Рефераты по математике

Название работы Дата
241. Архимед из Сиракуз (1460,22 кБ) 20.02.2017

Биография Архимеда - древнегреческого математика, физика и инженера из Сиракуз. Исследования по геометрии, арифметике и алгебре. Книги "О равновесии плоских фигур" и "О плавании тел", "О коноидах и сфероидах", "О шаре и цилиндре", "Измерение круга".

242. Архимед. Его математические достижения (237,87 кБ) Реферат 20.09.2011

Ознакомление с деятельностью Архимеда, который открыл все полуправильные многогранники, развил учение о конических сечениях, дал геометрический способ решения кубических уравнений. Характеристика работы "Квадратура параболы". Анализ понятия экстремума.

243. Асимптотика решений дифференциальных уравнений (1523,19 кБ) Курсовая 20.02.2017

Описание колебательных систем дифференциальными уравнениями с малым параметром при производных, асимптотическое поведение их решений. Методика регулярных возмущений и особенности ее применения при решении задачи Коши для дифференциальных уравнений.

244. Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченним полем (31,83 кБ) Реферат 20.07.2013

Одержання точного представлення за степенями малого параметра ймовірності, що випадкова матриця над полем, яке складається з двох елементів, має максимальний ранг. Ймовірність, що випадково обраний підпростір над скінченним полем має мінімальну вагу.

245. Асимптотична поведінка важкої дифузійної частинки в потоці Арратья (830,38 кБ) Курсовая 20.02.2017

Еволюція важкої частинки в системі броунівських частинок зі склеюванням. Асимптотичні властивості важкої частинки. Вживання системи стандартних вінерівських процесів. Економічні, соціальні та правові основи забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях.

246. Асимптотична поведінка та біфуркації розв’язківланцюгів зв’язаних осциляторів (167,4 кБ) Реферат 20.11.2009

Дослідження періодичних розв’язків диференціальних ланцюгів одновимірного нелінійного відображення на відрізку. Характеристика трансверсальних біфуркацій симетричних циклів, які належать синхронізуючому многовиду рішень. Аналіз умов синхронізації.

247. Асимптотичні властивості інтегралів типу Лапласа і рядів Діріхле (93,33 кБ) Реферат 20.07.2006

Характеристика необхідних і достатніх умов справедливості узагальнень співвідношення Бореля у підкласі цілих кратних рядів Діріхле. Особливості виняткової множини у співвідношенні Бореля для цілих функцій, зображуваних кратними степеневими рядами.

248. Асимптотичні властивості регулярно збіжних функціональних рядів (107,28 кБ) Реферат 20.02.2024

Вивчення умов, що стосуються асимптотичного поводження класу додатних функціональних рядів. Аналоги класичних теорем типу Бореля і Вімана-Валірона. Порядок отримання асимптотичних оцінок досить широкого загалу регулярно збіжних функціональних рядів.

249. Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, що є у деякому сенсі близькими до степеневих (104,91 кБ) Реферат 20.08.2014

Розробка методів, що дозволяють встановлювати асимптотичні зображення для розв’язків нового класу диференціальних рівнянь з нелінійностями у деякому сенсі близькими до степеневих. Численні дослідження узагальненого рівняння Емдена-Фаулера, їх результати.

250. Асимптотичні рівності для інтегралів (178,62 кБ) Реферат 20.07.2012

Міри Рісса субгармонічних функцій та їх граничні множини, перетворення з ядром Стілтьєса. Отримання нових сильніших варіантів тауберової теореми Келдиша. Знаходження асимптотичних розвинень для інтегралів із спеціальними ядрами, що містять логарифм.

251. Асимптоты (определение, виды, правила нахождения) (156,17 кБ) Реферат 20.02.2017

Нахождение асимптоты. Геометрический смысл асимптоты. Общий метод нахождения асимптоты. Виды. Горизонтальная асимптота. Вертикальная асимптота. Наклонная асимптота. Асимптота - прямая или кривая линия, которая продолжена, приближается к другой кривой.

252. Асимптоты графика функции (99,6 кБ) 20.02.2017

Определение вертикальной, горизонтальной и наклонной асимптот графиков функций. Точки разрыва и область определения функции. Нахождение конечного предела функции. Неограниченное удаление точек графика от начала координат. Примеры нахождения асимптот.

253. Афинные преобразования на плоскости (41,33 кБ) Реферат 20.02.2017

Вывод изображения на экран дисплея и действия с ним, в т.ч. визуальный анализ, требуют от пользователя геометрической грамотности. Понятия, формулы и факты, относящиеся к плоскому и трехмерному случаям, играют в задачах компьютерной графики особую роль.

254. Аффинная связность (167,84 кБ) Курсовая 20.02.2017

Определение и структурные уравнения аффинной связности. Экспоненциальные отображения в теории пространств. Ковариантное дифференцирование и классические формулировки. Аффинное пространство n измерений. Точечно-векторная аксиоматика аффинного пространства.

255. Аффинные и проективные многообразия (204,09 кБ) Контрольная 20.02.2017

Введение в алгебраическую геометрию. Определения аффинных многообразий: фиксированное алгебраически замкнутое поле; аффинное пространство, топология Зорисского на аффинной прямой; нётерово топологическое пространство. Понятия проективных многообразий.

256. Аффинные преобразования (548,02 кБ) Курсовая 20.02.2017

Понятие о геометрическом преобразовании. Роль движений в геометрии. Применение аффинных преобразований при решении задач. Свойства аффинного преобразования. Транзитивность, рефлексивность и симметричность. Свойство перспективно-аффинного соответствия.

257. Аффинные преобразования евклидовой плоскости в сопряжённых комплексных координатах (221,18 кБ) Диплом 20.02.2017

Определение и формула аффинного преобразования в сопряжённых комплексных координатах. Уравнение образа прямой при аффинном преобразовании. Частные виды аффинных преобразований в сопряжённых комплексных координатах.

258. Багатогранники, призми (84,94 кБ) 20.02.2017

Тетраедр і паралелепіпед як приклади багатогранників. Багатокутники, з яких складений багатогранник, сторони граней - ребра, кінці ребер - вершини багатогранника. Діагоналі багатогранника та їх властивості. Призми, їх види, характеристики та визначення.

259. Багатокрітеріальна задача (120,75 кБ) Реферат 20.02.2017

Оптимальність по конусу в багатокрітеріальній задачі. Оптимальне рішення по Парето. Властивості послідовності стохастичних матриць, які гарантують існування граничного конуса. Умови, при яких уточнене по послідовності конусів оптимальне рішення є єдиним.

260. Базис n-мерного векторного пространства и решение примеров (15,26 кБ) Контрольная 20.03.2011

Векторное пространство как совокупность всех свободных векторов трёхмерного пространства. Евклидовое или гильбертовое пространство со скалярным произведением, определяемым в векторном исчислении. Понятие ортогональных и перпендикулярных векторов.

Облако тегов