Рефераты по математике

Название работы Дата
441. Вклад Б.В. Гнеденко в развитие теории вероятностей (27,5 кБ) Курсовая 20.02.2017

Биография и творческий путь Гнеденко - советского математика, специалиста по математической статистике. Выявление его вклада в развитие теории вероятностей. Описание статистических методов управления качеством. Суммирование независимых случайных величин.

442. Вклад в математическую статистику Романовского Всеволода Ивановича (3338,57 кБ) 20.02.2017

Заслуга Романовского В.И. в деле постановки и развития высшего математического образования в республиках Средней Азии и в особенности в Узбекистане. Работы по дифференциальным уравнениям и теории чисел. Исследования в области математической статистики.

443. Вклад Джона фон Неймана в науку (10,86 кБ) Реферат 20.09.2014

Основные биографические данные из жизни Джона фон Неймана, начало его карьеры как математика. Научная деятельность фон Неймана во время войны в области физики зарядов. Вклад фон Неймана в теорию групп, алгебру операторов и теории вычислительных машин.

444. Вклад Л.Эйлера в развитие математического анализа (67,03 кБ) Реферат 20.02.2017

Понятие математического анализа. Предшественники математического анализа - античный метод исчерпывания и метод неделимых. Л. Эйлер - входит в первую пятерку великих математиков всех времен и народов. Современная пятитомная "Математическая энциклопедия".

445. Вклад отечественных ученых в развитие теории вероятности (424,49 кБ) 20.02.2017

Вклад А. Колмогорова в теорию вероятностей: публикации по проблемам дескриптивной и метрической теории функций; его глубокий интерес к философии математики. Разработка метода моментов Чебышевым. Исправление учеником Чебышева Марковым его теоремы.

446. Власні значення варіаційних еліптичних задач в перфорованих областях (86,08 кБ) Реферат 20.06.2024

Розгляд поведінки власних значень та власних функцій. Вивчення характеру збіжності власних функцій задачі Діріхле для лінійного рівняння другого порядку в послідовності областей з дрібнозернистою межею до відповідних власних функцій граничної задачі.

447. Власні значення і власні вектори матриці (443,88 кБ) Курсовая 20.02.2017

Розгляд поняття матриці, видів (нульова, блочна, квадратна) та дій над нею. Аналіз способів знаходження власних векторів і власних значень матриць згідно методів Данілевського, Крилова, Леверрьє, невизначених коефіцієнтів та скалярних добутків.

448. Властивості лінійних операторів та їх застосування при розв’язанні задач. Матриця лінійного оператора (452,48 кБ) Курсовая 20.02.2017

Поняття лінійного оператора, алгебраїчні операції над ним та базові властивості. Лінійні перетворення (оператори) із простору V в W. Матриця лінійного оператора. Перетворення матриці оператора при заміні базису. власні значення і власні вектори.

449. Властивості логарифмічної похідної аналітичних і субгармонійних функцій і їх застосування (81,44 кБ) Реферат 20.07.2012

Встановлення більш точних оцінок логарифмічної похідної мероморфних і субгармонійних функцій. Доведення аналогу леми про логарифмічну похідну для субгармонійних функцій. Сучасні проблеми та теоретичні моделі в лінійних та диференціальних алгебрах.

450. Властивості множин потужності континуум (325,61 кБ) Курсовая 20.02.2017

Теорія множин як абстрактно-теоретична наука про множини довільної природи, розгляд головних проблем. Загальна характеристика теореми Кантора-Берштейна. Знайомство з властивостями множин потужності континууму. Аналіз діяльності математика К. Геделя.

451. Властивості періодів десяткових дробів (481,83 кБ) Курсовая 20.02.2017

Перетворення звичайного дробу в десятковий за допомогою конгруенцій. Захоплення Йоганна Бернуллі, дільники реп’юнітів і представлення звичайних дробів десятковим, довжина періоду дробу з простим знаменником. Доведення теореми Ферма для заданих значень.

452. Властивості простих чисел (79,82 кБ) Курсовая 20.02.2017

Вивчення властивостей натуральних чисел. Нескінченість множини простих чисел. Решето Ератосфена. Дослідження основної теореми арифметики. Асимптотичний закон розподілу простих чисел. Характеристика алгоритму пошуку кількості простих чисел на проміжку.

453. Властивості функцій, зображених степеневими рядами і рядами Діріхле (47,25 кБ) Реферат 20.09.2010

Вивчення асимптотичних властивостей аналітичних і випадкових аналітичних функцій. Зміст теореми ряду Діріхле. Характеристики процесу зростання цілої функції. Принципи отримання критеріїв повільної зміни центрального індексу в термінах коефіцієнтів.

454. Влияние длины полого катода на спектр излучения газового разряда в гелии. (230,65 кБ) Курсовая 28.02.2017

455. Вміння порівнювати в процесі навчання математики (121,38 кБ) Диплом 20.02.2017

Психолого-педагогічні основи навчання прийомам розумової діяльності. Аналіз стану проблеми формування розумової культури учнів у процесі навчання математики. Формування вміння порівнювати в процесі навчання математики. Рівні оволодіння знаннами.

456. Внедрение систем компьютерной математики в профильное школьное математическое образование (на примере изучения систем линейных уравнений) (1001 кБ) Диплом 20.02.2017

Математические и педагогические основы исследования системы линейных уравнений. Компьютерная математика Mathcad. Конспекты уроков элективного курса "Изучение избранных вопросов по математике с использованием системы компьютерной математики Mathcad".

457. Внешняя геометрия поверхностей с постоянным типом точек (1636,57 кБ) 20.02.2017

Виды точек регулярной поверхности. Удельная кривизна выпуклой поверхности. Сфера как единственная овальная поверхность постоянной средней кривизны. Основные понятия и свойства седловых поверхностей. Неограниченность седловых трубок и проблема Плато.

458. Внутригрупповые описательные статистики и корреляции (405,71 кБ) Реферат 21.06.2006

Внутригрупповые описательные статистики и корреляции группировка Цель. Процедура вычисляет описательные статистики и корреляции для зависимых переменных в каждой из нескольких групп, определенных одной или большим числом группирующих независимых переменных.

459. Военные игры. Игры преследования (18,24 кБ) Курсовая 16.12.2002

Когда собака гонится за кроликом, то даже если она все время видит его, она не знает его дальнейшего поведения и может руководствоваться только знанием физических возможностей кролика и своих собственных. Таково своеобразие задачи преследования одного

460. Возвратные задачи (275,25 кБ) Диплом 20.02.2017

Задача о ханойской башне. Задача о разрезании пиццы. Задача Иосифа Флавия. Дискретная математика. Теория возвратных последовательностей - особая глава математики. Исчисление конечных разностей. Последовательности.

Облако тегов