Рефераты по математике

Название работы Дата
121. Алгебраїчний метод розв’язку геометричних задач (920,58 кБ) Курсовая 20.02.2017

Поняття про алгебраїчний метод у геометрії. Побудова коренів квадратного рівняння та формул. Побудова деяких однорідних виразів циркулем і лінійкою. Ознака можливості побудови відрізка. Розв’язування задач на побудову. Поняття про однорідні функції.

122. Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями (0 кБ) Реферат 20.10.2011

Властивості груп розкладу нормувань псевдоглобального поля. Алгебраїчні тори та скінченні модулі над псевдоглобальними полями. Когомологiї алгебраїчних многовидiв над псевдоскiнченними, псевдоглобальними та багатовимiрними загальними локальними полями.

123. Алгебраїчні та ірраціональні рівняння (0 кБ) 20.01.2024

Розв’язання кубічного алгебраїчного рівняння. Математична заміна підкореневого виразу. Метод Феррарі для рівнянь четвертого степеня. Виділення повного квадрата під радикалами. Розклад нерівностей на множники. Рівняння з кубічними ірраціональностями.

124. Алгебраїчні та трансцендентні числа (0 кБ) Реферат 20.11.2013

Історія досліджень алгебраїчних та трансцендентних чисел. Викладення тверджень про трансцендентність деяких важливих математичних сталих. Корінь многочлена, коефіцієнтами якого є алгебраїчні числа. Відомі трансцендентні константи, перше їх використання.

125. Алгебри булевих функцій (676,74 кБ) Диплом 20.09.2009

Булеві функції алгебри та спеціальні форми їх зображення в алгебрах Буля і Жегалкіна: диз’юктивні та кон’юктивні нормальні форми, поліном Жегалкіна, повнота і замкненість. Послаблена функціональна повнота, реалізація схемами з функціональних елементів.

126. Алгебри бульових функцій (0 кБ) 20.11.2019

Алгебри бульових виразів і функцій, носії та сигнатури операцій, що їх визначають. Залежність породження різних формул від виду множини функціональних символів. Суттєва залежність функції від її змінних. Еквівалентні та канонічні формули і закони.

127. Алгебри з додатковими структурами та їх зображення (0 кБ) Реферат 20.10.2011

Теорія операторних просторів, алгебр та модулів. Критерій того, щоб гільбертіан був лівим операторним модулем над алгеброю обмежених операторів у ньому. Лінійні базиси алгебр, породжених скінченною кількістю ідемпотентів, сума яких пропорційна одиниці.

128. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп (0 кБ) Реферат 20.10.2011

Методи комбінаторної теорії груп та теорії алгебри Лі, а також теорії многочленів над скінченними полями. Історія виникнення ідеї побудови кілець Лі, асоційованих з абстрактними групами. Основні означення та результати щодо комутаторного числення.

129. Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою (0 кБ) Реферат 20.10.2011

Проведення всебічного системного аналізу алгебричних методів синтезу числових кодів з кільцевою структурою, комплексне обґрунтування їх переваг та недоліки. Розробка методики синтезу та обчислення повних сімей числових кодів з кільцевою структурою.

130. Алгебро-топологічні структури на суперрозширеннях (0 кБ) Реферат 20.08.2014

Продовження асоціативної бінарної операції, заданої на дискретному просторі S, до напівгрупової правотопологічної операції на просторі гіперпросторів включення та його підпросторах. Дослідження алгебраїчних та алгебро-топологічних властивостей напівгруп.

131. Алгебры лиевского типа (200,75 кБ) Курсовая 20.10.2015

Определение класса алгебр лиевского типа, содержащих классы ассоциативных алгебр и алгебр Ли. Изучение структуры лиевских алгебр с размерностью, не превышающей трёх. Одномерные, многомерные и тривиальные пространственные градуировки алгебр лиевского типа.

132. Алгоритм векторного управления состоянием систем различной природы (3349,78 кБ) Реферат 20.02.2017

Метод эксплуатации авиационной техники по состоянию; управление техническим состоянием с использованием априорной и апостериорной информации. Оценка эффективности технических систем методом статистического моделирования (алгоритм векторного управления).

133. Алгоритм Гаусса. Приведение системы линейных уравнений к ступенчатому виду и исследование таких систем (0 кБ) Курсовая 20.12.2005

Краткие биографические данные о жизни Фридриха Гаусса – немецкого математика, астронома и физика. Первые исследования метода решения систем линейных алгебраических уравнений. Понятие расширенной матрицей системы. Элементарные преобразования системы.

134. Алгоритм Дейкстры (466,44 кБ) Контрольная 20.02.2017

Теория графов как математический аппарат для решения задач. Характеристика теории графов. Критерий существования обхода всех ребер графа без повторений, полученный Л. Эйлером при решении задачи о Кенигсбергских мостах. Алгоритм на графах Дейкстры.

135. Алгоритм компактного хранения и решения СЛАУ высокого порядка (314,5 кБ) Реферат 25.01.2002

Метод конечных элементов является численным методом для дифференциальных уравнений, встречающихся в физике 1. Возникновение этого метода связано с решением задач космических исследований 1950 г Впервые он был опубликован в работе Тернера, Клужа, Мартина и Топпа.

136. Алгоритм компактного хранения и решения СЛАУ высокого порядка (23,47 кБ) Реферат 29.01.2007

). Впервые он был опубликован в работе Тернера, Клужа, Мартина и Топпа. Эта работа способствовала появлению других работ был опубликован ряд статей с применениями метода конечных элементов к задачам строительной механики и механики сплошных сред. Важный

137. Алгоритм муравья (360,38 кБ) Реферат 20.02.2017

Механизмы реализации эвристических алгоритмов муравьиной колонии. Основная идея - использование механизма положительной обратной связи, помогающего найти наилучшее приближенное решение в сложных задачах оптимизации. Области применения алгоритма муравья.

138. Алгоритм нахождения обратной матрицы (54,78 кБ) 20.02.2017

Понятие обратной матрицы. Пошаговое определение обратной матрицы: проверка существования квадратной и обратной матрицы, расчет определителя и алгебраического дополнения, получение единичной матрицы. Пример расчета обратной матрицы согласно алгоритма.

139. Алгоритм нахождения оптимального плана линейной задачи (0 кБ) Реферат 20.11.2011

Линейное программирование как метод оптимизации. Общая задача линейного программирования и ее формулировка. Геометрическая интерпретация задачи, графический метод ее решения и область применения. Основные примеры задач, решаемых графическим методом.

140. Алгоритм нахождения простых чисел (10,92 кБ) 20.02.2017

Разработка индийскими математиками метода, позволяющего быстро находить простое число. Биография Эратосфена - греческого математика, астронома, географа и поэта. Признаки делимости чисел. Решето Эратосфена как алгоритм нахождения всех простых чисел.

Облако тегов