Рефераты по химии

Название работы Дата
141. Адсорбция паров воды природным и химически модифицированным базальтовым туфом (0 кБ) 20.04.2004

Изучение адсорбционно-десорбционных свойств относительно паров воды образцов природного базальтового туфа из разных месторождений Украины. Анализ структурно-адсорбционных характеристик образцов природного и химически модифицированного базальтового туфа.

142. Адсорбция полимеров на неорганических носителях (6785,93 кБ) Курсовая 20.02.2017

Изучение теории и составляющих факторов реакции адсорбции полимеров. Гелеобразование геллана. Методика определения количества адсорбированных полимеров на поверхности кернов. Влияние предварительной активации поверхности на кинетику адсорбции полимера.

143. Адсорбция. Десорбция. Ионный обмен (246,28 кБ) Реферат 20.10.2015

Сущность понятия адсорбции. Особенности основных видов адсорбции: физической и химической. Основные промышленные адсорбенты - пористые тела, обладающие большим объемом микропор. Ионный обмен как гетерогенная химическая реакция. Характеристика десорбции.

144. Адсорбция. Ионный обмен. Десорбция. Адсорберы (5250,11 кБ) 20.02.2017

Изучение процесса самопроизвольного изменения концентрации вещества на границе раздела фаз. Рассмотрение основных теорий адсорбции. Ознакомление с характеристиками обратного процесса - десорбции. Избирательная адсорбция ионов из раствора электролита.

145. Адсорбційні властивості функціоналізованих місткових полісілсесквіоксанових ксерогелів (0 кБ) 20.03.2018

Використання н-гексану, циклогексану, н-гептану як адсорбтивів, їх ізотерми адсорбції. Дисперсійний характер взаємодії насичених вуглеводнів з поверхнею функціоналізованих полісілсесквіоксанів. Вплив функціоналізуючих агентів на формування структури.

146. Адсорбція (961,35 кБ) 20.02.2017

Адсорбція як процес концентрування газоподібної або розчиненої речовини на поверхні розділу фаз. Роль та значення робіт Т.Є. Ловіца та Н.Д. Зелінського у відкритті методу адсорбції. Різновиди адсорбентів. Хроматографічний метод аналізу адсорбції речовин.

147. Адсорбція білірубіну із індивідуальних та сумісних з біологічно активними сполуками розчинів на поверхні кремнеземних адсорбентів (0 кБ) Реферат 20.07.2012

Особливість взаємодії білірубіну з бичачим сироватковим альбуміном та солями жовчних кислот. Характеристика дослідження адсорбції гепатичного пігменту на кремнеземах з різною будовою поверхні в залежності від водневого показника та іонної сили розчину.

148. Адсорбція сироваткового альбуміну людини сферичними і волокнистими вуглецевими сорбентами (0 кБ) Реферат 20.03.2004

Пористість структури вуглецевих сорбентів. Залежність величини адсорбції сироваткового альбуміну людини на вуглецевих сорбентах від температури. Закономірності рівноважної і нерівноважної адсорбції сироваткового альбуміну людини вуглецевими сорбентами.

149. Адсорбція сумішей полімерів на твердих поверхнях (0 кБ) Диссертация 20.06.2028

Оцінка термодинамічного стану сумішей полімерів, визначення концентрацій "кросовера". Дослідження структуроутворення в залежності від співвідношення компонентів і температури. Встановлення динаміки адсорбційної рівноваги та формування адсорбційних шарів.

150. Адсорбція та інгібіруюча дія піридинів на залізі та сталі (0 кБ) Реферат 20.02.2012

Проведення систематичного дослідження адсорбції та інгібіторної дії піридинів і хінолінів на залізі, Fe2O3 і сталі 3 у нейтральних середовищах. Дослідження обумовлення гальмування анодної реакції розчинення заліза нейтральними органічними молекулами.

151. Адсорбція та хімічні перетворення лідокаїну на поверхні високодисперсного кремнезему (0 кБ) 20.04.2001

Залежність величини адсорбції лідокаїну на поверхні дисперсного кремнезему від величини рН рівноважного розчину. Криві термодесорбції для іонів, отриманих при термолізі зразка розчину лідокаїну. Смуги максимального поглинання амід-І, амід-ІІ зразків.

152. Азамакроциклічні комплекси міді та нікелю з гетероциклічними замісниками і їх взаємодія з молекулами-гостями (0 кБ) Реферат 20.06.2025

Розробка методів синтезу макроциклічних комплексів міді(ІІ) та нікелю(ІІ) з гетероциклічними замісниками. Аналіз впливу замісників на спектральні та електрохімічні властивості комплексів. Створення сенсорних покриттів на основі даних комплексів.

153. Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність (0 кБ) Реферат 20.08.2027

Застосування азидів в полімерній хімії. Особливості розкладу азидогрупи та реакційна здатність нітрену. Синтез та дослідження нового ряду гетероароматичних азидів на основі ксантонового та флуоранового циклів, виявлення особливостей їх фотолізу.

154. Азиды щелочных металлов (344,08 кБ) Реферат 20.02.2017

Азотистоводородная кислота и строение азидной группы. Получение чистого азота и щелочных металлов. Способы синтеза азида натрия. Применение в взрывотехнике, изготовление первичных ВВ (азида свинца). Получение азида натрия из гидразина и его солей.

155. Азо- и диазосоединения (0 кБ) Реферат 20.04.2019

Общая формула азосоединений и диазосоединений, их классификация. Способы получения солей арендиазония. Взаимодействие первичных ариламинов с алкилнитритами. Химические свойства солей арендиазония. Особенности реакции с выделением азота, без его выделения.

156. Азобарвники: дифенілкарбазид, дифенілкарбазон, ПАР, реагенти типу арсеназо і торон (669,17 кБ) Реферат 20.02.2017

Структурна формула, властивості, аналітичне застосування та якісні реакції дифенілкарбазиду, дифенілкарбазону, поверхнево активних речовин. Область аналітичного застосування реагентів типу арсеназо і торон, їх спектрофотометричні характеристики.

157. Азокрасители. Ализариновый желтый (1219,68 кБ) Курсовая 20.02.2017

Общие сведения об азокрасителях. Классификация азокрасителей по способу применения и по химической структуре. Азосочетание: механизм реакции и условия ее проведения. Условия получения азокрасителя в лабораторных условиях. Синтез ализаринового желтого.

158. Азот (16,57 кБ) Реферат 24.12.1998

Д. Резерфорд, сжигая фосфор и другие вещества в стеклянном колоколе, показал, что остающийся после сгорания газ, названный им удушливым воздухом, не поддерживает дыхания и горения. В 1787 г. А. Лавуазье установил, что жизненный и удушливый газы, входящие

159. Азот (17,25 кБ) Реферат 30.10.2006

Д. Резерфорд, сжигая фосфор и другие вещества встеклянном колоколе, показал, что остающийся после сгорания газ, названный им удушливым воздухом , не поддерживает дыхания и горения. В 1787 г. А. Лавуазьеустановил, что жизненный и удушливый газы, входящие

160. Азот (9,33 кБ) Реферат 02.02.2007

Д. Резерфорд, сжигая фосфор и другие вещества в стеклянном колоколе, показал, что остающийся после сгорания газ, названный им “удушливым воздухом” , не поддерживает дыхания и горения. В 1787 г. А. Лавуазье установил, что “жизненный” и “удушливый” газы,

Облако тегов