Рефераты по политологии

Название работы Дата
361. Версальско-вашингтонская система мирного урегулирования (4,95 кБ) Реферат 05.07.1998

- империалистический договор, завершивший первую мировую войну. Подписан в Версале 28 июня державами-победительницами - США, Британской империей, Францией, Италией, Японией Бельгией и др., с одной стороны, и побежднной Германией - с другой. Условия договора

362. Верховна Рада України в системі органів влади (17,94 кБ) Реферат 03.04.2009

Зміст 1. Законодавча влада в Україні. Верховна Рада України в системі державних органів. 4 2. Порядок формування Верховної Ради України. 4 3. Народний депутат України 5 4. Організація роботи Верховної Ради України 6 5. Повноваження Верховної Ради України.

363. Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади України (35,96 кБ) Реферат 20.11.2016

Характеристика парламентів як інститутів державної влади, які за формою можуть бути всенародними зборами або зборами представників народу (депутатів). Аналіз конституційного складу, функцій (законодавча, установча, контрольна) Верховної Ради України.

364. Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної української держави (37,68 кБ) Реферат 20.10.2013

Дослідження принципів і функцій взаємної відповідальності особи і держави, які становлять основу соціально-правового механізму функціонування демократичної, соціальної, правової держави. Зміст і значення інституту прав людини в демократичному суспільстві.

365. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України (104,91 кБ) Диплом 20.02.2017

Поняття державної влади і конституційне визначення її меж. Співвідношення законодавчої і виконавчої гілок державної влади в аспекті політичного режиму. Політична реформа - засіб подолання протистояння між інститутами влади і зміцнення демократичних засад.

366. Взаємовідносини політики і релігії (16,92 кБ) Реферат 20.05.2004

Соціальна доктрина католицизму. Створення справді народних організацій віруючих як один із виявів модернізації католицизму. Модернізація зовнішньополітичної доктрини ісламу. Підходи до проблеми війни та миру: моральний, кармічний, соціально-політичний.

367. Взаємодія держави, суспільства та церкви: концептуалізація сучасних підходів (33,63 кБ) 20.07.2023

Вивчення суспільно-політичних стосунків, що виникають в процесі функціонування церкви в суспільстві. Аналіз стосунків релігійних організацій з інститутами цивільного суспільства. Політичне і релігійне життя суспільства в умовах становлення демократії.

368. Взаємодія інституту президентства з іншими гілками влади (на прикладі України, Росії та Білорусі) (25,89 кБ) 20.09.2027

Розгляд становлення та функціонування інституту президентства в трьох країнах пострадянського простору: Україні, Росії та Білорусі. Порівняння статусу та повноважень Президента як глави держави та його взаємодії з виконавчою та законодавчою гілками влади.

369. Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств (порівняльний аналіз досвіду України і В`єтнаму) (33,79 кБ) Реферат 20.11.2008

Розгляд позитивних та негативних наслідків взаємодії політики й економіки в умовах функціонування командно-адміністративної системи. Аналіз причин політичних рішень щодо переходу до ринку. Розробка соціального прогнозу перспектив трансформації України.

370. Взаємодія політики і моралі у сучасному суспільстві (25,4 кБ) 20.10.2012

Співвідношення політики і моралі у суспільстві. Система політичної етики як механізм регулювання та впорядковування владних відносин і нормативної регуляції життєдіяльності індивідів. Політизована мораль в умовах реформування українського суспільства.

371. Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України) (35,16 кБ) Реферат 20.10.2020

Еволюція парламентських виборчих систем посткомуністичних країн. Можливість застосування основних положень електоральної політології в країнах колишнього СРСР та Центральної Європи. Рекомендації щодо реформування парламентської виборчої системи України.

372. Взаимодействие в конфликте (29,61 кБ) Реферат 19.03.2003

Взаимодействие в конфликте 1. Сотрудничество и соперничество Сотрудничеством называется систематическое объединение усилий для достижения общей цели. Чем больше степень объединения, тем интенсивнее сотрудничество. В группах и организациях сотрудничество

373. Взаимодействие государства и гражданского общества (35,74 кБ) Контрольная 20.02.2017

История, модели и формы взаимодействия государства и гражданского общества. Гражданин как самостоятельный социальный и политический субъект с неотъемлемыми правами и обязанностями. Особенности и политические формы перехода от абсолютизма к демократии.

374. Взаимодействие государства и этноса (18,96 кБ) Реферат 11.07.2012

Реферат на тему Взаимодействие государства и этноса Содержание 1. Сущность и виды национального государства. 2. Типы полиэтничных государств. 3. Конституционный национализм. 4. Этнополитика государства, сущность и задачи. Библиография 1. Сущность и виды

375. Взаимодействие гражданского общества и государства (30,88 кБ) Контрольная 20.02.2025

Понятие гражданского общества и его образование. Отличие гражданского общества от политического. Характеристика функций гражданского общества и причины возникновения форм трудовых ассоциаций. Особенности процесса формирования гражданского общества.

376. Взаимодействие масс-медиа и политики в современных условиях (55,81 кБ) Курсовая 20.06.2024

Роль масс-медиа в реформировании России. Основные механизмы воздействия средств массовой информации на людей. Факторы, влияющие на истолкование событий, и значение средств массовой информации. Манипуляция общественным мнением, предвыборные технологии.

377. Взаимодействие политического и морального сознания (21,14 кБ) Реферат 20.11.2014

Понятие политики и морали, особенности их взаимоотношений между собой. Общие черты (социальные регуляторы общественной жизни и нормативные регуляторы жизнедеятельности индивидов) и различия (конфликтность и правовые нормы политики) морали и политики.

378. Взаимодействие политической и избирательной системы на примере Российской Федерации (80,55 кБ) Курсовая 20.06.2013

Определение, структура, функции и типы политических систем. Понятие и виды избирательной системы. Общая характеристика, этапы трансформации политической и избирательной систем современной России, взаимодействие и взаимообусловленность процессов.

379. Взаимодействие политологии с другими общественными науками (14,83 кБ) Курсовая 20.11.2023

Взаимодействие политологии с другими науками и появившиеся в результате новые дисциплины, их характеристика. Методы политологических исследований: теоретические, философские, общелогические и эмпирические. Виды и характеристика эмпирических исследований.

380. Взаимодействие экономики, политики и права (25,8 кБ) Реферат 20.02.2017

Соотношение политики, права и экономики. Анализ средств и методов политического регулирования экономики. Особенности взаимодействия экономической, правовой и политической сфер общества в современной России. Подходы, отвергающие экономический детерминизм.

Последние запросы


эластичность спроса по доходам квалификация заведомо ложный донос верблюжий глаз Мыльные пузыри на международном фондовом рынке влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека проблема языковых универсалей объективные и субъективные предпосылки феодальной раздробленности реферат Функции отдела рекламы ассиметрия в дерматоглифике Московская межбанковская валютная биржа пылеугольное топливо Культура поведения педагога в конфликтном взаимодействии Современные тенденции в развитии российской семьи Прокурорский надзор как вид государственной деятельности рассмотрите проблематику поэмы с точки зрения Великий шелковый путь Рациональное использование земель агрохолдинга Имидж туристической фирмы яОПЮБНВМХЙ УХЛХЙЮ 21 ухлхъ х ухлхвеяйюъ реумнкнцхъ невинномысский государственный гуманитарно-технический институт

Облако тегов