Рефераты по педагогике

Название работы Дата
621. Аналіз аргументів, які використовували європейські організатори Болонського процесу щодо його започаткування, і які аргументи наводили їх опоненти (31,1 кБ) Контрольная 21.02.2017

Болонський процес — структурне реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміна освітніх програм та інституцій; плюси і мінуси введення ступеневої системи, критика, проблеми. Аналіз поглядів на впровадження Болонського процесу в Україні.

622. Аналіз виховного аспекту уроку (21,81 кБ) Реферат 20.08.2017

Реалізація виховних цілей уроку. Блочна система навчання й виховання Ч. Купісевича як позитивний приклад інтеграції виховних та освітніх цілей. Системний підхід, як методологічна основа організації виховання учнів на уроці. Національне виховання учнів.

623. Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком (90,43 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття, мета та завдання національного виховання молодших школярів. Проблема виховного ідеалу у науково-педагогічній літературі. Ознайомлення з ідеями Ващенка щодо ідеалістичного світосприймання та утвердження християнської моралі в системі освіти.

624. Аналіз вокальних методик другої половини 20 століття: на прикладі методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева (109,97 кБ) Диплом 20.11.2003

Історико-теоретичний аналіз особливостей вітчизняної вокальної школи. Становлення вітчизняної вокальної школи (М. Глінка та його послідовники). Теоретико-методичний аналіз вокально-педагогічного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева.

625. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді (225,66 кБ) Реферат 21.02.2017

Орієнтація системи освіти на дитячу особистість та її розвиток. Роль внутрішньокласної диференціації процесу навчання. Створення комфортних умов для самореалізації навчальних можливостей учнів. Основне призначення диференційованих завдань по математиці.

626. Аналіз існуючих систем автоматизованого проектування та моделювання одягу в системі професійної підготовки вчителів (17,07 кБ) 21.02.2017

Аналіз змісту навчання програмного та технічного забезпечення систем автоматизованого проектування одягу в системі професійної підготовки фахівців з технологічної освіти. Рекомендації щодо вибору системи САПР для вивчення майбутніми вчителями технологій.

627. Аналіз книги Р.М. Боскиса "Глухі і слабочуючі діти" (16,13 кБ) Реферат 20.10.2020

Розвиток мовлення слабочуючих дітей, можливість використання залишкового слуху для повноцінного життя. Педагогічна типологія дітей з вадами слуху, дослідження Р. Боскиса, написання книги "Глухі і слабочуючі діти". Класифікація дітей за вадами слуху.

628. Аналіз когнітивної сфери студентів в процесі навчання (61,47 кБ) Курсовая 20.12.2030

Характеристика когнітивної сфери студентів, а саме відчуттів, сприйманням, пам’яті, уваги, мислення, уяви та мовлення. Теоретичне обґрунтування дослідження короткочасної пам’яті студентів, аналіз його методик (Джекобса, Л.С. Мучника та В.М. Смирнова).

629. Аналіз літератури і педагогічного досвіду розвитку дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах (24,9 кБ) Реферат 20.11.2016

Побудова програм, навчальних планів. Завдання трудового виховання в початковій школі. Методики формування трудових знань. Проектно-модульна організація виховання дітей. Створення творчої групової діяльності. Прогнозування трудових здібностей дитини.

630. Аналіз методичної роботи в школі (19,51 кБ) Контрольная 21.02.2017

Індивідуальна та колективна форма методичної роботи у школі. Взаємовідвідування вчителями уроків – шлях до підвищення педагогічної майстерності. Розроблення актуальної для педагогіки проблеми. Підвищення фахової підготовки педагогічних кадрів у школах.

631. Аналіз методу навчання Story Telling (18,07 кБ) Реферат 21.02.2017

Сутність методу storytelling (розповідання історій). Дослідження британських педагогів щодо його використання. Телебачення як засіб здійснення сторітеллінгу. Елементи підготовки та донесення історії до аудиторії. Деякі засоби утримання їх уяви слухачів.

632. Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі (33,86 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття педагогічної тестології, її сутність і особливості, предмет і методи вивчення. Головна мета та методика використання тестів у навчальному процесі. Класифікація тестів, їх різновиди, відмінні риси. Основні принципи добору змісті тестових завдань.

633. Аналіз основних дидактичних концепцій (24,21 кБ) Курсовая 20.10.2016

Поняття, предмет та особливості дидактики як науки. Дидактичні концепції Я. Коменського, Песталоцці, К. Ушинського. Сутність, цілі та основні складові системи навчання. Класифікація, характеристика та функції дидактичних засобів сучасного уроку.

634. Аналіз основних дидактичних концепцій української системи освіти (30,82 кБ) Курсовая 20.10.2021

Дидактика галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання, виховання в процесі навчання. Характеристика дидактичних засобів сучасного уроку та навчання, як процесу, в ході якого на основі, пізнання і вправ виникають нові форми поведінки.

635. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти (27,3 кБ) 21.02.2017

Полікультурна освіта як вид цілеспрямованої соціалізації. Засвоєння зразків і цінностей світової культури, культурно-історичного та соціального досвіду різних країн і народів. Формування ціннісно-орієнтаційної схильності до міжкультурної комунікації.

636. Аналіз особливостей розвитку творчих особливостей молодших школярів на уроках праці (42,78 кБ) Курсовая 21.02.2017

Творчість молодших школярів: особливості та засоби їх розвитку як психолого-педагогічна проблема у навчально-виховних закладах. Розвиток дитини в діяльності: організаторська функція педагога у системі саморозвитку дитячої особистості на уроках праці.

637. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики (29,37 кБ) Реферат 21.02.2017

Організація самостійної роботи в педагогічному досвіді. Фрагменти уроків, що ілюструють індивідуалізацію завдань для шестиліток. Навчання грамоти і математики. Вимоги навчальних програм до формування у молодших школярів умінь і навичок самостійної роботи.

638. Аналіз педагогічного досвіду формування колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах (17,99 кБ) Реферат 20.11.2007

Проблема колективістського виховання дітей у процесі праці з точки зору авторів перших утопічних систем оновлення суспільства шляхом виховання. Завдання трудового виховання дітей молодшого шкільного віку. Технологія колективного творчого виховання.

639. Аналіз підручника з української мови для 9 класу (61,69 кБ) Курсовая 21.02.2017

Оцінка відповідності матеріалу підручника навчальній програмі з дисципліни "Українська мова", аналіз його тексту та позатекстових елементів. Виховне, освітнє значення вміщених вправ та завдань, їх роль у формуванні грамотної та творчої особистості.

640. Аналіз поетичної творчості І. Франка (22,9 кБ) 21.02.2017

Багатогранність творів Івана Франка "Ой ти, дівчино, з горіха зерня", "Чого являєшся мені у сні?", "Декадент", "Розвивайся ти, високий дубе", "Червона калина, чого в лузі гнешся?". Аналіз світоглядних позицій та інтимної лірики Великого Каменяра.

Облако тегов