Рефераты по математике

Название работы Дата
201. Аналитический метод в решении планиметрических задач (1216,91 кБ) Курсовая 20.02.2017

Истоки, понятие аналитической геометрии. Метод координат на плоскости. Аффинная и Декартова система координат на плоскости, прямая и окружность. Аналитическое задание геометрических фигур. Применение аналитического метода к решению планиметрических задач.

202. Аналитическое и формальное доказательство теорем в исчислении высказываний (0 кБ) Курсовая 20.06.2019

Аналитическое доказательство истинности заключения (теоремы) от противного. Содержательный (словесный) алгоритм по методу Вонга. Содержательный (словесный) алгоритм по методу пропозициональной резолюции. Блок-схемы и сравнительный анализ алгоритмов.

203. Аналіз двоїстості та ортогоналізації функції (986,85 кБ) Контрольная 20.02.2017

Спектральний розклад кореляційної функції та представлення стаціонарних (в широкому сенсі) послідовностей. Екстраполяція, інтерполяція та фільтрація. Регулярні послідовності та напрямки їх аналізу. Перевірка гіпотези про двоїстість та ортогоналізацію.

204. Аналіз експериментальних даних (139,89 кБ) Реферат 20.02.2017

Характеристика, поняття, сутність, положення і особливості методів математичної статистики (дисперсійний, кореляційний і регресійний аналіз) в дослідженнях для обробки експериментальних даних. Розрахунки для обчислення дисперсії, кореляції і регресії.

205. Аналіз нелінійного перетворення стаціонарного гауссівського випадкового процесу (316,18 кБ) Контрольная 20.02.2017

Побудова графіків реалізацій вхідного та вихідного процесів, розрахунок функцій розподілу, математичного сподівання, кореляційної функції. Поняття та принципи вивчення одномірної функції розподілу відгуку, порядок конструювання математичної моделі.

206. Аналіз примітивно рекурсивної функції (416,85 кБ) Реферат 20.06.2001

Особливість поняття та походження примітивно рекурсивної функції. Характеристика відомих арифметичних задач. Аналіз множення двох натуральних чисел. Зміст теореми обчислюваності по Тьюрінгу. Сутність обчислювального виразу Акермана та тези Черча.

207. Аналізуючі автомати (864,25 кБ) Курсовая 20.11.2001

Канонічний аналізуючий автомат та граф переходів. Розщеплення функцій станів вхідного ланцюжка. Розщеплений канонічний автомат і шість станів виштовхування. Виконання роботи обома автоматами аналогічними послідовностями тактів, синтаксичний аналізатор.

208. Аналітична геометрія (396,96 кБ) Контрольная 20.02.2017

Розв’язання системи рівнянь методом Крамера, методом оберненої матриці та методом Гаусса. Розрахунок довжини ребра, кута між ребрами, рівняння висоти, рівняння площини грані і кута між ребром та гранню. Дослідження функції та побудува її графіку.

209. Аналітична геометрія на площині (239,37 кБ) 20.02.2017

Пов’язування поточних координат лінії з заданими геометричними параметрами, одержання рівняння лінії. Визначення прямої на площині. Задачі на взаємне розташування прямих. Криві другого порядку: коло, еліпс, гіпербола та парабола, їх властивості.

210. Аналітична геометрія у просторі (252,52 кБ) 20.02.2017

Рівняння площини, яка проходить через задану точку перпендикулярно заданому вектору. Опис прямої лінії у просторі. Взаємне розташування прямої та площини. Поверхні другого порядку. Параметричні рівняння ліній. Приклади їх побудови в полярних координатах.

211. Аналогія: теорема Піфагора на площині і в просторі (2566,75 кБ) Курсовая 20.02.2017

Теорема Піфагора - важливий інструмент геометричних обчислень, її простота, значення; історичні відомості. Теорема Піфагора на площині та у просторі, її стереометричний аналог; цілочислові прямокутні трикутники. Доведення теореми, класифікація задач.

212. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи информации (297,23 кБ) Реферат 20.04.2016

Понятие аналого-цифровых преобразователей (АЦП), их принципы и типы. АЦП по схеме с обратной связью. Дискретизация непрерывных сигналов. Характеристика цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП). Элементы, используемые в ЦАП и схема с суммированием токов.

213. Английская система мер. Древние единицы измерения (1193,57 кБ) 20.02.2017

Использование разнообразных способов измерения расстояния в странах мира. Характеристика системы мер Древней Руси: вершок, пядь, пуд, аршин, сажень и верста. Разработка метрической системы. Меры площади и длины в Египте, Израиле, Великобритании и США.

214. Антагонистическая игра (855,68 кБ) Контрольная 20.02.2017

Определение матричных игр в чистых стратегиях. Смешанные стратегии и их свойства. Решения игр матричным методом. Метод последовательного приближения цены игры. Отыскание седлового элемента. Антагонистические игры как первый класс математических моделей.

215. Антипростые числа (749,66 кБ) Реферат 20.02.2017

Определение понятия антипростого числа как естественного обобщения правильных степеней. Доказательство постулата Бертрана и китайской теоремы об остатках. Исследование натуральных рядов, частоты и последовательности встречаемости антипростых чисел.

216. Апарат мереж Петрі та його використання під час моделювання інтелектуальніх мереж (ІМ) (498,46 кБ) Контрольная 20.02.2017

Мережа Петрі як графічний і математичний засіб моделювання систем і процесів. Основні елементи мережі Петрі, правила спрацьовування переходу. Розмітка мережі Петрі із кратними дугами. Методика аналізу характеристик обслуговування запитів на послуги IМ.

217. Аппроксимация непрерывных функций многочленами (336,62 кБ) Реферат 25.01.2002

I. Постановка основной задачи теории аппроксимации 1.1. Основная теорема аппроксимации в линейном нормированном пространстве 1.2. Теорема аппроксимации в пространстве Гильберта 1.3. Первая теорема Вейерштрасса 1.4. Вторая теорема Вейерштрасса II. Круг идей П.

218. Аппроксимация периодических функций рядами Фурье (90,7 кБ) 20.11.2010

Теория аппроксимации периодических функций рядами Фурье. Разложение прямоугольного колебания в ряд Фурье. Явление Гиббса при приближении пилообразного сигнала с помощью рядов Фурье. Фильтрация зашумлённого сигнала с помощью быстрых преобразований.

219. Аппроксимация табулированных функций (1224,34 кБ) Курсовая 20.02.2017

Особенности метода аппроксимации табулированных функций. Рассмотрение преимуществ работы в среде математической программы Mathcad. Метод наименьших квадратов как наиболее распространенный метод аппроксимации экспериментальных данных, сферы применения.

220. Аппроксимация функции методом наименьших квадратов (77,19 кБ) Курсовая 20.02.2017

Постановка задачи аппроксимации методом наименьших квадратов, выбор аппроксимирующей функции. Общая методика решения данной задачи. Рекомендации по выбору формы записи систем линейных алгебраических уравнений. Решение систем методом обратной матрицы.

Облако тегов