Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали52

Особливо різко скоро-тилась чисельність тих, хто здобуває середню освіту у вечірніх школах. Якщо у 1985 р. у цих закладах середню освіту здобули 238 тис.

чол то у 1997 р. 43 тис май-же у 6 разів менше. Значно скоротилась підготовка кваліфікованих пра-цівників (у 1.

5 раза), що негативно позначилось на їхньо-му професійно-кваліфікаційному рівні, передовсім галу-зей матеріального виробництва, а звідси І економічних показниках нашої держави. Торік на обліку в службі зайнятості пере-бувало понад 2 млн. незайнятих гро-мадян, а за три місяці цього року зареєст-ровано вже 1,4 млн.

чол. За прогнозними розрахунками упродовж цього року чи-сельність незайнятих громадян станови-тиме З млн. чол.

Найбільшої гостроти набула ситуація на ринку праці в невеликих містах і населе-них пунктах з моногалузевою структурою економіки, де призупинили свою діяль-ність промислові підприємства та їхні фі-лії, закриваються вугільні шахти, різко скорочується сільськогосподарське ви- робництво. Існує тривожна тенденція до швидкого зростання безробіття серед сільського населення. Пом'якшити гостроту проблем на ринку праці могли б тимчасові громадські і се-зонні роботи (у Вінницькій області до гро-мадських робіт залучено 11,7% зареєст-рованих громадян - найвищий показник в Україні, а в Дніпропетровській, Донець-кій, Івано-Франківській, Львівській об-ластях та М.

Севастополі менше 2%). Поліпшення ситуації з організації роботи служби зайнятості сприятиме запро-вадження єдиної сучасної іінформаційно-довідкової системи ринку праці. 5 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ Практично важливе питання вдосконалення систе-ми соціальної допомоги.

Нестабільна економічна ситуація створює труднощі для забезпечення законодавче установ-лених виплат і пільг. Невідповідність бюджетних можли-востей потребам різних груп населення у соціальній до-помозі .

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов