Рефераты по истории

Название работы Дата
1501. Архімед: біографія та праці (16,82 кБ) 20.01.2030

Наукова діяльність Архімеда та суспільні потреби його батьківщини. Дослідження у галузі математики, фізики, механіки та астрономії. Нові ідеї і методи вченого. Визначення центру рівноваги плоских фігур. Модель небесної сфери і картина руху планет.

1502. Архітектура стародавньої Мексики (31,21 кБ) Реферат 21.02.2017

Стародавні культові архітектурні спорудження в долині Мехіко. Культові архітектурні ансамблі, величезні валуни і глиняний розчин в якості будівельних матеріалів. Піраміди Сонця та Місяця, релігійні обряди жреців. Розташування житлових будівель міста.

1503. Архітэктурная спадчына Магілева (23,38 кБ) Реферат 20.10.2002

Архітэктурная спадчына как невычарпальная крыніца творчай фантазіі пакаленняў, прыкладаў дасканаласці талента народа. Гісторыя былой Гандлевай, Губернатарскай, Думскай плошчы Магілева. Закладка першага камня на старым месцы будучай ратушы 23 мая 1992 г.

1504. Асаблівасці адмены прыгоннага права на тэрыторыі Беларусі (12,23 кБ) Реферат 21.02.2017

Крымская вайна (1853- 856 гт.) - яскраве сведчанне крызісу дзяржавы. Беларусь сярэдзіны XIX ст. - аграрны рэгіён. Галоўныкамітэт па сялянскай справе. Землеўпарадкаванне беларускіх сялян. Правілы выкупу палявога надзелу. Умовы адмены прыгоннага права.

1505. Асаблівасці індустрыялізацыі на Беларусі (35,83 кБ) Контрольная 20.02.2016

Шлях да індустрыялізацыі Беларусі. Ідэалогія фарміравання індустрыялізацыі. Асаблівасці індустрыялізацыі на Беларусі. Прамысловае будаўніцтва на Беларусі ў 1-3 пяцігодках. Тэхнічны прарыў 30-х. гг. Палітыка калектывізацыі на беларускай вёсцы.

1506. Асаблівасці індустрыялізацыя на тэрыторыі БССР (17,02 кБ) Реферат 21.02.2017

Індустрыялізацыя Беларусі як частка працэсу індустрыялізацыі СССР. Наступствы вялікага скачка ў эканоміцы Беларусі. Станаўленне жорсткай цэнтралізаванай сістэмы кіравання прамысловасцю. Вынікі першых пяцігодак. Значэнне сацыялістычнага спаборніцтвы.

1507. Асаблівасці калектывiзацыя ў БССР (20,81 кБ) Реферат 21.02.2017

Калектывізацыя сельскай гаспадаркі у Беларуссю як цяжкае і драматычнае напрамак пераўтварэнняў. праведзеных пад сцягам пабудовы сацыялізму. Барацьба з правым ухілам у партыі. Этапы правядзення калектывізацыі, іх вынікі і наступствы. Стварэнне калгасаў.

1508. Асаблівасці правядзення аграрнай рэформы ў Беларусі ў 60-70 гады 19 веку (15,23 кБ) Контрольная 21.02.2017

Адмена прыгоннага права і сутнасць аграрнай рэформы ў Расіі. Значэнне рэформы для развіцця сельскай гаспадаркі. Адрозненні ў правядзенні рэформы ў Усходніх і Заходніх губернях Беларусі. Мэта паўстання 1863-1864 гадоў, яе уплыў на правядзенне рэформ.

1509. Асаблівасці фарміравання беларускай нацыi (32,12 кБ) Реферат 21.02.2017

Працэсы этнiчнай эмансiпацыi народаў і росту нацыянальных рухаў ў XIX стагодзі. Складаны шлях беларускага этнасу да станаўлення нацыi сучаснага тыпу. Тэрыторыя фармiравання беларускай нацыi. Дзейнасць збiральнiкаў фальклору, гiсторыкаў і этнографаў.

1510. Асаун (5,53 кБ) Реферат 25.01.2002

АсаунРасположенный на Ниле примерно в тысяче километров южнее Каира, Асуан напротяжении многих веков был торговым центром на караванном пути. Древниеегиптяне называли его Суином, а греки Сиеной. Сюда везли слоновую кость идругие товары из Центральной Африки.

1511. Асвятленне канфесійнай гісторыі Беларусi (141,42 кБ) Диплом 21.02.2017

Канфесіянальная гісторыя Беларусі - складаная і шматгранная. Канфессiйная сiтуацыя на Беларусi у другой палове XIX - пачатку XX ст. Канфесiйнае заканадауства у дачыненнi да культавага будаунiцтва. Становiшча у будаунiцтве розных культавых будынкау.

1512. Аскольд (24,01 кБ) Реферат 28.06.2005

АскольдУченик Трошин АлексейУчитель Ирина Юрьевна IХ век периодразвития Русской земли, который обеспечил ей видное место в системе европейскихгосударств раннего средневековья и предопределил многое в ее последующейисторической жизни. Нестор и другие древнерусские

1513. Аскольдове хрещення на Русі (30,89 кБ) Реферат 20.09.2029

Витоки виникнення християнства у Херсонесі Таврійському. Історична постать князя київського Аскольда за літописом "Постать временних літ". Роль Аскольда у охрещенні Київської Русі. Причини прийняття християнства та його наслідки в культурному житті.

1514. Асланбек Шерипов (76,21 кБ) Реферат 25.01.2002

Асланбек Шерипов Асланбек ШериповАсланбек Шерипов - имя, с которым ассоциируетсяв Чечне эпоха революционных потрясений в начале 20 века. Идеи большевистскойреволюции 1917 года увлекли молодого чеченца, выходца из простой горской семьи.Он готов был встать

1515. Асноўныя вынікі рэформы Жыгімонта II Аўгуста 1557 і яе ўплыў на далейшае сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэчы Паспалітай ва II палове XVI-XVIII ст. (34,53 кБ) Контрольная 20.11.2024

Змены ў сацыяльнай структуры насельніцтва XVI–XVIII стст. у параўнанні з папярэднім перыядам. Становішча сялянскага насельніцтва на Беларусі ў XIV - XVI ст. асаблівасці эканамічнага развіцця беларускіх зямель ў XVI-XVIII ст. Стан эканомікі, гандаль.

1516. Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя у Беларусі (39,76 кБ) Реферат 21.02.2017

Адміністрацыйнае кіраванне на Беларусі у складзе Расійскай імперыі. Разбор шляхты. Мяжа яўрэйскай аседласці. Канфесійная палітыка. Буржуазныя рэформы 60-80 гадоў, якія закраналі розные бакі жыцця народаў дзяржавы. Контр-рэформы 80-90 гадоў XIX стагоддзя.

1517. Асноўныя прыкметы беларускай нацыі, працэс іх станаўлення. Роля ў гэтым навуковага беларусазнаўства, літаратуры, выдавецкай дзейнасці (32,5 кБ) Контрольная 21.02.2017

Працэс фарміравання нацыі, выпрацоўкі i замацавання нацыянальнай самасвядомасці на Беларусі. Асноўныя прыкметы беларускай нацыі, працэс іх станаўлення. Роля ў гэтым навуковага беларусазнаўства, літаратуры, выдавецкай дзейнасці. Мастацтва і тэатр.

1518. Асоціація незалежних українських митців у Галичині (1931-1939): тернистий шлях інтеграції в європейський культурний простір (34,24 кБ) 20.09.2027

Роль і місце Асоціації незалежних українських митців у національному та європейському культурному процесі міжвоєнних десятиріч XX століття. Діяльність художньо-мистецьких товариств як чинників консолідації українських митців на національному ґрунті.

1519. Аспекты найноўшай гісторыі Францыі (54,97 кБ) Курсовая 20.10.2010

Геаграфічнае становішча, насельніцтва, эканоміка Францыі. Кароткая гістарычная даведка да 1940 года. Падрыхтоўка змены рэжыму. Рака часу цячэ няўмольна. Прэзідэнцтва Франсуа Мітэрана. Праблемы ядзерных выпрабаванняў. Знешняя агрэсіўная палітыка Францыі.

1520. Аспекты реформизма (20,16 кБ) Реферат 20.07.2020

Анализ реформистских учений, которые были свойственны Марксу и Энгельсу. Успехи социал-демократии, настраивающие ученых на оптимистический лад. Реформизм в основе политической практики. Критика социал-демократического реформизма Лениным и Люксембург.

Облако тегов