Рефераты по психологии

Название работы Дата
1121. Взаємовплив індивідуального стилю учбової діяльності та тривожності у студентів (165,14 кБ) Диплом 21.02.2017

Розробка і апробація найбільш відомих та валідних тестових методик діагностики рівня тривожності особистості. Аналіз ситуативної та особистісної тривожності студентів у взаємовпливі з індивідуальним стилем учбової діяльності. Мотивації уникнення невдач.

1122. Взаємовплив особистості і соціальної ролі (71,49 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості впливу групи на психологію особистості. Сутність поняття "групова динаміка". Види ролей: соціальні, латентні, стихійні. Аналіз форм організації спільної праці: індивідуальна, скоординована. Психологічний клімат як об’єктивно-існуюче явище.

1123. Взаємодія агресивної поведінки з самооцінкою у підлітків (27,61 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальне поняття агресивності. Основні підходи в поясненні її природи. Особливості прояву агресії у підлітків. Розвиток самооцінки в підлітковому віці. Кореляційний аналіз форм агресивної поведінки. Виявлення зв’язку між почуттям вини і рівнем самооцінки.

1124. Взаємозв`язок властивостей темпераменті і механізмів психологічного захисту (591,02 кБ) Курсовая 20.01.2023

Теоретичні основи дослідження проблеми особистісних детермінант в оформленні захисної поведінки. Структурна теорія механізмів захисту за Р. Плутчиком. Профіль та загальна напруженість захисної стратегії, що характерна для кожного типа темпераменту.

1125. Взаємозв’язок автобіографічної пам’яті з емоційною спрямованістю особистості (254,54 кБ) Диплом 21.02.2017

Феноменологія автобіографічної пам’яті. Визначення емоцій та типів емоційної спрямованості особистості. Встановлення зв’язку між змістом, домінуючими функціями автобіографічної пам’яті та емоційною спрямованістю особистості різної вікової категорії.

1126. Взаємозв’язок життєвого самовизначення і професійного вибору у студентів коледжу і учнів СЗШ (133,27 кБ) Диплом 21.02.2017

Поняття життєвого і професійного самовизначення в психології, наукове дослідження цього феномену. Проблеми становлення особистості в старшому підлітковому віці, особливості професійного самовизначення, методика і результати практичного дослідження.

1127. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) (51,17 кБ) Реферат 20.10.2018

Феномен несвідомого, механізми символізації та їх взаємозв’язки у процесі психологічної корекції за методом активного соціально-психологічного навчання. Психологічні закономірності символізації змісту несвідомого в контексті внутрішньої динаміки психіки.

1128. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру (190,79 кБ) Диплом 21.02.2017

Девіації як соціально-психологічна проблема. Аналіз типів акцентуацій характеру і сп’яніння у підлітків. Сутність психологічної профілактики схильності підлітків до алкоголю. Діагностика і співвідношення рівня пияцтва та акцентуацій характеру у підлітків.

1129. Взаємозв’язок рівня емпатії та самоставлення особистості (34,52 кБ) Курсовая 21.02.2017

Самооцінка як психологічне поняття, в якому детально відображена така сторона відношення людини до себе. Структура і розвиток самоставлення. Вплив батьківського відношення на розвиток самоставлення у дитини. Поняття, структура і розвиток емпатії.

1130. Взаємозв’язок самоактуалізації й смисложиттєвих орієнтацій та ціннісних орієнтацій у середньому віці (270,71 кБ) Диплом 21.02.2017

Самоактуалізація як ключове поняття гуманістичної психології. Ціннісні орієнтації як елемент структури особистості. Психологічна характеристика ранньої та середньої дорослості. Духовна криза, проблему сенсу, смисложиттєві та ціннісні орієнтації людини.

1131. Взаємозв’язок самооцінки та готовності до фінансового самозабезпечення у студентів випускних курсів (134,69 кБ) Диплом 21.02.2017

Аналіз дослідження готовності до матеріального самозабезпечення студентів. Характеристика студентства як самостійного етапу життя людини. Усвідомленість суспільної та особистої значущості трудової діяльності. Значення методики "Особистісний диференціал".

1132. Взаємозв’язок уяви та творчості особистості (39,99 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретичні основи уяви. Особливості творчої уяви, її роль у формуванні творчої особистості. Дослідження рівня складності уяви особистості. Диференціювання ступеню стереотипності за рівнями. Визначення гнучкості уяви,і ступеня фіксованості образів уявлень.

1133. Взаимисвязь образа отца и полоролевой идентичности подростков из неполных семей (141,63 кБ) Диплом 21.02.2017

Роль отца и его образа в формировании личности подростка. Ключевые аспекты отцовской значимости. Показатели эмоциональной вовлеченности отца в отношения с детьми. Изучение взаимосвязи образа отца и полоролевой идентичности подростков из неполных семей.

1134. Взаимное влияние индивида и коллектива друг на друга (30,66 кБ) Реферат 21.02.2017

Основные линии взаимодействия: влияние личности на коллектив и коллектива - на личность. Авторитет, руководство, лидерство - выражение влияния личности на коллектив. Типология стиля руководителей. Положительное и отрицательное влияние группы на личность.

1135. Взаимное познание - открытость и доверие (19,25 кБ) Контрольная 20.09.2019

Анализ основных психологических аспектов восприятия и понимания людьми друг друга. Сущность открытости - готовности высказать другому человеку свои соображения, выразить свои чувства в связи со сказанным или сделанным. Роль открытости в процессе общения.

1136. Взаимовлияние деструктивных отношений и депрессивных состояний в супружеской диаде (187,2 кБ) Диплом 21.02.2017

Понятие депрессий в отечественной и зарубежной психологии. Супружеские конфликты как компонент деструктивных супружеских отношений. Деструктивные супружеские отношения как условие проявления депрессий в супружеской диаде. Тест опросником Тимоти Лири.

1137. Взаимовлияние индивидуально-личностных психологических особенностей медицинской сестры и уровня развития профессиональной мотивации (224,8 кБ) Диплом 21.02.2017

Характеристика индивидуально-личностных психологических, коммуникативных особенностей, факторов эмоциональной сферы медицинской сестры. Основные составляющие профессиональной мотивации медицинской сестры и влияние внешних и внутренних факторов на нее.

1138. Взаимовлияние семейных отношений и профессиональной деятельности учителя школы (202,06 кБ) Диплом 20.08.2001

Семья, этапы ее развития и основные функции. Профессиональный статус педагога. Формирование "Я-концепции" преподавателя. Сущность и цели методики определения согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре (А.Н. Волкова).

1139. Взаимодействие анализаторов при приеме информации человеком (17,79 кБ) Реферат 21.02.2017

Прием информации об объекте управления. Психофизиологическая характеристика процесса приема информации. Восприятие информации зрительным и слуховым анализаторами. Взаимодействие анализаторов (зрительного, слухового, тактильного и т.д.)

1140. Взаимодействие в общении (26,66 кБ) Контрольная 20.01.2028

Структура взаимодействия в общении. Основные структурные компоненты общения как коммуникативной деятельности, его интерактивная и перцептивная стороны. Важная роль установки в процессе восприятия человека человеком, типы эффектов и основные помехи.

Последние запросы

Облако тегов