Рефераты по математике

Название работы Дата
421. Визначення характеристик газотурбінних двигунів та установок в експлуатаційних умовах на основі математичного моделювання (83,06 кБ) Реферат 20.07.2025

Дисертаційна робота присвячена визначенню фактичних характеристик газотурбінних двигунів та установок в експлуатаційних умовах на основі математичного моделювання. Розроблено різнорівневі математичні моделі турбовальних двигунів з сопловими апаратами.

422. Визначники n-го порядку та їх застосування (115,94 кБ) Курсовая 20.11.2003

Поняття, основні властивості визначників та їх обчислення. Сутність алгебраїчного доповнення Мінора. Поняття матриці, визначення її другого порядку, та властивості оберненої матриці. Математичний аналіз та функції системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

423. Визуализация численных методов (1150,45 кБ) Курсовая 20.02.2017

Общая характеристика и особенности двух методов решения обычных дифференциальных уравнений – Эйлера первого порядка точности и Рунге-Кутта четвёртого порядка точности. Листинг программы для решения обычного дифференциального уравнения в Visual Basic.

424. Використання елементарних перетворень для знаходження оберненої матриці (93,81 кБ) Курсовая 20.02.2017

Вироджена (особлива) або не вироджена (не особлива) квадратна матриця та вироджене або не вироджене лінійне перетворення невідомих. Добуток матриці, асоціативності множення матриць. Опис програми Matrtest, містить початкову матрицю та її розмірність.

425. Використання модульної арифметики. Обчислення з многочленами. Методи множення. Складність обчислень (103,08 кБ) Контрольная 20.02.2017

Використання методу Монтгомері як ефективний шлях багаторазового зведення за модулем. Складність операцій з многочленами та обчислення їх значень. Алгоритм Руфіні-Горнера. Визначення рекурсивного процесу для множення. Доведення алгоритму Тоома-Кука.

426. Використання табличного процесора Microsoft Excel для розв’язування задач вищої математики у вищих навчальних закладах (5197,63 кБ) Курсовая 20.12.2015

Основні поняття електронних таблиць: введення, редагування і форматування даних. Стандартні функції та побудова діаграм і графіків. Використання табличного процесора, чисельне інтегрування, формула трапецій і Сімпсона. Модифікації метода Ейлера.

427. Винесення спільного множника за дужки (17,28 кБ) 20.12.2004

Формування уявлення про дію розкладання многочлена на множники. Розподілення многочлен методом винесення спільного множника за дужки та послідовність дій для виконання розрахунку. Мотивація навчальної діяльності на уроці математики та розв’язування вправ.

428. Винтовые поверхности (338,12 кБ) 20.02.2017

Образование винтовой поверхности (геликоида) винтовым перемещением линии (образующей). Прямые и наклонные, закрытые и открытые геликоиды. Построение разверток поверхности, их свойства и сферы применения. Схемы развертки тел вращения: конус и цилиндр.

429. Випадкова величина (177,48 кБ) Реферат 20.02.2017

Функція розподілу випадкової величини. Найважливіші закони розподілу дискретних випадкових величин. Властивості функції розподілу. Дискретні і неперервні випадкові величини. Геометричний закон розподілу. Біноміальний розподіл випадкової величини.

430. Випадковий процес в математиці (26,14 кБ) Курсовая 20.02.2017

Визначення і характеристики випадкового процесу. Марковські ймовірнісні процеси з дискретними станами. Стаціонарна нерегулярна діяльність і ергодична властивість по математичному очікуванню стаціонарного мимовільного процесу і його кореляційна функція.

431. Випадкові величини (505,53 кБ) Контрольная 20.06.2009

Дискретні і неперервні випадкові величини, чисельні характеристики. Дисперсія та її властивості, стандартні розподіли випадкових величин. Медіана, мода, асиметрія та ексцес випадкової величини. Функція одного, від двох або більше випадкових аргументів.

432. Випадкові події (201,26 кБ) Реферат 20.02.2017

Вивчення поняття випадкових подій. Ознайомлення із класичним, статистичним, геометричним, аксіоматичним означеннями, предметом та методами аналізу (комбінаторний), основними співвідношеннями теорії ймовірності. Розгляд залежності та сумісністю подій.

433. Вища математика (298,78 кБ) 20.09.2013

Функції багатьох змінних: поняття, область визначення, неперервність. Інтегральне числення функції кількох змінних. Практичне обчислення подвійного та потрійного інтегралів в декартовій та полярній системах координат та визначення його властивостей.

434. Вища математика в прикладах та задачах (1129,7 кБ) 20.12.2004

Зростання і спадання функції, а також її локальний екстремум. Опуклість і вгнутість кривих, точки перегину. Частинні похідні першого та вищих порядків, їх властивості. Поняття первісної функції та невизначеного інтеграла. Екстремум функції двох змінних.

435. Відображення площини на поверхню та його застосування (88,52 кБ) Реферат 20.08.2010

Розгляд положень понятійного апарату геометричних відображень картографічних об’єктів. Характеристика аналітичних способів візуалізації площини на поверхні. Заходи управління відображеннями графічних масивів на основі просторових координат точок.

436. Відображення, що диференціюються (1842,11 кБ) Курсовая 20.02.2017

Поняття диференційованості, похідної, диференціала. Теореми про диференційованість деяких відображень. Частинні похідні вищих порядків та матриця Якобі. Достатні умови диференційованості. Теореми про "скінченні прирости". Диференціали вищих порядків.

437. Відстань між мимобіжними прямими. Способи розв’язування задач (149,54 кБ) 20.02.2017

Означення спільного перпендикуляра до двох мимобіжних прямих, відстані між ними. Методика обчислення відстані між діагоналями несуміжних граней куба; діагоналлю основи та несуміжним до неї бічним ребром. Побудова паралельних та перпендикулярних площин.

438. Віковські *-алгебри та їх зображення (100,55 кБ) Реферат 20.11.2023

Аналіз алгебраїчних властивостей та зображень Віковських *-алгебр. Доведення необхідних і достатніх умов існування однорідних Віковських ідеалів довільної степені. Вивчення зображення Віковських аналогів деформацій канонічних комутаційних співвідношень.

439. Вісімкова система числення (4013,2 кБ) Реферат 20.03.2005

Причетність числа сім до Всесвіту й Космосу в метафізичному розумінні. Розгляд цифри у єгипетській і вавілонській філософії і астрономії. Виникнення шістдесяткової концепції числення у стародавніх вавілонян. Вживання вісімкової системи в теперішні часи.

440. Вклад А.Н. Колмогорова в развитие теории вероятностей (16,06 кБ) Реферат 20.02.2017

Возникновение теории вероятностей как науки. Ранние годы Андрея Николаевича Колмогорова. Первые публикации Колмогорова. Круг жизненных интересов Андрея Николаевича. Присуждение академику Андрею Николаевичу Колмогорову, в марте 1963 года, премии Бальцана.

Облако тегов