Рефераты по праву

Название работы Дата
1461. Адміністративні засади взаємодії державної служби карантину рослин з правоохоронними органами (37,39 кБ) Реферат 20.08.2011

Характеристика та адміністративно-правовий статус Державної служби з карантину рослин, механізми її взаємодії з правоохоронними органами. Методика оцінювання якості та ефективності управлінської діяльності державних органів влади, аналіз їх функцій.

1462. Адміністративні послуги (19,17 кБ) Реферат 20.04.2011

Призначення сучасної держави. Сутність адміністративних послуг - публічних послуг, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень. Правове регулювання цих послуг.

1463. Адміністративні послуги в Україні (40,78 кБ) Курсовая 21.02.2017

Адміністративні послуги як категорія адміністративного права. Формальні ознаки адміністративних послуг. Характеристика і перспективи розвитку законодавства. Аспекти оцінювання послуг. Недоліки та шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг.

1464. Адміністративні послуги та їх юридична природа (94,8 кБ) 20.03.2009

Ознаки та види адміністративних послуг, їх оплатність чи безоплатніть, рівень нормативного урегулювання. Місце адміністративних послуг в реалізації прав, свобод, обов’язків і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб в сфері публічних відносин.

1465. Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки (49,42 кБ) Реферат 20.08.2009

Класифікація адміністративних послуг міліції громадської безпеки. Основні критерії оцінювання їх якості. Місце міліції громадської безпеки у системі суб’єктів надання адміністративних послуг в Україні. Правова основа надання адміністративних послуг.

1466. Адміністративні правові норми (22,21 кБ) Реферат 20.11.2016

Поняття та види адміністративно-правових норм, головне призначення та метод впливу. Цілі норм та їхні функції. Гіпотеза, диспозиція і санкція як компоненти структури. Реалізація норм з метою регулювання управлінських відносин. Вимоги щодо застосування.

1467. Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України (56,55 кБ) Реферат 20.08.2009

Соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах. Розробка сучасної концептуальної моделі адміністративних правовідносин у галузі. Шляхи удосконалення системи принципів реалізації виконавчої влади.

1468. Адміністративні правопорушення (15,06 кБ) Реферат 20.01.2023

Розгляд порядку провадження справ про адміністративні правопорушення (учасники провадження і стадії). Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Характеристика протоколу про адміністративне правопорушення.

1469. Адміністративні правопорушення медичних працівників (243,87 кБ) Курсовая 21.02.2017

Завдання та обов’язки фармацевтичного працівника. Взаємовідносини з пацієнтом. Дія Етичного кодексу, відповідальність за його порушення. Адміністративна відповідальність медичних працівників, види стягнень. Нові обмеження в фармацевтичній діяльності.

1470. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність (2139,08 кБ) Курсовая 20.12.2005

Адміністративне правопорушення, його ознаки та юридичний склад. Вивчення поняття, суті та основних рис адміністративної відповідальності. Настання протиправного, шкідливого наслідку. Визначення міри та виду обтяження, що покладається на винного.

1471. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення (24,89 кБ) Контрольная 20.07.2012

Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Санкції за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення.

1472. Адміністративні провадження (33,9 кБ) Контрольная 21.02.2017

Дослідження стадій адміністративного процесу. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення, принципи цього виду провадження. Місця розгляду справ, забезпечення судів приміщеннями та їх матеріально-технічне забезпечення.

1473. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики (47,19 кБ) Реферат 20.08.2027

Вивчення поняття адміністративного проступку як соціального та правового явища, його місця серед інших правопорушень. Аналіз причин вчинення адміністративних проступків та умов, що їм сприяють. Огляд заходів щодо профілактики адміністративних проступків.

1474. Адміністративні процедури в органах місцевого самоврядування в Україні (65,73 кБ) Реферат 20.08.2011

Зміст та види адміністративних процедур в органах місцевого самоврядування, правові та організаційні засади їх здійснення. Поняття та складові юридичних гарантій законності здійснення адміністративних процедур в органах місцевого самоврядування.

1475. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням (20,73 кБ) Реферат 20.08.2028

Місце й значення органів внутрішніх справ у системі державного управління. Оцінка масштабності і важливості управлінських рішень, що стосуються інтересів більшості громадян. Основні причини виконання необґрунтованих рішень органами внутрішніх справ.

1476. Адміністративні процедури у публічній службі України (34,59 кБ) Реферат 20.07.2012

Характеристика процесуально-правового аспекту публічної служби України. Опис стадій та етапів адміністративних процедур, система і структура законодавства про адміністративні процедури у публічній службі, пропозиції і рекомендації щодо її вдосконалення.

1477. Адміністративні стягнення (26,38 кБ) Реферат 21.02.2017

Характеристика адміністративних стягнень, основні правила і строки їх накладення. Накладення стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обставини, які пом’якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

1478. Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку (72,75 кБ) Реферат 20.08.2029

Історико-правове дослідження формування адміністративних судів в Україні. Принципи організації та специфіка функцій АС, межі юрисдикції та поділ їх компетенції з Конституційним судом. Розвиток та завдання АС у реалізації принципу верховенства права.

1479. Адміністративні суди України: завдання, принципи організації та діяльності (48,19 кБ) Курсовая 20.09.2024

Загальна характеристика інституту адміністративного судочинства, історія його становлення. Порядок, зміст, умови, структура, принципи (верховенство права, законність, поділ влади, незалежність суддів) та організація адміністративного судочинства.

1480. Адміністративні, трудові та цивільні правопорушення. Ситуації та їх розв’язки (22,61 кБ) Реферат 20.11.2003

Строки накладення адміністративного стягнення. Випробування при прийнятті на роботу робітників. Зміна підпорядкованості підприємства, установи та організації. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Дії при розподілі майна, нажитого в шлюбі.

Последние запросы


твой организм основные части тела человека История развития и возрождения норм ГТО структура бухгалтерии на предприятии длительность жизни паразитов Процедуры как форма технологии и их правовая регламентация скэрпюгбсйнбШЕ ЛЕРНДШ хяякеднбюмхе цеоюрнахкхюпмни яхярелш Система освещения и световой сигнализации автомобилей Профилактика заболеваний связанных сфизическиминагрузками Где по русскому языку 7 класс фауст-образ и характеристика Житейская и научная психология их отличия и взаимоотношения влияние электрического тока на организм человека и обеспечение производственной безопасности Синдром Стентона-Капдепона Развитие воображения у младших школьников на уроках математики экономическая несостоятельность в республике беларусь разработка кодекса чести политика Правила МППСС-72 Новые медиа личность александра 2 контрольная по трудовому праву

Облако тегов