Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1661. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною (19,1 кБ) Реферат 21.02.2017

Комплексне поєднання різних ступенів, від дошкільних закладах до вищої освіти, в існуючій системі освіти в Естонії. Дозвіл на проживання для навчання. Стипендії на навчання в навчальних закладах. Порівняльна характеристика освіти в Естонії й Україні.

1662. Вища освіта у Німеччині (26,22 кБ) Реферат 20.09.2029

Визначальні критерії освіти в рамках Болонського процесу. Фундаментальне і фахове навчання у Німеччині, загальні відомості. Університети, їх місце в системі освіти країни, кваліфікаційні рівні, класифікація. Привабливість німецьких навчальних закладів.

1663. Вища освіта у США та Німеччині (26,07 кБ) Реферат 20.05.2004

Еволюція вищої школи у США. Нові вимоги до системи вищої освіти. Науково-технічний прогрес і підготовка кадрів у приватних компаніях. Кадровий потенціал і стратегія розвитку освіти. Принципи вищої освіти в Німеччині. Градація вищих навчальних закладів.

1664. Вища освіта у Франції (31,23 кБ) Реферат 21.02.2017

Дослідження національної специфіки та особливостей сучасної системи французької освіти. Перевага державних навчальних закладів і безкоштовність навчання для всіх. Характеристика видів вищих навчальних закладів України. Доступ громадян до вищої освіти.

1665. Вища освіта України в сучасних умовах (64,43 кБ) Реферат 21.02.2017

Пріоритетні напрями розвитку національного виховання. Освіта та фізичне виховання - основа для забезпечення здоров`я громадян. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти. Сприяння європейській співпраці в галузі гарантій якості освіти.

1666. Вища освіта України і Болонський процес (186,94 кБ) 21.02.2017

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Створення загальноєвропейського простору вищої освіти. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS). Шляхи адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України.

1667. Вища освіта України на сучасному етапі (30,27 кБ) 21.02.2017

Оцінювання вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу. Реформування освітньої системи в Україні. Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів. Ліцензування та акредитація навчальних закладів.

1668. Вища освіта України у міжнародному просторі: розвиток чи занепад (26,65 кБ) 20.02.2018

Мобільність населення, зростання, інтенсифікація міграційних процесі. Трансформаційні процеси в освіті. Глобалізація освітнього простору. Впровадження Болонського процесу та створення єдиного європейського ринку освітніх послуг, їх наслідки для України.

1669. Вища освіта Фінляндії (17,76 кБ) Реферат 20.03.2018

Історія розвитку фінських університетів та їх сучасний рівень. Сектори системи вищої освіти Фінляндії: університети та професійні ВНЗ. Особливості організації навчання в фінських інститутах. Навчальні програми інститутів та їх зв’язок з виробництвом.

1670. Вища освіта як найважливіша категорія системної методології (74,19 кБ) Курсовая 20.12.2001

Визначення виховного простору як інтегрованого чиннику впливу на соціальне становлення і розвиток сучасної молоді. Характеристика онтологічних смислів в освітньому процесі. Розмаїття методологічних течій в сучасній західній педагогіці вищої школи.

1671. Вища освіта. Болонський процес (54,87 кБ) Контрольная 20.09.2025

Загальні принципи формування систем вищої освіти, основні тенденції її розвитку. Історія Болонського процесу, підписання Сорбоннської декларації. Зближення і гармонізація систем вищої освіти країн Європи з метою створення єдиного європейського простору.

1672. Вища професійна освіта (78,16 кБ) Курсовая 20.10.2016

Система навчання у вищій професійній освіті. Методи активізації в професійному навчанні. Інтелектуально-професійні вміння та методика їх формування. Контроль і оцінювання знань, методика проведення основних видів практики у вищих закладах освіти.

1673. Вища технічна освіта і Болонський процес (23,39 кБ) Реферат 20.12.2005

Дослідження Болонського процесу як інструменту гармонізації нашої системи освіти з європейською. Характеристика засобів підвищення рівня студентської творчості і мобільності, системи студентських навчальних і наукових конференцій під егідою Асоціації.

1674. Вища школа і Болонський процес (28,75 кБ) Контрольная 20.01.2024

Сутність Болонського процесу, його основні організаційні та управлінські завдання. Структура вищої освіти України. Інтеграція української системи освіти до європейського освітнього простору. Організація вищої (університетської) освіти в Іспанії.

1675. Вищі навчальні заклади Європи. Гельсінський університет (Фінляндія) (14,54 кБ) 20.11.2002

Державний університет Гельсінкі (Республіка Фінляндія) як один з кращих закладів в Європі. Історія заснування університету та його відомі випускники. Характеристика сучасного університету Гельсінкі як багатопрофільного вищого навчального закладу.

1676. Виявлення організаторських здібностей у підлітків в ігровій діяльності (91,55 кБ) Курсовая 21.02.2017

Психологічні особливості дитячої гри, роль дорослих в її організації. Передумови виникнення організаторських здібностей у дітей, їх розвиток в дитячому колективі. Розробка програми корекційних занять для виявлення організаторських здібностей підлітків.

1677. Віват, Портфоліо! (27,14 кБ) Книга 21.02.2017

Портфоліо як технологія оцінки освітніх досягнень студентів, засіб реалізації особистісного принципу у формуванні професійного потенціалу людини. Філософія, функції, мета и переваги даного методу. Особливості його використання в зарубіжній освіті.

1678. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини (31,13 кБ) Реферат 21.02.2017

Заснування Полтавського інституту шляхетних дівчат. Навчально-виховний цикл для дворянських дівчат. Видатна плеяда викладачів Полтавського закладу освіти. Наукові і педагогічні традиції. Сучасна стратегія розвитку університету і міжнародний імідж.

1679. Відбір тематики мовлення з іноземної мови у сучасній шкільній теорії і практиці навчання (3274,14 кБ) 21.02.2017

Дослідження принципів відбору тем мовлення з іноземної мови. Опис тем, що існують в навчальній програмі. Розділи тематики мовлення згідно основних сфер життєдіяльності школяра. Характеристика тематики ситуативного мовлення у початковій та старшій школі.

1680. Відкритий урок з англійської мови на тему: "My family" (2859,13 кБ) 20.01.2020

Формування навичок аудіювання. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення. Ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями. Розвинення мовлення учнів, спостережливості, логічного мислення, навиків читання. Активізація лексики по темі "Моя сім’я".

Облако тегов