Рефераты по праву

Название работы Дата
1421. Адміністративна юстиція в Україні: матеріальний, процесуальний та організаційний аспекти (31,22 кБ) Контрольная 20.07.2012

Характеристика адміністративних процедур з надання адміністративних послуг. Сутність адміністративних послуг - видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації. Процесуальний статус учасників адміністративного судочинства.

1422. Адміністративна юстиція: досвід існування в зарубіжних країнах (38,3 кБ) Реферат 20.04.2019

Поняття та зміст адміністративної юстиції, досвід її запровадження та становлення в Україні. Характеристика адміністративної юстиції Франції, Німеччини, Італії, Англії, США. Порівняльна характеристика адміністративної юстиції в зарубіжних країнах.

1423. Адміністративне право (22,79 кБ) Контрольная 21.02.2017

Поняття, предмет, метод адміністративного права України. Поняття та принципи державної служби. Посада - головний компонент державної служби як юридичного інституту. Повноваження державного службовця. Підвищення кваліфікації державних службовців.

1424. Адміністративне право Німеччини (29,18 кБ) Реферат 20.08.2026

Формування науки адміністративного права в європейських країнах. Виникнення і розвиток адміністративного права в Німеччині як самостійної галузі права. Зростання функцій і повноважень виконавчих органів влади в Федеративної Республіки Німеччині.

1425. Адміністративне право та адміністративне судочинство: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду (37,41 кБ) Реферат 16.11.2011

План Вступ 1.Формування науки адміністративного права в європейських країнах 2.Зміст поліцейського права 3.Становлення науки адміністративного права 4.Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу 5.Перехід до

1426. Адміністративне право України (84,33 кБ) Контрольная 21.02.2017

Правові основи державної політики у галузі культури в Україні. Організаційна структура та повноваження Міністерства освіти і науки України. Підстави для просування державних службовців по службі. Критерії класифікації правових актів державного управління.

1427. Адміністративне право України: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності (Т.О. Коломоєць) (16,54 кБ) Реферат 21.02.2017

Т.О. Коломоєць як провідний український вчений-правознавець у галузі адміністративістики. Основні заходи адміністративного примусу. Викладення наукових розробок Т.О. Коломоєць у галузі дослідження адміністративного примусу у публічному праві України.

1428. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права (62,17 кБ) Шпаргалка 21.02.2017

Адміністративна правосуб’єктність та її складові елементи. Система адміністративного права. Поняття, структура і вид норм. Вертикальні і горизонтальні правовідносини. Систематизація норм адміністративного права. Правовий статус органів виконавчої влади.

1429. Адміністративне право. Концептуальні підходи вчених Сполучені Штатів Америки. (41,95 кБ) Реферат 02.12.2011

Институт Права ИМЕНІ Володимира Сташиса Класичного Привантого УНІВерситету Кафедра конституційного та адміністративного права Реферат З дисципліни “Адміністративно-правова реформа в Україні” На тему “Адміністративне право. Концептуальні підходи вчених

1430. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: ГЕНЕЗА СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (17,75 кБ) Реферат 10.12.2010

АДМІНІСтративне Право Генеза Сучасного Законодавства Вступ Важливу роль в забезпеченні реалізації наміченої політики економічних, соціальних, правових та інших перетворень у суспільстві, а також підтримка на цивілізованому рівні суспільного порядку та

1431. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду (13,47 кБ) Реферат 15.12.2010

АДМІНІСтративне Право КонцептуальнІ ПІДходи Вчених Дорадянського ПЕРІОДУ Адміністративне право є однією з найдавніших і фундаментальних галузей правової системи. Воно мало і має велике суспільне значення для життєзабезпечення і регулювання відносин, що складаються в суспільстві.

1432. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць) (22,62 кБ) Реферат 21.02.2017

Тетяна Коломоєць як провідний український вчений-правознавець у галузі адміністративістики. Основні моменти її життєвого шляху. Викладення наукових розробок Тетяни Коломоєць у галузі дослідження адміністративного примусу у публічному праві України.

1433. Адміністративне правопорушення (24,09 кБ) Контрольная 21.02.2017

Визначення поняття та ознаки адміністративного правопорушення та проступку, їх мета і основні мотиви. Настання відповідальності за порушення державного порядку осіб, що не досягли 18 років, посадових осіб, військовослужбовців та народних депутатів.

1434. Адміністративне правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (29,81 кБ) Контрольная 21.02.2017

Склад злочину в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації. Характеристика адміністративної відповідальності за порушення норм в цій сфері. Міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення стандартизації та сертифікації.

1435. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність (38,18 кБ) Курсовая 20.01.2025

Соціальна та юридична природа правопорушень. Загальна характеристика та правові підстави адміністративної відповідальності, її поняття, класифікація та нормативна основа. Аналіз використання механізмів державного примусу до адміністративних стягнень.

1436. Адміністративне процесуальне право (46,1 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття та значення сучасного адміністративного процесуального права як галузі національного права України. Класифікація та межі дії правових джерел. Адміністративно-процесуальні норми, принципи, правовідносини: поняття, структура, загальна класифікація.

1437. Адміністративне судочинство (24,99 кБ) Реферат 20.12.2012

Судова система в Україні на початку ХІХ століття. Запровадження адміністративної юстиції на Україні в дорадянський період. Український шлях становлення адміністративної юстиції. Розвиток адміністративних судів. Прогресивні елементи судової реформи.

1438. Адміністративне судочинство в Україні (53,33 кБ) Курсовая 20.04.2009

Загальна характеристика і історія становлення інституту адміністративного судочинства в Україні. Розгляд порядку і умов його організації. Визначення співвідношення понять: адміністративна юстиція, адміністративна юрисдикція, підвідомчість, підсудність.

1439. Адміністративне судочинство, концептуальні підходи вчених країн постродянського простору (24,94 кБ) Реферат 20.11.2030

Необхідність формування адміністративної юстиції в Росії: реформування державної влади, вдосконалення механізму забезпечення прав та свобод фізичних та юридичних осіб, дисциплінування адміністративних органів, незалежність суддів від владних структур.

1440. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи вчених Російської Федерації (24,38 кБ) Реферат 01.12.2010

Вступ Як відомо, одним з основних елементів правової держави є інститут судового контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Тому побудова такої держави неможливе без наявності адміністративного судочинства, що є індикатором захищеності прав і законних

Облако тегов