. Религиозное отношение к страданию как к симптому скрытой вины.

419. Власть и право в Ветхом Завете (23,8 кБ) Реферат 20.02.2017

Библейская история еврейского народа. Предназначение и власть правительства в Ветхом Завете, сущность государства. Справедливость и беспристрастность принятия решений. Наличие апелляционного суда. Криминальное законодательство в ветхозаветную эпоху.

420. Влияние буддизма на культуру Востока (52,01 кБ) Контрольная 20.02.2017

Буддизм как философско-религиозное направление, предпосылки его возникновения и основные этапы развития, место и значение в современном обществе. Характеристика основателя данной религии. Истоки и концепции буддизма, начало и периоды его распространения.

Последние запросы

Облако тегов