Рефераты по химии

Название работы Дата
661. Взаємодія арилсульфенілхлоридів З S-алкеніл- ТА S-алкінілзаміщеними ди-, три-, тетраазотовмісними гетероциклами (34,76 кБ) Реферат 20.09.2025

Особливості хемо- та регіоселективності в реакціях арилсульфенілхлоридів з алкеніл(алкініл) заміщеними азотовмісними гетероциклічними тіоетерами. Вплив розчинників та добавок сильного електроліту (LiClO4) на селективність процесів циклоутворення.

662. Взаємодія біядерних кластерів ренію (ІІІ) з фосфоліпідами та вищими карбоновими кислотами за формування мікрокапсул (101,32 кБ) Реферат 20.07.2012

Дослідження взаємодії комплексних сполук диренію (ІІІ) різних структурних типів з фосфоліпідами, вищими карбоновими кислотами за формування мікрокапсул. Хімічні реакції з нуклеїновими основами. Вплив комплексних сполук диренію (ІІІ) на ракові клітини.

663. Взаємодія заміщених 6-метил-5,6-дигідроізоіндоло[2,1-a]хіназолін-5-онів з малеїнімідами за умов термодинамічного контролю (127,45 кБ) 20.02.2011

Дослідження взаємодії похідних 6-метил-5,6-дигідроізоіндоло[2,1-a]хіназолін-5-онів, що мають різні замісники в хіназоліновому фрагменті, з похідними малеїніміду за співвідношенням вихідних сполук. Синтез стабільних трициклічних будов азанбензонорборентів.

664. Взаємодія компонентів у системах Tb–(Fe, Ni, Cu)–(Zn, Mg) та споріднених до них (43,25 кБ) Реферат 20.07.2026

Поняття ампульного синтезу та гомогенізуючого відпалу, локальний рентгеноспектральний аналіз для встановлення якісного і кількісного складу сплавів. Принципи розв’язку кристалічних структур, особливості електрохімічного гідрування сполук магнію та цинку.

665. Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами (37,09 кБ) Реферат 20.08.2011

Закономірності взаємодії різних типів лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами, а також особливості електронного та стеричного впливу замісників у субстраті. Синтез похідних флавоноїдів, 3-гетарилхромонів та їх четвертинних солей.

666. Взаємодія нікотинової кислоти з іншими вітамінами в реалізації її функцій за різних станів тварин (34,49 кБ) Реферат 20.06.2025

Коригуюча здатність нікотинаміду у складі вiтамiнного комплексу у сполученнi з iнсулiном впливати при алоксановому дiабетi на вмiст нiкотинамiдних коферментiв. Його вплив на показники, що вивчаються, у тварин рiзного вiку: молодих, дорослих, старих.

667. Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами на основі І2 та Н2О2–НІ (38,6 кБ) Реферат 20.08.2029

Дослідження концентраційних і температурних залежностей швидкості розчинення, а також її залежності від швидкості перемішування розчину. Вивчення хімічної взаємодії монокристалів CdTe із іодвмісними розчинами з використанням методу диску, що обертається.

668. Взаємодія рідкісноземельних і перехідних металів з фосфором (79,73 кБ) Реферат 20.02.2027

Визначення основних закономірностей будови діаграм фазових рівноваг потрійних систем та кристалічних структур тернарних фосфідів. Дослідження їх фізичних властивостей та взаємозв’язку між вмістом фосфору в складі сполуки і характером координації атомів.

669. Взаємодія рідкісноземельних металів церієвої групи з Аргентумом та Алюмінієм (діаграми фазових рівноваг та кристалічні структури сполук) (39,94 кБ) Реферат 20.11.2023

Побудова ізотермічних перерізів діаграм стану потрійних систем, синтез нових тернарних сполук та визначення їхніх кристалічних структур, аналіз впливу заміни компонентів (зокрема, Cu на Ag) на будову діаграм фазових рівноваг та структури їхніх сполук.

670. Взаємодія твердих розчинів Сd1-xМnxТe з іодвмісними (І2–метанол, І2–диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О2–НІ–розчинник) травильними композиціями (41,54 кБ) Реферат 20.07.2012

Дослідження кінетичних особливостей розчинення CdTe і Сd1-xМnxТe в іодвмісних сумішах І2 – СН3ОН, І2 – ДМФА, І2 – НІ та іодвиділяючих композиціях потрійних систем: Н2О2 – НІ оксалатна, Н2О2 – НІ тартратна, Н2О2 – НІ лактатна і Н2О2 – НІ цитратна кислоти.

671. Взаємодія фторидів рідкісноземельних елементів, цирконію та хрому з металами-відновниками в розтопленому стані (51,26 кБ) Реферат 20.08.2010

Вивчення хімічних реакцій фторидів РЗЕ (La, Pr, Nd, Gd, Dy, Yb), цирконію та хрому з металами, що входять до складу сполук паливно-сольових композицій (Na, Zr) керованих прискорювачем ядерних реакторів, а також конструкційних матеріалів (Ni, Fe, Mo, Cr).

672. Взаємозв’язок біохімічних та ямр-релаксацiйних показників крові з молочною продуктивністю корів (49,07 кБ) Реферат 20.02.2025

Показники біохімічного складу крові та структурного стану тканинної води в організмі тварин при різному рівні молочної продуктивності. ЯМР-показники тканинної води, склад її фракцій, внутрішньо- та позаклітинне розміщення в організмі тварин у онтогенезі.

673. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений (1843,16 кБ) 21.02.2017

Определение типа химической связи в соединениях. Особенности изменения электроотрицательности. Смещение электронной плотности химической связи. Понятие мезомерного эффекта. Устойчивость сопряженных систем, их виды. Возникновение циклических соединений.

674. Взаимодействие 1, 3-дегидроадамантанов с аллилгалогенидами (1441,37 кБ) Диплом 20.08.2001

Строение и химические свойства 1,3-дегидроадамантана и бромистого аллила. Идентификация соединений и механизм реакции 1, 3-дегидроадамантанов с аллилгалогенидами. Кинетическая и операторная модель реакции. Расчет материального и теплового баланса реакции.

675. Взаимодействие 1,3-дегидроадамантана с бромистым и хлористым аллилами (1482,69 кБ) Диплом 21.02.2017

Методы получения целевого продукта: бром-, хлор- и фторпроизводные адамантана, дегидрофторирование, взаимодействие с галогеналкилами и пропиленом. Получение аллиладамантанов. Физические свойства и электронная структура реагентов и продуктов реакции.

676. Взаимодействие 3-арил(гетарил)гидразоно–3Н-фуран-2-онов с бензиламином (283,53 кБ) Курсовая 21.02.2017

Описания конденсации 2-гидразонозамещенного ацетоуксусного эфира с аминами на матрице ионов меди и никеля. Получение солей диазония. Обзор реакций с бензиламином и азосочетания. Исследование техники безопасности при работе с легколетучими растворителями.

677. Взаимодействие альдегидов с тетрацианоэтиленом (1004,89 кБ) Диплом 21.02.2017

Основные направления взаимодействия тетрацианоэтилена с карбонильными соединениями. Алифатические и жирноароматические кетоны и тионы в реакциях. Контроль полноты протекания реакций и чистоты синтезированных соединений методом тонкослойной хроматографии.

678. Взаимодействие кобинамида с фруктозой (544,45 кБ) Курсовая 21.02.2017

Свойства нитрита натрия. Кинетика и механизм взаимодействия кобинамида с фруктозой. Роль денитрификации в биогеохимическом цикле азота. Изучение процессов каталитического восстановления нитрита. Микробиологическая и физиологическая деятельность углеводов.

679. Взаимодействие между белками и полиэлектролитами в водных растворах (1799,68 кБ) Курсовая 21.02.2017

Структурные параметры, характеризующие комплексные системы. Модели коацервации комплексов. Термодинамика образования новой фазы. Связывание белка с линейными полиэлектролитами и со сферическими полиэлектролитными щётками. Методы исследования коацерватов.

680. Взаимодействие нового полиамфолита на основе этил 3-аминокротоната и акриловой кислоты с ионами стронция (460,75 кБ) Диссертация 21.02.2017

Комплексообразование полиэлектролитов с ионами металлов, тройные полимер-металлические комплексы, комплексообразование в процессах извлечения ионов металлов и органических молекул. Определение состава, координационного числа и константы устойчивости.

Облако тегов