Рефераты по физике

Название работы Дата
521. Аналіз динаміки і структурна модернізація системи циркуляційного водопостачання атомної електричної станції (80,85 кБ) Реферат 20.07.2012

Вплив на динаміку гідравлічних процесів в системі циркуляційного водопостачання інерційності насосів. Математична модель гідродинамічних процесів в закритій і відкритій системах. Характер динаміки системи водопостачання, при модернізації устаткування.

522. Аналіз динамічних властивостей астатичних систем підпорядкованого регулювання швидкості (1551,26 кБ) Контрольная 21.02.2017

Сучасний етап розвитку техніки керування електроприводами постійного струму. Уніфікація схем і конструкцій елементів, реалізація високих динамічних характеристик електроприводів, простота їх налагодження і експлуатації. Імітаційне моделювання схем.

523. Аналіз ефективності енерговикористання на ТОВ "Сармат" (1595,1 кБ) Диплом 21.02.2017

Опис технологічного процесу підприємства. Розрахунок електричних навантажень та схеми електропостачання цеху, вибір трансформаторних підстанцій. Багатоваріантний аналіз типів і конструкцій теплообмінників. Розрахунок теплової ізоляції водонагрівача.

524. Аналіз ефективності застосування теплонасосної технології отримання теплоти (17,75 кБ) 20.04.2026

Застосування теплонасосних технологій виробництва теплоти як з один з ефективних енергозберігаючих способів, що дають можливість економити органічне паливо та знижувати забруднення навколишнього середовища. Доцільність використання теплових насосів.

525. Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на регулювальному трансформаторі статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання (93,59 кБ) Реферат 20.07.2022

Аналіз ефективності комплексу пристроїв обмеження величини та тривалості внутрішніх перенапруг на регулювальний трансформатор статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання. Вентильні розрядники вольтододатного трансформатора.

526. Аналіз ефективності розвитку екологічних поселень в Україні (2693,5 кБ) Диплом 21.02.2017

Основні принципи та критерії створення і функціонування екологічних поселень. Розробка пропозицій і технічних рішень, спрямованих на розвиток і поліпшення існуючої концепції екологічно збалансованих форм організації поселень. Оцінка їх ефективності.

527. Аналіз і оцінка ринку ядерного палива як складової інтеграційних процесів глобальної економіки (1425,75 кБ) Диплом 20.01.2030

Регулювання на міжнародному ринку ядерного палива, особливості його розвитку, попиту та пропозиції. Стан і характеристика складових циклу ядерного палива. Стратегії розвитку ядерної енергетики України. Діяльність компанії BNFL на ринку ядерного палива.

528. Аналіз і синтез системи автоматичного регулювання електроприводу постійного струму (3333,15 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз стійкості вихідної САР за критеріями Гурвіца і Михайлова. Динамічний синтез системи автоматизації електроприводу, її реалізація за допомогою послідовного й паралельного корегувального пристрою. Синтез САР у просторі станів за розташуванням полюсів.

529. Аналіз існуючих методів ресурсозбереження та енергозбереження на установках первинної переробки нафти (3042,66 кБ) Диплом 21.02.2017

Хімічний комплекс як один з провідних у структурі сучасної економіки. Знайомство з установками первинної переробки нафти. Розгляд способів охолодження нафтопродуктів та підвищення октанового числа моторного палива. Основні особливості трубчастої печі.

530. Аналіз корозії металів на початковому і критичному станах (29,42 кБ) Реферат 20.07.2010

Процеси корозії на початковій стадії. Результати досліджень селективного розчинення цинк-алюмінієвих сплавів у водному розчині хлориду натрію. Оцінка корозійно-адсорбційної взаємодії компонентів водного розчину хлориду натрію на поверхні сплавів.

531. Аналіз медико-біологічної дії змінного та постійного електричного струму (71,42 кБ) Контрольная 20.12.2007

Біоефекти при дії постійного та змінного електричного струму. Особливості його використання в медичних цілях. Діатермія (наскрізне прогрівання) як отримання теплового ефекту в тканинах, які лежать достатньо глибоко. Суть електрофорезу лікарських речовин.

532. Аналіз можливості застосування методики фільтрованих нейтронних пучків на реакторі для визначення параметрів резонансу вуглецю в області енергій біля 150 кеВ (584,75 кБ) 20.09.2028

Аналіз параметрів резонансу на вуглеці з набору експериментальних усереднених перерізів, отриманих з використанням методики фільтрованих нейтронних пучків. Результати моделювання модифікованих фільтрів на базі сучасних бібліотек оцінених ядерних даних.

533. Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж (25,29 кБ) Реферат 20.07.2028

Розробка алгоритмічної нейронної мережі. Обробка медичних магніторезонансних та ультразвукових зображень з метою отримання їх текстурних характеристик захворювань. Аналіз біоелектричних вимірювань, сегментації томографічних магніторезонансних зображень.

534. Аналіз перехідних процесів (613,3 кБ) Курсовая 20.11.2025

Розрахунок перехідного процесу класичним та операторним методами в лінійному електричному колі. Методика застосування операторного методу для аналізу перехідних процесів. Аналіз реакції кола за допомогою спектральних характеристик кола та сигналу.

535. Аналіз перехідних процесів в лінійному електричному колі (462,04 кБ) Курсовая 21.02.2017

Суть методів аналізу перехідних процесів шляхом розв‘язку задач по визначенню реакції лінійного електричного кола при навантаженні. Поведінка кола при дії на вході періодичного прямокутного сигналу, його амплітудно-частотна і фазочастотна характеристика.

536. Аналіз режимів роботи перетворювачів електричної енергії методом функцій вільного режиму (76,4 кБ) Реферат 20.07.2012

Розробка методу аналізу електромагнітних процесів в напівпровідникових перетворювачах електричної енергії, який має меншу трудомісткість та підвищену швидкодію у порівнянні з існуючими методами. Введення типу часових характеристик електричного ланцюга.

537. Аналіз режимів функціонування систем трубопровідного транспорту газу з урахуванням технічного стану основного обладнання (270,31 кБ) Реферат 20.09.2030

Розробка програмно-інформаційних засобів діагностики технологічного стану обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів з метою підвищення його надійності та подовження ресурсу. Новітні технології розвитку паливно-енергетичного комплексу.

538. Аналіз складного кола постійного струму і розгалуженого кола синусоїдального струму (85,34 кБ) Курсовая 21.02.2017

Перетворення у схемі; заміна джерела струму на еквівалентне; система рівнянь за законами Кірхгофа. Розрахунок струмів холостого ходу методами двох вузлів, вузлових потенціалів і еквівалентного генератора; їх порівняння. Визначення показань вольтметрів.

539. Аналіз спектрів модуляційного фотовідбивання епітаксійних плівок LT–GaAs, LT – (Ga, Mn) As (815,29 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дослідження функцій, які описують спектри модуляційного фотовідбивання; експериментально отримано спектри модуляційного фотовідбивання для епітаксійних плівок; засобами пакету MatLab апроксимовано експериментальні спектри відповідними залежностями.

540. Аналіз стану технологічного процесу лінії приготування томатної пасти (262,71 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розробка проекту електрифікації, автоматизації та енергопостачання цеху і лінії приготування томатної пасти. Обґрунтування, вибір та розрахунок апаратів керування і захисту, низьковольтних комплектних пристроїв. Економічна оцінка проектного рішення.

Последние запросы

Облако тегов