Название работы Дата
881. Виды сигналов, их спектры. Приборы для анализа спектров сигналов (119 кБ) Реферат 21.02.2017

Сигнал - материальный носитель информации и физический процесс в природе. Уровень, значение и время как основные параметры сигналов. Связь между сигналом и их спектром посредством преобразования Фурье. Радиочастотные и цифровые анализаторы сигналов.

882. Виды триггеров (2205,67 кБ) Реферат 21.02.2017

Место синхронных триггеров в интегральной схемотехнике. Применение коммутирующих и блокирующих транзисторов. Триггеры, в которых прием и фиксация информации разнесены во времени. Выработка сигнала блокировки, который не воспринимается входными цепями.

883. Визначення динамічних похибок вимірювань (294,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристики точності та правильності вимірювань. Розв’язок диференціального рівняння другого порядку, що описує залежність вихідного сигналу засобу вимірювання від вхідного. Перехідна, імпульсна, амплітудно-частотна та фазочастотна характеристики.

884. Визначення динамічних похибок вимірювань (294,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристики точності та правильності вимірювань. Розв’язок диференціального рівняння другого порядку, що описує залежність вихідного сигналу засобу вимірювання від вхідного. Перехідна, імпульсна, амплітудно-частотна та фазочастотна характеристики.

885. Визначення параметрів вимірювального перетворювача для системного датчика температури (331,12 кБ) Диплом 21.02.2017

Побудова графіка функції первинного перетворювача для системного датчика температури. Визначення максимальної похибки нелінійності характеристики. Лінеаризація НСХ перетворювача. Вибір і обґрунтування принципу роботи вузла аналого-цифрового перетворення.

886. Визначення параметрів радіоприймача (181,11 кБ) Курсовая 21.02.2017

Радіоприймач як електронний пристрій, призначений для приймання, оброблення та відображення інформації. Розробка структурної, електричної принципової схеми пристрою. Розрахунок вхідних кіл, підсилювача проміжної та високої частоти, а також детектора.

887. Визначення похибок багатократних вимірювань елементів радіоелектронної апаратури (319,61 кБ) Контрольная 20.01.2008

Основні теоретичні відомості про статистичну обробку даних, етапи та основні поняття. Основні закони розподілу випадкових величин, що використовуються при статистичній обробці. Обробка даних з метою зведення до зручного вигляду для дослідження.

888. Визуализация процессов контроля состояния внутренней среды автономной системы жизнеобеспечения БИОС-3 (1023,61 кБ) Диплом 21.02.2017

Обзор внутреннего устройства и назначения замкнутой системы жизнеобеспечения БИОС-3. Характеристика существующего видеонаблюдения, его технические параметры и структурная схема сети. Разработка программного обеспечения для IP системы видеонаблюдения.

889. Визуализация процессов контроля состояния внутренней среды автономной системы жизнеобеспечения БИОС-3 (1023,61 кБ) Диплом 21.02.2017

Обзор внутреннего устройства и назначения замкнутой системы жизнеобеспечения БИОС-3. Характеристика существующего видеонаблюдения, его технические параметры и структурная схема сети. Разработка программного обеспечения для IP системы видеонаблюдения.

890. Визуально-оптический канал утечки информации (29,36 кБ) Контрольная 20.07.2023

Что такое технический канал утечки информации. Разновидности информационного сигнала. Объекты получения визуальной информации, определение их визуальных характеристик. Обзор разновидностей приборов для оптического наблюдения, комплект видеонаблюдения.

891. Визуальное моделирование электронных схем (1952,42 кБ) Курсовая 21.02.2017

Управляющая оболочка Schematics. Графический редактор: конфигурация; установка параметров изображения; подключение библиотек. Создание принципиальных схем. AC Sweep-расчёт частотных характеристик. Конфигурирование и запуск программы моделирования PSpice.

892. Визуальное моделирование электронных схем (1952,42 кБ) Курсовая 21.02.2017

Управляющая оболочка Schematics. Графический редактор: конфигурация; установка параметров изображения; подключение библиотек. Создание принципиальных схем. AC Sweep-расчёт частотных характеристик. Конфигурирование и запуск программы моделирования PSpice.

893. Використання магнетрону (1319,12 кБ) Реферат 21.02.2017

Електронна лампа, яка генерує мікрохвилі при взаємодії потоку електронів з магнітним полем. Характеристики та параметри магнетронів. Генератори надвисоких частот. Принцип роботи магнетрона. Параметри і характеристики багаторезонаторних магнетронів.

894. Використання магнетрону (1319,12 кБ) Реферат 21.02.2017

Електронна лампа, яка генерує мікрохвилі при взаємодії потоку електронів з магнітним полем. Характеристики та параметри магнетронів. Генератори надвисоких частот. Принцип роботи магнетрона. Параметри і характеристики багаторезонаторних магнетронів.

895. Використання магнітних полів для визначення параметрів напівпровідникових матеріалів та структур (2710,22 кБ) Диплом 21.02.2017

Ефекти в напівпровідникових матеріалах, що виникають у магнітному полі. Геометрія зразків і положення контактів. Методи дослідження ефекту Холла. Магніторезистивний ефект. Універсальна установка для вимірювання параметрів напівмагнітних напівпровідників.

896. Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень (114,47 кБ) 20.04.2019

Особливості розробки інструменту системи побудови та дослідження нейронних мереж для моделювання і дослідження нейромережевих реалізацій прототипів. і загальної схеми нейромережевої реалізації прототипів, що складаються зі специфічних нейронів.

897. Використання програм-симуляторів при розробці мікропроцесорної техніки (990,85 кБ) Курсовая 21.02.2017

Короткий огляд систем автоматизації проектування електроніки: Quartus II, KiCad, MAX + PLUS II. Розробка охоронного пристрою на основі мікроконтролера за допомогою пакету Proteus VSM. Розрахунок споживаної потужності, пошук і усунення несправностей.

898. Використання програм-симуляторів при розробці мікропроцесорної техніки (990,85 кБ) Курсовая 21.02.2017

Короткий огляд систем автоматизації проектування електроніки: Quartus II, KiCad, MAX + PLUS II. Розробка охоронного пристрою на основі мікроконтролера за допомогою пакету Proteus VSM. Розрахунок споживаної потужності, пошук і усунення несправностей.

899. Використання світловодів (299,97 кБ) Реферат 21.02.2017

Оптичне волокно як середовище передачі даних. Конструкція оптичного волокна. Особливості використання світловодів. Геометричні та оптичні параметри оптичних волокон. Радіальна залежність амплітуди поля фундаментальної моди. Діаметр модового поля.

900. Використання сучасних видів зв’язку у менеджменті (65,49 кБ) Контрольная 20.03.2007

Вимоги до проектування і впровадження інформаційних систем МНК. Основні положення британської технології розробки автоматизованих систем SSАDМ. Особливості укладення угоди через Інтернет. Інструменти радіоелектронного зв’язку. Телефон, Інтернет і факс.

Облако тегов