Название работы Дата
501. Аналіз існуючих засобів тропосферного зв’язку та їх основних частин (22,82 кБ) Реферат 20.02.2018

Характеристика тропосферного зв’язку та його використання в бойовій обстановці. Недоліки та переваги такого виду зв’язку. Аналіз тропосферних засобів іноземних армій. Технічне обґрунтування приймача. Перспектива впровадження цифрових антенних решіток.

502. Аналіз квазістаціонарних магнітних полів в неоднорідних середовищах з використанням розривних функцій (209,81 кБ) Реферат 20.11.2021

Методи аналізу магнітних полів електротехнічних пристроїв. Розрахунок тримірного магнітного поля математичної моделі кріогенератора з урахуванням кінцевої довжини магнітопроводу, поля тороідального трансформатора з витим стрічковим магнітопроводом.

503. Аналіз ланцюгів з активними елементами (299,89 кБ) 20.02.2017

Обчислення передаточної функції ланцюгів та аналіз частотних характеристик. Еквівалентна схема ланцюга за змінним струмом. Метод вузлових потенціалів. Можливості програми схемотехнічного моделювання Micro-Cap 7. Аналіз кіл активних компонентів.

504. Аналіз лінійних електричних кіл та пристроїв (394,78 кБ) Контрольная 20.02.2017

Визначення амплітуди струму і напруги на навантаженні складного чотириполюсника, вхідний опір, вхідний струм, коефіцієнт передачі. Розрахунок і проектування складного фільтра, що забезпечує задане згасання на частоті f. Перехідні струми всіх віток схеми.

505. Аналіз лінійних кіл (3595,46 кБ) Контрольная 20.02.2017

Складання системи рівнянь за законами Кірхгофа. Визначення струмів у всіх вітках схеми методом контурних струмів, вузлових потенціалів. Розрахунок розгалуженого електричного кола гармонійного струму. Моделювання електричного кола постійного струму.

506. Аналіз математичної моделі системи автоматичного керування (444,81 кБ) Курсовая 20.02.2017

Математичний опис лінійних неперервних систем автоматичного керування (САК). Інерційні й не інерційні САК, їх часові та частотні характеристики. Елементарні ланки та їх характеристики. Перетворення схеми математичної моделі САК до стандартного вигляду.

507. Аналіз мережевого тракту (3108,11 кБ) Реферат 20.02.2017

Пропускна здатність лінійного тракту з ТDМ та WDM. Q-фактор - фактор якості передавання. Еталонні точки ВОСПІ. Опис моделі для розрахунку перехресних завад систем DWDM. Розрахунок рівня шумів системи. Врахування нелінійних ефектів оптичних компонентів.

508. Аналіз методів і алгоритмів обробки радіосигналів зондування шаруватих середовищ за критерієм точності оцінки їх товщини (38,13 кБ) Реферат 20.02.2027

Проведення дослідження прямого цифрового, різницевого, інверсного, кепстрального, авторегресійного методів інтерпретації відбитих сигналів за допомогою розробленої імітаційної моделі радіолокаційної станції проникаючого зондування шаруватих середовищ.

509. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації (23,25 кБ) Реферат 20.02.2017

Проектування волоконно-оптичних систем, дослідження та аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність компонентів тракту. Розрахунок та оптимізація пропускної здатності DWDM-системи, значення загальної кілометричної дисперсії волокна.

510. Аналіз одномірних лінійних детермінованих систем автоматичного керування (542,55 кБ) Контрольная 20.11.2014

Особливості та зміст теорії автоматичного керування. Порядок побудови амплітудо фазочастотної характеристики розімкненої системи автоматичного керування та визначення її стійкості за критерієм Найквіста. Визначення логарифмічних частотних характеристик.

511. Аналіз побудови радіотрактів багаточастотних широкосмугових сигналів з OFDM (2308,86 кБ) Диплом 20.02.2017

Часові характеристики сигналів з OFDM. Спектральні характеристики випадкової послідовності сигналів. Смуга займаних частот і спектральні маски. Моделі каналів розповсюдження OFDM-сигналів. Розробка імітаційної моделі. Оцінка завадостійкості радіотракту.

512. Аналіз проектування електронного годинника (506,46 кБ) Реферат 20.09.2016

Особливість застосуванням інтегральних мікросхем у всіх радіотехнічних системах і апаратурі. Аналіз побудови плоских зображень на різних поверхнях за допомогою проектованого приладу. Використання кварцового резонатора для забезпечення необхідної частоти.

513. Аналіз процесів розвитку оптичних транспортних інфокомунікаційних систем (4940,3 кБ) Реферат 20.02.2017

Аспекти формування інструментарію для рішення проблеми з підвищення ефективності сучасних транспортних мереж. Визначення концепції розбудови оптичних транспортних мереж. Формалізація моделі транспортної мережі. Інтеграція ланки в мережеву структуру.

514. Аналіз системи автоматичного регулювання температури в печі (2357,38 кБ) Курсовая 20.02.2003

Аналіз роботи системи при зміні задаючої і збурюючої величин. Передаточна функція двигуна з редуктором. Структурна схема, передаточні функції і рівняння динаміки та статики системи. Визначення критичного значення коефіцієнта передачі регулятора.

515. Аналіз скінченних антенних решіток на основі вісесиметричних апертурних випромінюючих елементів (120,12 кБ) Реферат 20.01.2010

Розробка математичної моделі скінченної антенної решітки, що складається з вісесиметричних поздовжньо-нерегулярних апертурних випромінювальних елементів. Оцінка амплітудно-фазового розподілу тангенціальної складової електричного поля радіопристрою.

516. Аналіз стійкості процесів в нелінійній схемі (130,17 кБ) Контрольная 20.02.2017

Основні поняття теорії стійкості. Головні методи аналізу стійкості положення рівноваги. Елементи теорії лінійних диференційних рівнянь із періодичними коефіцієнтами. Аналіз стійкості періодичного режиму, розрахованого часовим та спектральним методом.

517. Аналіз та оптимізація характеристик завадостійкості турбо-кодів (94,79 кБ) Реферат 20.06.2025

Характеристика проблем забезпечення високої завадостійкості цифрових систем передачі. Особливості розробки методу аналізу завадостійкості декодування турбо-кодів, основаного на розрахунку функції розподілу ваг компонентних усічених згорткових кодів.

518. Аналіз та синтез системи автоматичного регулювання швидкості двигуна прокатного стану (3909,72 кБ) Диплом 20.02.2017

Методи моделювання динамічних систем. Огляд методів синтезу. Математичне забезпечення вирішення задачі системи управління. Моделювання процесів за допомогою пакету VisSim. Дослідження стійкості системи управління. Реалізація програмного забезпечення.

519. Аналіз та синтез як неперервної так і дискретної системи автоматичного керування (1652,42 кБ) Курсовая 20.08.2016

Аналіз та синтез неперервної системи автоматичного керування (САК). Визначення передаточних функцій, стійкості, побудова області D-розбиття, корекція системи, приведення схеми коригуючого пристрою та розрахунок його елементів. Аналіз дискретної САК.

520. Аналіз технологій підприємства НВО "Термоприлад" (1072,93 кБ) 20.02.2017

Принципи отримання тонких плівок, вирощування кристалів методом Чохральського, обробка кристалів. Огляд технологій, які використовуються на підприємстві НВО "Термоприлад" під час виготовлення різноманітних електронних пристроїв вимірювання температури.

Облако тегов