Рефераты по праву

Название работы Дата
1641. Акти цивільного права в сучасній юриспруденції України (112,16 кБ) Диплом 20.07.2028

Поняття та ознаки актів цивільного стану. Державний реєстр актів цивільного стану громадян, як єдина комп’ютерна база про акти в Україні. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, їх види та послуги (реєстрація смерті, шлюбу, народження).

1642. Активна правова позиція особистості в кримінальному процесі: механізм забезпечення (799,76 кБ) Реферат 20.09.2014

Дослідження механізму формування й реалізації соціально-правової активності особистості в правовій державі; діяльність суб’єктів кримінального процесу, спрямована на забезпечення активної правової позиції у кримінальній справі в судочинстві України.

1643. Актове, приказне і колегіальне діловодство (24,91 кБ) Реферат 21.02.2017

Історія справочинства. Ділові папери як засіб спілкування та передачі інформації у Київській Русі. Актове діловодство на території Правобережної України. Приказне діловодство. Колегіальне діловодство. Основи обліку та зберігання документів: "архів".

1644. Актуальная арбитражная практика (221,56 кБ) 20.09.2006

Оценка законодательного урегулирования вопросов налогообложения и налогового контроля. Юридические тонкости проведения налоговой проверки, специфика зачета недоимки, сроки взыскания которой истекли. Правовое администрирование при ликвидации предприятия.

1645. Актуальні питання права інтелектуальної власності (576,49 кБ) 20.02.2016

Поняття права інтелектуальної власності, його правове забезпечення. Характеристика об’єктів та суб’єктів авторського права та суміжних прав. Правове регулювання авторських договорів. Правовий статус суб’єктів патентного права. Види ліцензійних платежів.

1646. Актуальні питання правозастосовної діяльності у галузі екології (40,66 кБ) Реферат 20.09.2014

Правозастосовна діяльність в сфері екології; самозастосування норм екологічного права. Аналіз повноважень суб’єктів правозастосовної діяльності, виявлення елементів їх дублювання органами влади; рекомендації по вдосконаленню екологічного законодавства.

1647. Актуальні питання правозастосовчої діяльності у галузі екології (28,75 кБ) Реферат 20.08.2027

Перегляд повноважень системи правозастосовчих органів в галузі екології з метою їх уточнення та усунення дублювань в процесі їх виконання. Розширення повноважень низових органів правозастосування системи. Внесення змін та доповнень в нормативні акти.

1648. Актуальні питання розвитку кримінально-правової політики у сфері боротьби зі злочинами, пов’язаними з порушенням законодавства про працю (43,62 кБ) 20.09.2008

Проблеми реформування законодавства про кримінальну відповідальність, а також введення в галузь кримінального права інституту кримінального проступку. Удосконалення норм, якими визначена кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю.

1649. Актуальні питання розмежування приватноправового та фінансово-правового регулювання відносин у сфері бюджетного кредитування (26,58 кБ) 20.02.2018

Дослідження актуальності подальшого вдосконалення інституту бюджетного кредитування для фінансового права як науки. Аналіз питань правового регулювання відносин у сфері надання кредитів з бюджетів та питань правової природи договору кредитування.

1650. Актуальні питання щодо правового статусу приватного підприємства в Україні (16,05 кБ) Реферат 20.04.2018

Аналіз правового становища приватного підприємства, як одної з організаційно-правових форм в Україні. Недосконалість законодавчої бази щодо до нього. Вирішення проблеми формування статутного фонду, суб’єкти, які мають право виступати його засновниками.

1651. Актуальні проблеми адміністративного права (61,43 кБ) Контрольная 20.10.2019

Основні риси моделі державної служби України. Утвердження демократичного шляху розвитку. Створення стабільної та узгодженої нормативно-правової бази. Систематизація та кодифікація норм галузей права щодо регулювання різних аспектів державної служби.

1652. Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом (25,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобами в Україні є надзвичайно дискусійним, адже таке заволодіння може призвести до людських жертв, пошкоджень транспортних засобів, дорожніх споруд і комунікацій, знижує безпеку руху.

1653. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження) (55 кБ) Реферат 20.09.2014

Проблеми становлення теорії кримінально-виконавчого права, особливості правовідносин у даній сфері. Основні принципи екзекутивної діяльності. Розробка рекомендацій щодо удосконалення нормативних засад виконання покарань і практики здійснення кари.

1654. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини (42,67 кБ) Реферат 20.08.2028

Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика. Система вихідних засад сучасної концепції прав людини. Вплив соціально-культурних факторів на зміст прав людини. Вчення про людські універсалії. Аналіз головних причин й цілей прийняття Хартії ЄС.

1655. Актуальні проблеми застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій (71,4 кБ) Реферат 20.09.2014

Аналіз організаційно-правових засад та управління профілактикою економічної злочинності. Сучасний стан нормативно-правового, кадрового, науково-методичного, фінансового, інформаційного забезпечення діяльності з профілактики економічної злочинності.

1656. Актуальні проблеми захисту ділової репутації суб’єктів господарювання (35,58 кБ) Курсовая 21.02.2017

Законодавче регулювання понятійного апарату інституту ділової репутації. Дослідження системи та порядку відшкодування шкоди завданої суб’єктам господарювання при неправомірному приниженні ділової репутації. Призначення та проведення судових експертиз.

1657. Актуальні проблеми інституту правочину (33,17 кБ) 21.02.2017

Необхідність активізування на дослідження визначальних засад інституту правочину. Рекомендації щодо підвищення ефективності розгляду даної категорії справ та вдосконалення чинного законодавства. Правочин як юридичний факт. Правова природа гарантії.

1658. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи (40,12 кБ) Реферат 21.02.2017

Фактори, що визначають стан місцевого самоврядування, їх проблематика. Економічна основа. Повноваження, делегування повноважень. Особливості української моделі місцевого самоврядування. Концептуальне та законодавче визначення оптимальної децентралізації.

1659. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання (31,6 кБ) Контрольная 21.02.2017

Державна політика в сфері банкрутства. Інститут неплатоспроможності. Поняття банкрутства. Характеристики фінансової неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності. Фінансове оздоровлення підприємств-боржників шляхом застосування правових процедур.

1660. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах (48,77 кБ) Реферат 20.11.2015

Дослідження сутності природного земельного права як особливого і невід’ємного від життя і діяльності людини. Розгляд правових форм реалізації земельних інтересів, гарантій земельних прав. Огляд рекомендацій щодо удосконалення земельного законодавства.

Облако тегов