Рефераты по химии

Название работы Дата
941. Вплив постійного магнітного поля на структуру композитів на основі епоксидного полімеру та оксиду Fe(III) або Al(III) (754,52 кБ) 20.03.2022

Дослідження впливу постійного магнітного поля на структуру та питому теплоємність композитів на основі епоксидного полімеру та оксидів металів. Аналіз ефективності застосування зовнішнього постійного магнітного поля для зміни структури композитів.

942. Вплив постійного магнітного поля на структуру композитів на основі епоксидного полімеру та оксиду Fe(III) або Al(III) (754,52 кБ) 20.03.2022

Дослідження впливу постійного магнітного поля на структуру та питому теплоємність композитів на основі епоксидного полімеру та оксидів металів. Аналіз ефективності застосування зовнішнього постійного магнітного поля для зміни структури композитів.

943. Вплив розчинника на реакційну здатність аліфатичних пероксикислот (130,89 кБ) Реферат 20.07.2024

Застосування пероксикислот для одержання ініціаторів радикальної полімеризації. Вивчення фізико-хімічних властивостей продуктів реакції кополімеру стирол-малеїнового ангідриду з пероксидекановою кислотою. Віскозиметрія стиролу та сірковмісних сполук.

944. Вплив розчинника на реакційну здатність аліфатичних пероксикислот (130,89 кБ) Реферат 20.07.2024

Застосування пероксикислот для одержання ініціаторів радикальної полімеризації. Вивчення фізико-хімічних властивостей продуктів реакції кополімеру стирол-малеїнового ангідриду з пероксидекановою кислотою. Віскозиметрія стиролу та сірковмісних сполук.

945. Вплив солей кадмію і кобальту на виникнення оксидативного стресу в білих щурів та корекція порушень металокомплексами й ентеросорбентом "Фібрабет" (80,37 кБ) Реферат 20.07.2012

Особливості процесів утворення радикалів і стану вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у тварин, отруєних хлоридом кадмію, хлоридом кобальту та за їх комбінації. Вплив металокомплексів на продукцію активних форм кисню в організмі уражених щурів.

946. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину (760,9 кБ) 21.02.2017

Характеристика кінетичних закономірностей реакції оцтової кислоти та її похідних з епіхлоргідрином. Встановлення впливу концентрації та структури каталізатору, а також температури на швидкість взаємодії карбонової кислоти з епоксидними сполуками.

947. Вплив структурно-технологічних чинників на кінетику окиснення комплексних літійових мастил (81,86 кБ) Реферат 20.08.2027

Кінетичні закономірності процесу окиснення мастил, їх оптимальний склад. Ефективність гальмівної дії в мастилах інгібіторів окиснення та металічних наповнювачах. Технологія виготовлення високотемпературних розчинів з підвищеною стійкістю до окиснення.

948. Вплив температури на активність амілаз (648,27 кБ) 20.09.2008

Крохмаль як рослинний високомолекулярний полісахарид амілози і амілопектину, мономером яких є глюкоза. Опис впливу температури на активність ферменту. Визначення декстринуючої активності. Методика визначення амілолітичої здатності ферментного препарату.

949. Вплив типу природного сорбенту на кінетик у сорбції іонів амонію із води (156,42 кБ) 20.09.2030

Процеси сорбційного очищення води від амонійного забруднення: сорбційна здатність природного палигорськіту за показниками ізотерм та кінетичних коефіцієнтів. Вивчення та аналіз адсорбції іонів амонію із питної води на природному дисперсному сорбенті.

950. Вплив фінішної хімічної обробки на формування і властивості поруватого кремнію та кадмій телуриду (1523,53 кБ) Реферат 20.08.2013

Встановлення фізико-хімічних закономірностей впливу фінішної хімічної обробки поверхні кристалів на процес формування поруватих і наноструктурованих шарів. Вивчення кореляцій між способом обробки й властивостями структурно-модифікованих Si і CdTe.

951. Вплив фотохімічної модифікації на старіння компатибілізованих сумішей поліолефінів (199,04 кБ) 20.03.2006

Введення компатибілізаторів і фотомодифікація під впливом УФ-опромінення в присутності ініціаторів ксантону або антрохінону та термостабілізатора, які приводять до покращення механічних характеристик, причиною чого є пригнічування процесу сегрегації.

952. Вплив фрактальної розмірності поверхні оксидів кремнію та цирконію на їх каталітичні властивості в реакціях окиснення монооксиду вуглецю та синтезу етил-трет-бутилового ефіру (148,32 кБ) Реферат 20.07.2030

Вивчення та аналіз каталітичних властивостей оксидів кремнію, модифікованих оксидами цирконію і алюмінію в реакції синтезу. Встановлення особливостей впливу фрактальної розмірності поверхні оксидів кремнію, модифікованих оксидами цирконію і алюмінію.

953. Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окислення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів (49,61 кБ) Реферат 20.07.2028

Вплив сублетальної дози хлориду кобальту на динаміку адаптації до оксидативного стресу за умов блокади пропранололом в-адренорецепторів. Роль відновленого глутатіону в адаптації до пошкоджуючих ефектів хлориду кобальту у печінці та нирках щурів.

954. Впровадження безсатураторного методу отримання сульфату амонію (980,8 кБ) Диплом 21.02.2017

Способи отримання сульфату амонію, обгрунтування технологічної схеми виробництва. Матеріальний і тепловий баланси абсорбера, розрахунок випарника. Характеристика сировини, напівпродуктів і готової продукції. Основні параметри технологічного обладнання.

955. Впровадження інноваційних процесів у нафтопереробну промисловість України (101,23 кБ) 20.03.2006

Впровадження на заводах України процесів алкілування та ізомеризації з метою одержання високооктанових компонентів бензинів. Модернізації установок каталітичного крекінгу і риформінгу, процесів нафтохімії. Виробництво екологічних мастильних матеріалів.

956. Вред и польза химии (7,15 кБ) Реферат 12.05.2003

Изистории возникновения химии.Химия-наука,изучающаявещества и их превращения.Превращения веществ происходят в результатехимических реакций. Первые сведения о химических превращениях людиполучили,занимаясь различными ремеслами,когда красили ткани,выплавлялиметалл,изготавливали стекло.

957. Вред курения (26,57 кБ) Реферат 08.06.2005

Содержание 1.Статистика 2. Влияние табакокурения на организм 3. Вещества, содержащиеся в сигаретном дыме. 4. О критериях относительной токсичности сигаретной продукции 5. Курение и молодежь 6. Профилактика Арабская пословица гласит Кури, и тебя не укусит собака, потому что ты плохо пахнешь.

958. Вред экотоксинов косметики (22,68 кБ) 20.09.2012

Требования к качеству, маркировке, упаковке парфюмерно-косметических товаров. Признаки органической (не вредной) косметики. Последствия применения синтетических ароматизаторов, красителей, пропилен гликоля, натрия лаурила, метила, пропила и бутила.

959. Все о солях (819,13 кБ) 20.09.2023

Определение солей, их основные типы (средние, кислые, основные, двойные, смешанные, гидратные, комплексные, соли органических кислот), номенклатура, добыча. Сфера применения солей. Влияние солей на здоровье человека. Использование солей в обыденной пище.

960. Все об алюминии (204,65 кБ) 20.08.2028

Физические и химические свойства алюминия. Один стабильный изотоп алюминия в природе. Схема расположения электронов на энергетических подуровнях. Главные квантовые числа. Получение алюминия электролизом раствора глинозема в расплавленном криолите.

Облако тегов