Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

Між тим розроблення превентивних заходів для пра-цевлаштування надлишкових трудових ресурсів слід активізувати. Разом із експертами МВФ, інших міжнародних організацій варто передбачити заходи щодо встановлення пріоритетного фінансування галузей економіки, які є ємними з точки зору акумулювання робочої сили. Інвестиційну політику корисно спрямовувати на підви-щення рівня зайнятості, першочергову підтримку програм, що вирішують гострі соціальні проблеми, зокрема житло-ві, й мають мультиплікаційний народногосподарський ефект.

Однією з гострих проблем у соціальній сфері є поши-рення бідності, що має тенденцію до перетворення на хронічну бідність. Для її подолання на вимогу Президен-ті! України завершується розроблення проекту Державної програми боротьби з бідністю, яка має бути внесена на розгляд Верховної Ради України.

Така програма, як жод-на інша, повинна мати реальне матеріальне підгрунтя, ос- кільки завдання з пом'якшення бідності відкладати немож-ливо. Природно, що в умовах бюджетного дефіциту вирі-шення проблеми бідності зумовлює постановку питання про грошову емісію. З приводу її проведення існують різ-ні думки, але гарантовані результати передбачити важко.

Розрахунки про те, як "поведе" себе економіка за додатко-вої емісії, не наводяться. Водночас ігнорувати методи емі-сійного впливу на подолання бідності не варто. Необхідні нетрадиційні схеми погашення боргів насе-ленню (заробітної плати, грошових вкладів) на основі розрахунково-інвестиційних схем.

Треба вдосконалити структуру грошової маси. посту-пово збільшити безготівкові розрахунки. Комплекс захо-дів такої спрямованості є альтернативним до пропозицій штучного збільшення грошової маси, зростання внутріш-нього боргу.

Соціальну політику важко уявити без налагодження фі-нансово-кредитних механізмів. Саме кредитування насе-лення може успішно протистояти спаду в економіці.

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов