Рефераты по праву

Название работы Дата
441. Авторское право: современное правовое регулирование (98,21 кБ) Диплом 20.02.2017

Рассмотрение истории становления и развития авторского права, анализ его системы и классификации. Детальное рассмотрение личных неимущественных и имущественных авторских прав, способы их защиты. Особенности договора об отчуждении исключительного права.

442. Авторское право: юридический и бухгалтерский аспекты (25,96 кБ) Курсовая 28.02.2017

443. Авторське (особисте) немайнове право інтелектуальної власності (37,25 кБ) Контрольная 20.12.2016

Загальне поняття та основні джерела інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти авторського права. Авторське (особисте) немайнове право, його зміст та межі. Структура та стислий зміст Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

444. Авторське право (76,17 кБ) Курсовая 20.02.2017

Авторське право як складова частина цивільного права. Джерела авторського права в Україні. Визначення об’єкта та правове становище об’єктів авторського права. Цивільно-правовий, кримінально-правовий, адміністративно-правовий захист авторського права.

445. Авторське право в контексті комп’ютингу (74,42 кБ) Реферат 20.12.2009

Поняття автора та співавтора, характеристика їх немайнових та майнових прав. Винятковий і абсолютний характер права авторства. Набуття прав на об’єкти авторського права, ім’я та винагороду. Всесвітня, Бернська та Римська конвенції про авторське право.

446. Авторське право в Україні (28,32 кБ) Реферат 20.11.2030

Законодавство України, що регламентує авторські права. Поняття, джерела, об’єкти та суб’єкти авторських відносин. Майнові права автора чи іншої особи, що має авторське право. Порядок обчислення авторської винагороди за створення і використання твору.

447. Авторське право і суміжні права (391,2 кБ) 20.02.2017

Поняття та базові положення авторського права. Його принципи, об’єкти та суб’єкти. Критерії класифікації творів. Перелік дій, які визнаються використанням твору, та можуть передаватися третім особами. Договори в сфері авторських прав і суміжних прав.

448. Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі (50,93 кБ) Реферат 20.08.2029

Вивчення українських та польських нормативно-правових актів у галузі авторського права і суміжних прав та особливостей їх дотримання в різних кінцевих продуктах інформаційної діяльності. Становлення та розвиток захисту прав авторів на сучасному етапі.

449. Авторське право на аудіовізуальні твори (26,8 кБ) Реферат 20.05.2026

Вивчення поняття та видів аудіовізуальних творів як об’єктів авторського права. Суб’єкти, що беруть участь у створенні аудіовізуального твору. Підстави виникнення авторського права. Відповідальність за порушення авторського права на аудіовізуальні твори.

450. Авторське право на літературні й художні твори в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження (80,16 кБ) Реферат 20.07.2028

Авторське право як невід’ємне право людини. Характеристика авторського права на літературні й художні твори, його юридична природа, суб’єктно-об’єктний склад. Головні критерії визначення авторського права на літературні й художні твори у різних країнах.

451. Авторське право на твори архітектури (42,99 кБ) Реферат 20.07.2028

Сутність та юридична природа твору архітектури як об’єкта авторського права. Становлення правової охорони творів архітектури. Цивільно-правові способи захисту авторського права на твори архітектури. Правовий інститут авторського нагляду в будівництві.

452. Авторське право та суміжні права (54,41 кБ) Курсовая 20.02.2017

Особисті немайнові та майнові права авторів і їх правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням здобутків науки, літератури і мистецтва. Суб’єкти авторських відносин. Суб’єктивне авторське право, його зміст та межі. Поняття суміжних прав.

453. Авторське право та суміжні правовідносини (48,51 кБ) Курсовая 20.01.2030

Поняття, джерела, об’єкти та суб’єкти авторського права, під яким розуміють особисті немайнові та майнові права авторів і їх правонаступників, пов’язані зі створенням та використанням здобутків науки, літератури та мистецтва. Сутність суміжних прав.

454. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет (244,69 кБ) Диплом 20.07.2013

Правові проблеми, породжені появою Інтернету. Особливості розміщених в Інтернеті творів як предмета авторського права та проблеми їх правової охорони. Зміст та обсяг авторських прав в Інтернеті. Захист авторських прав на твори, розміщені в Інтернеті.

455. Авторське право. Правила написання дисертації (111,2 кБ) Контрольная 28.02.2017

456. Авторський договір (37,14 кБ) Контрольная 20.02.2017

Сутність і зміст авторських договорів, вимоги до них, класифікація та різновиди, нормативно-правове регулювання в сучасній Україні. Права та обв’язки, а також відповідальність сторін даного договору. Відмінність виключної ліцензії від невиключної.

457. Авторський договір в Україні (26,55 кБ) Реферат 20.08.2019

Визначення поняття і загальна характеристика авторських прав. Поняття, види і елементи авторського договору в Україні: особливості і види договірних стосунків у відрости реалізації результатів творчої діяльності. Вміст і умови авторських договорів.

458. Авторські і суміжні права (50,01 кБ) Контрольная 20.10.2012

Авторське право як сукупність прав, які належать автору або його правонаступником: основні завдання, способи захисту, аналіз джерел. Розгляд основних особливостей суміжних прав, характеристика об’єктів: відеограми, передачі організацій мовлення.

459. Авторські права в геоінформаційних системах. Сучасні правові моделі (77,6 кБ) 20.02.2017

Визначення поняття інтелектуальної власності в законі “Про авторське право і суміжні права”. Протиріччя між науково-технічним прогресом і великим бізнесом. Копірайт і копілефт моделі. Приклади відкритих та закритих (пропрієтарних) геоінформаційних систем.

460. Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (35,39 кБ) Реферат 20.08.2001

Визначення правової природи авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, підстав їх виникнення й особливості здійснення, розроблення науково обґрунтованих пропозицій з удосконалення законодавства у сфері охорони цих прав.

Облако тегов