Название работы Дата
221. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики (17,26 кБ) Реферат 18.09.2008

Реферат на тему Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики План 1. Американський структуралізм (дескриптивізм) 2. Генеративізм 3. Використана література 1. Американський структуралізм (дескриптивізм) На відміну

222. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (311,77 кБ) Реферат 13.11.2008

Державна Податкова АДМІНІСтрацІЯ УКРАЇНИ НАЦІОнальний УНІВерситет ДержавноЇ ПодатковоЇ Служби УКРАЇНИ Реферат з курсу “ Економічний аналіз ” на тему “ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКУ Витрат, Обсягу ДІЯльностІ ТА Прибутку ” Виконала студентка гр.ФБРі-31 Меленчукова Т.

223. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району (69,71 кБ) Курсовая 13.11.2008

МІНІСтерство АграрноЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Уманський Державний Аграрний УНІВерситет Кафедра економіки Курсова Робота з предмета “Аналіз господарської діяльності” на тему “Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збі-льшення на прикладі СТОВ “Колос”

224. Аналіз відвантаження і збуту продукції на прикладі ВАТ "Роси Буковини" (60,16 кБ) Курсовая 13.11.2008

Аналіз відвантаження і збуту продукції на прикладі ВАТ Роси Буковини . ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації збутової діяльності на підприємстві 5 1.1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу збуту продукції 5 1.2. Методика

225. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості (105,7 кБ) Курсовая 13.11.2008

Зміст Вступ 1. Управління дебіторською заборгованістю підприємства 1.1. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємства 1.2. Фактори, що визначають обсяг дебіторської заборгованості підприємства 1.3. Теоретичні основи управління дебіторською

226. Аналіз діяльності підприємства (34,6 кБ) Курсовая 13.11.2008

ПЛАН 1. Характеристика ПІДПРИЄМства 2. Виробнича Структура І Структура УправлІННЯ 3. ПосадовІ ІНструкцІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ 4. Витрати НА Виробництво ПродукцІЇ 5. ПропозицІЇ ЩОДО ЗБІЛьшення ЕфективностІ Виробництва 6. ОЦІНКА ЕкономІЧНОЇ ЕфективностІ ПІДПРИЄМства

227. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці (3228,03 кБ) Курсовая 13.11.2008

Рівненський інститут Вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” Курсова робота з курсу “Мікроекономіка” на тему „Рівновага конкурентних ринків” Виконав студент ІІ курсу економічного факультету групи ЕП-2 Палиця

228. Аналіз ліквідності підприємства (116,27 кБ) Курсовая 13.11.2008

Курсова робота Аналіз ліквідності підприємства ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 5 1.1. Зміст фінансового аналізу підприємства 5 1.2 Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства 9 Висновки 15 2. Аналіз ліквідності

229. Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського (140,79 кБ) Курсовая 13.11.2008

Міністерство Освіти України Донецький державний технічний університет Факультет Економіки і менеджменту Кафедра Бухгалтерського обліку і аудиту Курсова роботана тему Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О. О. Скочинського Виконав Бондаренко С. Ю.

230. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово-економічного стану ТОВ "Альфа" (66,89 кБ) Курсовая 13.11.2008

Міністерство освіти і науки України Житомирський інженерно-технологічний інститут Кафедра обліку і аудиту Факультет економіки і менеджменту Ковенько Софія Наумівна група ЗОА98 - 6 Курсова робота Економічний аналіз Аналіз собівартості продукції та послуг

231. Аналіз стану ринку та визначення ринкових перспектив (392,57 кБ) Курсовая 13.11.2008

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ НАЦІОнальний ТЕХНІЧНИЙ УНІВерситет «ХарькІВський ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНститут» Факультет інформатики та управління Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Курсова Робота з мікроекономіки Аналіз стану

232. Аналіз структури доходів соціальних груп населення (59,45 кБ) Курсовая 13.11.2008

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом МАУП Інститут Міжнародної Економіки та Фінансів ІМЕФ Індекс групи Е 10 02 БМЕБ 4,6з Прізвище імя по батькові студента Курсова робота З дисципліни Політична економія За темою Аналіз структури доходів соціальних

233. Аналіз фаз відтворення людських ресурсів (21,41 кБ) Контрольная 13.11.2008

Аналіз фаз відтворення людських ресурсів. План Вступ 3 1. Людина – основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу 4 2. Відтворення населення 8 3. Відтворення ресурсів для праці 10 4. Фази відтворення трудових ресурсів 13 Висновки 16 Список

234. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") (78,72 кБ) Курсовая 13.11.2008

Міністерство освіти і науки України ІМВ кафедра обліку, аналізу і аудиту Курсова Робота Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі АТЗТ Мукачівська лижна фабрика ТИСА Виконав студент 4-го курсу група Ф-41 Рощенко Е.В. Науковий керівник ст. викладач Звонар Л.

235. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення (26 кБ) Реферат 13.11.2008

Аналіз фінансової сталості та її забезпечення Вступ 2 РОЗДІЛ І. ОсновнІ ФІНансовІ Показники ДІЯльностІ 5 ПІДПРИЄМСТВ. 5 1.1. Значення ТА АНАЛІЗ ФІНансовОЇ УсталеностІ. 5 1.2. АНАЛІЗ ЛІКВІДностІ. Поняття ЛІКВІДностІ 9 1.3. ЛІКВІДНІСТЬ Балансу. Характеристика ПоказникІВ ЛІКВІДностІ.

236. Английский язык (16,36 кБ) Шпаргалка 18.09.2008

Английский ЯЗЫК Unit 1 1. Личные местоимения Единственное число Множественное число I – я you – ты he – он she – она it – он, она, оно (о неодушевленных предметах) we – мы you – вы they – они 2. Глагол to be в простом настоящем времени Утвердительная

237. Английский язык (39,16 кБ) Реферат 19.11.2010

Содержание Контрольное Задание № 1 Задание 1. Напишите Следующие Предложения ВО Множественном Числе Задание 2. Замените Подчеркнутые Слова Личными И Притяжательными Местоимениями Задание 3. Перепишите Предложения, Выбрав Подходящее ПО Смыслу Местоимение

238. Английский язык (13,84 кБ) Реферат 19.11.2010

Содержание Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Задание 9 Задание 10 Задание 11 Список используемой литературы Задание 1 Put the correct form of the verb -to be- and the suitable prepositions. Translate into Russian 1. We … students… the Academy.

239. Английский язык (9,95 кБ) Реферат 19.11.2010

I. Выполните следующие задания Вставьте одно из следующих местоимений a) some, any, no 1. There were some of my friends there. 2. Well, anyway, there is no need to hurry, now that we have missed the train. 3. Have you ever seen any of these pictures before?

240. Английский язык (15,65 кБ) Контрольная 19.11.2010

1. Фонетические упражнения Упр. 1. Выпишите из текста № 1 слова, в которых ударными являются долгие гласные i , a , o , u и дифтонги ei , ai (по пять-семь слов на каждый звук). Подчеркните буквы или сочетания букв, передающие эти звуки. i a o u ei ai

Облако тегов