Рефераты по химии

Название работы Дата
721. Визначення кислотності молока (35,35 кБ) Курсовая 21.02.2017

Хімічний склад, фізико-хімічні властивості та значення кислотності молока. Визначення титрованої кислотності незбираного молока. Залежність між активною та титрованою кислотністю продукту. Методика та послідовність визначення кислотності молока.

722. Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю у полімері (25,44 кБ) Реферат 20.08.2010

Моделювання кінетики накопичення гелю в процесі зшивання макромолекул у полімерних зразках з молекулярно-масовими розподілами, відмінними від розподілу Флорі. Дослідження впливу технологічних добавок на кінетичні процеси утворення тривимірної сітки.

723. Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування (91,29 кБ) Реферат 20.08.2014

Аналіз методів попереднього сорбційного концентрування мікродомішок з водних розчинів, визначення перхлоратів у природній воді. Дослідження сорбційно-спектроскопічного, сорбційно-рентгенофлуоресцентного та тестового визначення перхлоратів у воді.

724. Визначення сполук купруму в довкіллі (268,4 кБ) Курсовая 28.02.2017

725. Визначення сульфатів у стічній воді комплексонометричним та турбидиметричним методами аналізу (1262,39 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика стічної води за якісним та кількісним складом. Хімічні та фізичні властивості сульфатної кислоти та її сполук. Статистично-математична обробка результатів аналізу по визначенню сульфатів комплексонометричним і турбидиметричним методом.

726. Визначення теплоти розчинення і гідратації солі (89,49 кБ) 21.02.2017

Калориметричний метод вимірювання теплових ефектів. Визначення теплоти розчинення безводного купрум (II) сульфату і мідного купоросу; теплоти розчинення кристалогідрату СuSО4•5Н2О. Розрахунок маси солі KNO3. Температурні показники для розчину солі.

727. Визначення фосфору в довкіллі (23,48 кБ) Реферат 20.05.2012

Властивості, електронна конфігурація та найважливіші алотропні модифікації фосфору. Кругообіг фосфору в природі. Особливості визначення загального вмісту фосфору в стічних водах та у ґрунті за допомогою методу І. Кирсанова та фотометричного методу.

728. Визуальный эффект качественной реакции как аналитический признак для компьютерной идентификации ионов (16,21 кБ) Реферат 02.09.2011

Визуальный эффект качественной реакции как аналитический признак для компьютерной идентификации ионов В.И. Вершинин, О.В. Соколова, Омский государственный университет, кафедра аналитической химии и химии нефти Постановка проблемы. Применение баз данных

729. Використання аналітичних органічних реагентів у розподільній рідинній хроматографії (3741,77 кБ) Реферат 21.02.2017

Хроматографія на гелі сефадекса й розподіл по молекулярних масах. Застосування органічних реагентів у рідинній хроматографії для поділу простих ефірів, вуглеводнів, перекисів. Автоматичні методи детектування. Метод, що використовує хлорид цетилпіридинію.

730. Використання аналітичних органічних реагентів у тонкошаровій хроматографії (707,34 кБ) Реферат 21.02.2017

Вивчення Планарної хроматографії яка базується на вибірковому розподіленні компонентів суміші між двома фазами, що не змішуються. Аналіз ролі аналітичних органічних реагентів у процесі обробки хроматограф, методів паперової і тонкошарової хроматографії.

731. Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперометричному аналізі катіонних сумішей (84,21 кБ) Реферат 20.08.2014

Вивчення і характеристика основних електрохімічних властивостей катіонів купруму на фоні хлоридів і бромідів лужних металів. Дослідження та аналіз оптимальних умов для одночасного амперометричного визначення кількох катіонів з одної проби без розділення.

732. Використання засобів нових інформаційних технологій на заняттях з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва. Будова атома" (329,6 кБ) 20.09.2020

Способи розкриття діалектики пізнання періодичного закону. Особливості використання програмно-педагогічного засобу з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва. Будова атома" на уроках хімії загальноосвітньої школи.

733. Використання зміни концентрації родаміну 6Ж при екстракційно-фотометричному визначенні аніонних поверхнево-активних речовин (51,33 кБ) Диплом 21.02.2017

Вплив різних аніонів на розвиток асоціації молекул родаміну 6Ж. Кислотно-основна рівновага органічних реагентів класу Родамінів. Методи визначення аніонних ПАР. Аналіз складних сумішей АПАР. Приготування розчину оксиетильованого алкілсульфату натрію.

734. Використання кулонометрії з металічним Bі–електродом для стандартизації розчину ЕДТА (38,67 кБ) Диплом 21.02.2017

Потенціостатична кулонометрія з вісмутовим електродом - метод передачі одиниці кількості речовини в практику комплексонометрії; джерело генерації іонів вісмуту для встановлення концентрації ЕДТА в розчин; фактори впливу на залежність фонового струму.

735. Використання мультикомпонентних та доміно-реакцій для синтезу похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро[1,3]тіазолів (175,75 кБ) Реферат 20.10.2014

Аналіз трикомпонентної конденсації ціанометиленактивних нітрилів, органічних ізотіоціанатів та сірки при використанні біфункціональних реагентів та при введенні до реакційного середовища додаткових компонентів. Розробка технології комбінаторних бібліотек.

736. Використання напівпроникних мембран природного походження для виготовлення осмометрів (712,12 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості мембрани тваринного походження. Визначення молярної маси сахарози за допомогою експериментального метода зі свинячим міхуром. Методи дослідження осмотичного тиску. Комірка зі скляного фільтра. Комірка з мембраною із колодія та целофану.

737. Використання полімерів (1005,2 кБ) Реферат 20.02.2018

Історія винаходу високомолекулярних речовин, молекули яких складаються з повторюваних структурних елементів. Класифікація і властивості полімерів. Особливості впровадження даного різновиду ізомерії у підгалузях приладобудування та машинобудування.

738. Використання циклодекстринів в фармації (161,44 кБ) Курсовая 21.02.2017

Властивості і застосування циклодекстринів з метою підвищення розчинності лікарських речовин. Методи одержання та дослідження комплексів включення циклодекстринів. Перспективи застосування комплексів включення в сучасній фармацевтичній технології.

739. Вилуговування руд кольорових металів за допомогою мікроорганізмів (1136,22 кБ) Реферат 20.06.2010

Поняття розчинності як концентрації насиченого розчину. Механізм бактеріального окислення сульфідних металів. Опис високоактивних культур бактерій, які можна використовувати для вилучення металів з концентратів. Аналіз протікання процесу вилуговування.

740. Винилхлорид (1116,88 кБ) Реферат 22.10.2010

… 3 1 История открытия… … 4 2 Строение молекулы …4 3 Физические свойства….………… 5 4 Химические свойства… 6 4.1 Реакции присоединения по двойной связи….7 4.2 Реакции замещения по атому хлора ……… 9 4.3 Реакция полимеризации… 10 4.4 Прочие реакции … 11 5 Лабораторные методы получения….

Последние запросы


Языковой портрет современника составить монолог о британцов чай культурные бензол химия укушенные раны деятельность инженера нефтехимии Моделирование процессов транспорта Кормление цыплят яичных линий великая княгиня ольга приемы формирования мотивационно -волевой сферы дошкольников в общении со взрослыми моделирование бизнес-процесса признаки воображения экологические последствия пожаров газовых и нефтяных фонтанов китайско-российских совместных высших школ тенденция развития Анализ зарубежного опыта территориальной планировки населенных мест в XIX-XX вв сестринский процее при раке желчно выводящих путей диагностика современные методы оказавния помощи больныммалоинвазивная технология машиностроения экзамен районное звено удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чс неотложная помощь при заболеваниях печени разновидности тестов

Облако тегов