Рефераты по математике

Название работы Дата
381. Взаимосвязь методов и средств обучения на занятиях по геометрии в колледжах (782,29 кБ) Курсовая 20.06.2013

Классификация методов обучения, применяемых на занятиях геометрии. Основные средства и приемы формирования практических умений и навыков при обучении геометрии на 2 курсе колледжа. Динамика развития экспериментальной работы и оценка результатов.

382. Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних (55,97 кБ) Реферат 20.08.2014

Аналіз властивостей періодичних локально розв’язних FC-груп, в яких умова переставності є транзитивна. Дослідження структури черніковських PST-підгруп. Розгляд характеристик елементів пронормальних класів. Вивчення силовських і холловських теорем.

383. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи (486,32 кБ) 20.02.2017

Теоретичні відомості з курсу числення функцій однієї та багатьох змінних, наглядні приклади та вправи з розв’язанням. Тренувальні вправи для розв’язання на практичних заняттях і самостійної роботи. Зразки контрольних робіт з кожної розглянутої теми.

384. Вивчення клітинного простору (1345,51 кБ) Курсовая 20.01.2028

Основні поняття клітинної структури топології, її специфіка. Основна сутність теорем, що свідчать про корисність поняття клітинного простору для гомотопичної топології. Топологія як основа для систематизації знань по багатьом розділам вищої математики.

385. Вивчення математичного пакету MathСad (39,13 кБ) 20.03.2011

Виконання математичних розрахунків, розв’язування рівнянь й систем рівнянь, робота з матрицями, побудова графіків за допомогою математичного пакету MathСad. Обчислення арифметичних виразів. Внесення змінних, що приймають дискретні значення з проміжку.

386. Вивчення поняття "символ О" (106,85 кБ) Курсовая 20.02.2017

Теоретико-множинне визначення символу О як невизначеної функції. Допустима погрішність апроксимації. Асимптотичне рішення інтегралів, трансцендентних рівнянь (дійсного і змінного). Використання формул підсумовування Ейлера при знаходженні суми ряду.

387. Вивчення поняття відносин залежності (291,43 кБ) Курсовая 28.02.2017

388. Вивчення систем з постійною парною частиною (87,02 кБ) Курсовая 20.02.2017

Вивчення існування періодичних рішень диференціальних систем і рівнянь за допомогою властивостей симетричності (парність, непарність). Основні теорії вектор-функцій, що відбивають. Побудова множини систем, парна частина загального рішення яких постійна.

389. Вивчення систем, еквівалентних системам з відомим типом крапок спокою (114,57 кБ) Курсовая 20.02.2017

Дослідження системи з відомим типом крапок спокою. Знаходження першого інтеграла системи, умови його існування. Застосування теореми про еквівалентність диференціальних систем. Визначення вложимої системи, умови вложимості. Поняття функції, що відбиває.

390. Видатний математик К. Гаусс (14,36 кБ) Реферат 20.04.2016

Біографічні відомості про К.Ф. Гаусса. Його дитинство та роки навчання. Наукові надбання Гаусса, навчання в Геттінгенському університеті. Створення вченим важливої праці з аналізу нескінчено малих величин. Відкриття вченого в математиці, їх значення.

391. Видатні математики України (596,52 кБ) 20.11.2012

Опис досліджень з теорії чисел, алгебри, теорії ймовірностей та варіаційного числення Михайла Васильовича Остроградського. Огляд наукових робіт В.Й. Левицького, А.В. Скорохода, Ю.Л. Далецького. Є.Є. Слуцький - основоположник теорії випадкових функцій.

392. Видатні українські математики (25,45 кБ) Реферат 20.01.2023

Дослідження історії української математики з першої половини ХІХ ст., коли вона почала себе проявляти найбільш повно. Математичний семінар професора Граве. Наукова діяльність його учнів М.Ф. Кравчука, О.Ю. Шмідта, М.Г. Чеботарьова. Теорія матричних задач.

393. Види і властивості трикутників (12,26 кБ) 20.11.2027

Сутність трикутника, його класифікація в залежності від відносної довжини сторін або відповідно до внутрішніх кутів. Характеристика серединного перпендикуляру, бісектриси та медіани трикутника. Обчислення площі трикутника, властивості його основних видів.

394. Види многогранників (917,78 кБ) 20.02.2017

Визначення опуклих і неопуклих многогранників. Будування п’ятикутної призми. Визначення площі поверхні, об’єму тетраедра, куба, октаедра, ікосаедра, додекаедра. Розгортки правильних поліедрів. Приклади багатогранників у природі ті створених руками людини.

395. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів (1691,13 кБ) Курсовая 20.02.2017

Зародження основних понять теорії ймовірностей. Розподіл ймовірностей Фішера-Снедекора, Пуассона та Стьюдента, їх характеристика та приклади. Емпірична функція розподілу. Точечний та інтервальний підходи до оцінювання невідомих параметрів розподілів.

396. Виды геометрий (685,4 кБ) 20.02.2017

Геометрия Евклида — теория, основанная на системе аксиом, изложенной в "Началах". Гиперболическая геометрия Лобачевского, ее применение в математике и физике. Реализация геометрии Римана на поверхностях с постоянной положительной гауссовской кривизной.

397. Виды дифференциальных уравнений первого порядка и методы их решения (184,97 кБ) 20.02.2017

Уравнения с разделяющимися переменными, методы решения. Практический пример нахождения частного и общего решения. Понятие о неполных дифференциальных уравнениях. Линейные уравнения первого порядка. Метод вариации постоянной, разделения переменных.

398. Виды и свойства фракталов (630,49 кБ) Реферат 20.10.2003

Фракталы и математический хаос, открытие их свойств при изучении итерированных отображений. Классические фракталы (самоподобие, снежинка Коха, ковер Серпинского). Графическая реализация L-систем в качестве подсистемы вывода. Понятие хаотической динамики.

399. Виды квадратных уравнений (12,17 кБ) Контрольная 06.03.2007

МСОШ №31 ПЛАН – Конспект Урока Математики ТЕМА «ВИДЫ Квадратных Уравнений И Способы ИХ Решения» Выполнила Герасимова Е.Ф Учитель 1 Категории Стерлитамак 2007 ЦЕЛИ Урока 1) Обобщить способы решения квадратных уравнений в ходе подготовки к контрольной работе.

400. Виды многогранников (4682,86 кБ) Курсовая 20.02.2017

Понятие многогранника и его элементы с точки зрения топологии. Определение площади и боковой поверхности призмы, параллелепипеда, пирамиды. Понятие правильных, полуправильных, звездчатых многогранников. Многогранники в разных областях культуры и науки.

Облако тегов