Рефераты по праву

Название работы Дата
1881. Амнистия и помилование в Российской Федерации (56,57 кБ) Курсовая 21.02.2017

Современная уголовная политика России. История становления и развития законодательства об амнистии и помиловании в России. Юридическая природа амнистии и помилования и их место в структуре права. Порядок издания актов об амнистии и помиловании.

1882. Амнистия и помилование в уголовном праве (39,37 кБ) Курсовая 21.02.2017

История становления и развития законодательства об амнистии и помиловании в России. Понятие и признаки амнистии, условия ее применения. Помилование: понятие, его исторические формы и условия применения. Проблемы освобождения от уголовной ответственности.

1883. Амнистия и помилование. Их сходство и различия (47,66 кБ) Курсовая 21.02.2017

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания, их законодательная трактовка. Обстоятельства, устраняющие наказание, условия реализации и правовые последствия. Условное и безусловное освобождение, амнистия и помилование, их сходство и различия.

1884. Амнистия и помилование. Судимость, ее снятие и погашение (15,44 кБ) Контрольная 20.03.2021

Амнистия как акт, освобождающий определенную категорию лиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности и наказания, смягчающий назначенное наказание, либо снимающих с осужденных судимость, ее соотношение с помилованием, погашением судимости.

1885. Амнистия и помилование. Судимость: сущность, ее погашение и снятие (32,74 кБ) Курсовая 20.05.2015

История изучения института амнистии как осуществляемое верховной властью полное освобождение от наказания осужденных судом лиц. Основные нормативные акты, регулирующие порядок проведения правового действия. Особенности амнистии несовершеннолетних.

1886. Амнистия и помилование: условия и особенности применения (39,08 кБ) Курсовая 20.03.2031

Основная характеристика применения амнистии и помилования в современном уголовном праве Российской Федерации. Основания и цели освобождения от уголовной ответственности. Проблемы правового регулирования помилования в нормах уголовного законодательства.

1887. Амнистия как основание освобождения от уголовного наказания (8,95 кБ) Реферат 21.02.2017

Амнистия и помилование - две разновидности полной или частичной отмены юридических последствий совершения преступления, осуществляемого в несудебном порядке. Амнистия и помилование облегчают участь лиц, осужденных за преступления.

1888. Амнистия, помилование (56,92 кБ) Реферат 20.02.2009

Амнистия и помилование в законодательстве РФ. Различия между амнистией и помилованием. Юридические свойства конституции РФ. Конституция как основной закон государства. Юридическое верховенство, база текущего законодательства, порядок принятия и изменения.

1889. Амнистия, помилование и судимость в российском законодательстве (15 кБ) 20.04.2018

Особенность порядка объявления и правовых последствий акта амнистии. Главный анализ освобождения от уголовной ответственности преступников. Сущность рассмотрения ходатайства о помиловании. Характеристика сроков погашения или снятия судимости осужденных.

1890. Амнистия. Помилование (34,39 кБ) Реферат 20.08.2008

Понятие и признаки амнистии. Помилование. Общие положения помилования. Общие положения об амнистии. Анализ юридической природы амнистии и помилования. Амнистия общая и частичная. Правила распространения амнистии. Освобождение от наказания по амнистии.

1891. Амністії: позитивні та негативні сторони (59,47 кБ) Контрольная 20.10.2017

Профілактика злочинів як довгострокова орієнтація держави у сфері боротьби зі злочинністю. Покарання за вчинений злочин як один із засобів боротьби зі злочинністю. Звільнення особи від відповідальності за злочин, особливості застосування амністії.

1892. Амністія і помилування в Україні (61,01 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття амністії, механізм її застосування в Україні. Неможливість застосування акта помилування як обставини, що виключає провадження у кримінальній справі. Соціальна і психологічна реабілітація людей. Особливості та умови здійснення помилування.

1893. Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) (35,03 кБ) Реферат 20.08.2014

Ознайомлення з історико-правовим аналізом становлення і розвитку інститутів амністії та помилування на території сучасної України. Визначення місця, ролі і значення кримінально-правової політики у сфері застосування амністії та здійснення помилування.

1894. Амністія та помилування. Поняття та порядок застосування (59,02 кБ) Реферат 20.06.2008

Принципи гуманізму та економії заходів кримінальної репресії. Звільнення осіб від кримінальної відповідальності. Причини прийняття амністії в суспільстві. Механізм дії амністії та її застосування в Україні. Особливості та умови здійснення помилування.

1895. Амністія, правові наслідки судимості, помилування (25,35 кБ) Реферат 21.02.2017

Форми звільнення від покарання. Амністія і помилування-це складові частини міжгалузевого правового інституту вибачення державою осіб, які вчинили злочинні діяння. Амністія оголошується законом України стосовно певної категорії осіб. Поняття помилування.

1896. Амортизація основних засобів за діючим законодавством та в проекті Податкового кодексу України (2109,86 кБ) 20.09.2008

Значення амортизаційних відрахувань як джерел фінансування. Огляд підходів до нарахування амортизації основних засобів, передбачених в проекті Податкового кодексу України. Їх порівняння із діючою методикою податкового і бухгалтерського обліку амортизації.

1897. Анали состояния института адвокатуры в России в современный период (61,09 кБ) Курсовая 20.09.2029

Характеристика адвокатских палат субъектов Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов как органов адвокатского самоуправления. Характеристика деятельности различных адвокатских образований для оказания квалифицированной юридической помощи.

1898. Анализ административного права как отрасли правовой науки (31,13 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика предмета административного права на основе концепций, сложившихся в нормативно-правовой литературе. Институт административной ответственности. Соотношение конституционного и административного права в системе права Российской Федерации.

1899. Анализ административного принуждения как метода государственного управления (34,43 кБ) Курсовая 20.01.2012

Понятие и сущность убеждения и принуждения, их описание. Специфика административно-правового принуждения, характеристика его видов. Методы административного воздействия в процессе государственного управления. Значение, содержание и особенность поощрения.

1900. Анализ административной ответственности юридических лиц (135,72 кБ) Диплом 21.02.2017

Понятие, основание и основные субъекты административной ответственности. Административные наказания, применяемые к юридическому лицу. Практические проблемы привлечения к ответственности юридических лиц за административные правонарушения в ХМАО - Югре.

Последние запросы


сей тип в лесу живет пню миолится ветеринарный врач города древний Египет 5 класс прямолинейное колебание точки роль обычаев в регулировании международных гражданских отношений Добровольный отказ от совершения преступления Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и помощь при них предмет задачи возрастной психологии мелкоштучные кондитерские изделия мотивация познавательной деятельности правоприменительная практика в области прав и свобод человека о моей профессии центральный аппарат физика современого автомобиля азиатский способ производства и его место в экономики россии Положительная эстетика Владимира Соловьева Права населения пострадавших от природных чс реферат на тему потребности семьи содержание и структура аутсорсинг-контракта основного организационно -правового инструмента регламентации аутсоринговой технологический процесс изготовления детали болт

Облако тегов