Рефераты по праву

Название работы Дата
2561. Аналіз правового становища прокуратури Румунії (20,4 кБ) Реферат 21.02.2017

Румунська Конституція 1991 року не дотримується суворого принципу поділу влади. Хоча усі судді і прокурори класифікуються як члени магістратур, останні знаходяться винятково під "п’ятою" виконавчої влади. Правові повноваження інших органів країни.

2562. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини (21,79 кБ) Реферат 21.02.2017

Національна Асамблея Угорщини як орган законодавчої влади. Правовий статус та повноваження її представників. Принципи організації роботи. Дослідження питання щодо уповноважених Національної Асамблеї, їх функції. Здійснення державної влади на місцях.

2563. Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська (41,43 кБ) Контрольная 21.02.2017

Характеристика проблемних питань діяльності відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська. Пропозиції по удосконаленню нормативної бази з розташування зовнішньої реклами.

2564. Аналіз правової природи теорії поділу влади в сучасних дослідженнях (49,37 кБ) Курсовая 20.08.2020

Загальна характеристика та основні положення теорії поділу влад. Порядок утворення нових законодавчих актів у країнах з двопалатним та однопалатним парламентом. Основні ознаки виконавчої влади. Розподіл судових органів за компетенцією та юрисдикцією.

2565. Аналіз проблем перегляду судових рішень (26,87 кБ) Контрольная 21.02.2017

Загальні положення перегляду судових рішень, у том числі із використанням нововиявлених обставин в господарському процесі. Теоретичні основи віндикаційного позову, зразок його написання з причини витребування майна власником від добросовісного набувача.

2566. Аналіз рецидивної злочинності на регіональному рівні (157,62 кБ) 20.09.2014

Статистичний аналіз динаміки рецидивної злочинності як суспільно небезпечного явища на регіональному рівні в Тернопільській та інших областях України. Порівняльна характеристика пенітенціарної злочинності в України. Розподіл засуджених за віком.

2567. Аналіз роботи управління юстиції (21,95 кБ) Контрольная 20.09.2026

Структура, формування та завдання управління юстиції. Організація роботи державної виконавчої служби. Виконання рішень судів та виконавчих документів інших органів. Діяльність відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства.

2568. Аналіз санкцій статті 150 Кримінального кодексу України (22,85 кБ) 20.02.2018

Аналіз праць криміналістів стосовно питання санкцій, зазначених в статті 150 Кримінального кодексу України. Характеристика видів покарань за протиправні дії в законодавстві України. Принципи та правила побудови санкцій судовою ланкою української влади.

2569. Аналіз системи принципів і норм, що регулюють особливості утворення юридичних осіб та їх діяльності (36,73 кБ) Курсовая 20.11.2023

Майнова відокремленість, організаційна єдність та участь у цивільному обороті від свого імені як одна з ключових ознак юридичної особи. Аналіз ключових установчих документів в українському законодавстві, залежно від форми господарського товариства.

2570. Аналіз співвідношення змісту термінів "засада" і "принцип" крізь призму правових позицій Конституційного Суду України (42,76 кБ) 20.08.2028

Аналіз співвідношення змісту термінів "засада" та "принцип" відповідно до правових позицій, сформульованих Конституційним Судом України. Основні елементи інституту трудового договору. Реалізація засад та її здійснення через формування принципів.

2571. Аналіз структури деяких елементів криміналістичної характеристики серійних вбивств (42,76 кБ) 20.08.2027

Визначення закономірностей формування елементів криміналістичної характеристики серійних вбивств. Перелік елементів цих характеристик з виділенням корелятивних зв’язків, які корегуються з врахуванням розслідування вбивств із ознаками серійності.

2572. Аналіз сучасного стану страхового ринку України (309,02 кБ) Контрольная 20.06.2016

Тенденції динаміки розвитку страхового ринку. Кількість страхових компаній в Україні. Обсяг відповідальності страховиків, що здійснюють класичне страхування. Динаміка страхових премій у 2007–2009 рр. та їх співвідношення до ВВП, чисті премії та виплати.

2573. Аналіз типових слідчих ситуацій наступного етапу розслідування злочинів, передбачених ст. 175 КК України та алгоритм їх вирішення (49,27 кБ) 20.08.2027

Види та алгоритм вирішення типових слідчих ситуацій, що виникають на наступному етапі розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Застосування оперативно-розшукових дій.

2574. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи (83,58 кБ) Курсовая 21.02.2017

Виникнення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Законодавча база: Конвенції і Рекомендації Міжнародної організації праці, нормативно-правові акти України. Система договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

2575. Аналог морских судов по законодательству США и Англии (37,76 кБ) Реферат 20.02.2013

Законодательное регулирование залога морских судов. Регистрация залога Морских судов. Предмет залога морских судов. Права и обязанности залогодателя. Принудительная продажа заложенного морского судна. Порядок удовлетворения требований по залогам судов.

2576. Аналоги наркотических средств (21,03 кБ) Реферат 21.02.2017

Определение категории "аналоги наркотических средств и психотропных веществ" в Федеральном законодательстве. Отличие между контролируемыми веществами и их аналогами. Характеристика аналогов среди галлюциногенов, психостимуляторов и других нарковеществ.

2577. Аналогии в праве (32,24 кБ) Курсовая 21.02.2017

Применение и толкование права. Понятие применения права. Толкование норм права. Применение права по аналогии. Понятие пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права. Институт аналогии в правоприменительной практике.

2578. Аналогия закона (38,65 кБ) Курсовая 20.02.2008

Понятие применения и толкования норм права. Пробельность законодательства и способы ее восполнения. Аспекты правоприменительной деятельности. Исследование особенностей понятия аналогии закона. Правовая аналогия в отечественной и зарубежной доктрине.

2579. Аналогия закона и аналогия права (15,29 кБ) Контрольная 20.06.2028

Аналогия закона как способ преодоления пробела, при котором правоприменительное решение принимается на основе конкретной нормы и закона. Аналогия права как способ преодоления пробела, при котором решение принимается на основе смысла законодательства.

2580. Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування (24,31 кБ) 20.08.2014

Реформування аграрного сектора економіки як причина недосконалості його правового регулювання. Юридична аналогія як засіб подолання прогалин у праві. Умови і сфери застосування аналогії в регулюванні норм аграрного права згідно з чинним законодавством.

Облако тегов