Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

Із найгостріших соці-альних проблем. За станом на 26 березня поточного року загальна сума заборгова-ності із заробітної плати, пенсій, стипен-дій, допомог зросла до 11 млрд. грн бюджетна заборгованість становила 4,4 млрд.

грн. (40% загального боргу), що негативно позначається на життєвому рівні населення, його купівельній спро-можності, є постійним чинником зрос-тання соціальної напруженості в суспільс-тві. Загальна сума заборгованості із заро-бітної плати за станом на 10 березня 1999р.

становила 6,9 млрд. грн збіль-шившись за два останні роки удвоє. За-боргованість на одного працюючого ста-новила майже 700 грн.

Своєчасно не одержують заробітну плату дві третини працюючих. З-поміж галузей економіки найвищою є заборгованість у промисловості (38% за-гальної суми заборгованості), сільському господарстві (28), будівництві (9%). Заборгованість із заробітної плати в 1998 р.

зросла в усіх регіонах держави: у Сумській, Чернігівській, Львівській, Він-ницькій областях вона зросла на 38-46%, тоді як у Київській, Рівненській, Запорізь-кій, Чернівецькій областях лише в ме-жах 11-13%. У Тернопільській, Кірово-градській і Волинській областях у серед-ньому вона становить понад п'ять місяч-них фондів заробітної плати. Водночас цей показник у Запорізькій і Закарпат-ській областях вдвічі нижчий.

У М. Києві заборгованість найнижча і становить менше за місячний фонд оплати праці. Наявні чинники штучного зростання за-боргованості із заробітної плати спонука-ли Мінпраці проініціювати ухвалення в серпні минулого року Указу Президента "Про додаткові заходи щодо стримування штучного зростання заборгованості з за-робітної плати".

Запровадження норм цього Указу, посилення державного конт-ролю певною мірою дозволило .

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов