Рефераты по политологии

Название работы Дата
1301. Европейский союз как геополитический актор (32,83 кБ) Реферат 21.02.2017

Общее понятие и виды геополитики. Основные современные геополитические силы. Объединение Европы как одно из самых значительных геополитических событий XX века. Инструменты реализации глобальных экономических интересов ЕС, его роль на международной арене.

1302. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (58,19 кБ) Реферат 03.07.2006

Введение . 3 Глава 1 ЕС и международные организации 1.1 ЕС и НАТО 6 1.2 ЕС и Нафта .17 1.3 ЕС и Меркосур . 23 Глава 2 ЕС и национальные государства 2.1 ЕС и США . 25 2.2 ЕС и Япония . .34 2.3 ЕС и Россия .40 Заключение . 45 Библиографические сноски 47 Список использованной литературы.

1303. Евроскептицизм в структуре европейской внутренней политики (1430,44 кБ) Диплом 21.02.2017

Современный евроскептицизм как объект исследования политической науки. Деятельность парламентской группы "Европейские консерваторы и реформисты". Варшава – мост между Востоком и Западом, выгоды и ущербность ЕС. Европейские мечты и печальная реальность.

1304. Единая Европа: источники, образование, перспективы (71,43 кБ) Реферат 21.02.2017

Зарождение, эволюция идеи и основные вехи создания Евросоюза. Предпосылки европейского единства. План Маршалла и его влияние на экономику Европы. Основы права Европейского Союза и учредительные документы. Современное состояние и перспективы Евросоюза.

1305. Единая Россия (18,48 кБ) Реферат 17.08.2012

Министерство сельского хозяйства РФ Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального обучения «Мичуринский государственный аграрный университет» Кафедра Реферат По дисциплине «Политология» На тему «Единая Россия» Выполнила

1306. Екологічна компонента політичної культури українського суспільства (31,31 кБ) 20.09.2027

Взаємодія політико-культурних детермінант та екологічної політики держави. Політичні й нормативно-правові основи взаємин суспільства і навколишнього природного середовища. Вплив об’єктивних природних умов існування на суспільно-політичний лад держави.

1307. Екологічна політика Європейського Союзу (44,34 кБ) Реферат 20.10.2025

Політичні механізми у сфері політики в галузі охорони довкілля. Директиви про запровадження регулярного оцінювання екологічного впливу. Створення європейського екологічного агентства. Процеси імплементації та забезпечення виконання законодавства.

1308. Економічна основа соціальної держави (24,18 кБ) 20.02.2015

Поняття, завдання та види економічної політики. Зміни, які необхідно здійснити в економіці, щоб забезпечити перехід до ринку (створення змішаної економіки, запровадження рівноправних форм власності). Стратегія економічної та соціальної політики України.

1309. Економічна політика держави: політологічний аспект (35,26 кБ) Реферат 20.11.2006

Основні принципи, функції та тенденції розвитку економічної політики держави як предмету політологічного дослідження. Виявлення стабільності суспільно-політичного устрою. Вплив поведінки державних діячів на формування та реалізацію політики країни.

1310. Економічні чинники регіональної політики в Україні (28,59 кБ) Курсовая 06.04.2009

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

1311. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики (40,33 кБ) Реферат 20.08.2011

Суб’єкти та процеси експертно-аналітичного забезпечення державної політики. Засоби мінімізації негативних наслідків політичних ризиків у державній політиці. Перспективи розвитку вітчизняної системи експертно-аналітичного забезпечення державної політики.

1312. Електоральна (виборча) комунікація (290,8 кБ) 21.02.2017

Друковані матеріали виборчої кампанії як агітаційна друкована продукція, яку виготовляють політичні партії (виборчі блоки). Вимоги до друкованої реклами. Особливості політичної реклами. Форми друкованих матеріалів. Різновиди листівок, правила їх побудови.

1313. Електоральний процес постсоціалістичного суспільства: політико-культурний вимір (на прикладі України, Росії та Польщі) (70,81 кБ) Реферат 20.08.2026

Сутність та особливості електорального процесу в політико-культурному контексті. Регіональна специфіка виборчого процесу в Україні. Чинники електорального процесу пострадянської Росії. Цінності у культурі виборчого процесу постсоціалістичної Польщі.

1314. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави (39,24 кБ) Реферат 20.08.2012

ЧЕРНІВецький НАЦІОнальний УНІВерситет ІМЕНІ ЮРІЯ Федьковича Терещук Віталій Іванович УДК 327 659.4(100) 004.738.5 Електронний ПАБЛІК РІЛейшнз ЯК ЗАСІБ Формування ЗОВНІШньополІТичного ІМІДЖУ Держави Спеціальність 23.00.04 -- Політичні проблеми міжнародних

1315. Електронний уряд (196,6 кБ) Реферат 06.04.2009

О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд Вступ. Частина перша. Електронний уряд як концепція державного управління в Інформаційному суспільстві Частина друга. Реінжиніринг внутрішньоурядових процесів G2G-модуль електронного уряду Частина третя. Підґрунтя

1316. Елементи демократії в історії України (17,06 кБ) Реферат 06.04.2009

Елементи демократії в історії України ПЛАН 1. Політична спадщина Київської Русі. 2. Демократична традиція українства в XIV-XVI ст. 3. Демократичні традиції козацько-гетьманської доби. 4. Проблеми демократії в українській суспільній думці XIX ст. 5. Демократизм

1317. Еліта як суб’єкт політики (19,37 кБ) Реферат 20.03.2005

Визначення політичної еліти як людей, наділених владою, багатством, компетентністю, культурою і силою волі, які займають провідні позиції у суспільстві. Ціннісні і ліберальні концепції правлячої еліти, її складові: політична, бюрократична і комунікативна.

1318. Елітарна теорія демократії (26,14 кБ) Реферат 06.04.2009

«Елітарна теорія демократії». , студент Y курсу навчання відділення політології викладач Одеса-2007 План Вступ. I. Суперечність між демократією та елітизмом як основна проблема елітарної теорії демократії. II. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку теорії елітарної демократії.

1319. Ересь патриотизма (17,74 кБ) Реферат 04.03.2003

стр. 176. Родина отечество, отчизна - исторически принадлежащая данному народу территория. Энциклопедический словарь, 2т., 1963 г., стр. 316. Согласно этим определениям, получается, что любовь к Родине - это любовь к территории. Ясно, что то, что мы вкладываем

1320. Есть ли демократия в России? (71,09 кБ) Реферат 20.12.2015

Признаки глубокого социально-экономического кризиса в СССР 1970-х годов. Признание недостатков политико-экономической системы СССР накануне перестройки. Демократизация политической системы в СССР и России. Особенности современной российской демократии.

Облако тегов