Рефераты по физике

Название работы Дата
1261. Властивості напівпровідникових кристалів (237,79 кБ) 20.08.2026

Явища переносу в напівпровідниках. Кінетичне рівняння Больцмана. Температурна залежність рухливості носіїв. Ефект Холла в напівпровідниках. Електропровідність в сильних електричних полях. Взаємодія світла з речовиною. Оптичні характеристики кристалів.

1262. Властивості пари. Критичний стан речовини (28,65 кБ) Реферат 21.02.2017

Шляхи пароутворення як виду фазових переходів, процес перетворення речовини з рідкого стану в газоподібний. Особливості випаровування й кипіння. Властивості пари, критична температура. Пристрої для вимірювання вологості повітря (психрометри, гігрометри).

1263. Властивості плівок GaN, отриманих на поруватому GaAs метом нітридизаціїї (47,02 кБ) Реферат 20.09.2029

Розробка математичної моделі дифузії домішок азоту та їх взаємодії з атомами підґратки миш’яку. Визначення вливу температури нітридизації і величини поруватості підкладок на кристалографічні, морфологічні та оптичні властивості гетероепітаксійних плівок.

1264. Властивості рідини і газу (55,59 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз особливостей різних розділів фізики на природу газу й рідини. Основні розділи гідроаеромеханіки. Закони механіки суцільного середовища. Закон збереження імпульсу, збереження енергії. Гідростатика - рівновага рідин і газів. Гравітаційне моделювання.

1265. Властивості сегнетоелектриків (6623,5 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розгляд сегнетоелектриків як діелектриків, що відрізняються нелінійною залежністю поляризації від напруженості поля; їх лінійні і нелінійні властивості. Характеристика основних груп сегнетоелектриків і антисегнетоелектриків: киснево-октаедричні і водневі.

1266. Властивості сингулярних оптичних пучків, утворених модами Лагерра-Гаусса (51,78 кБ) Реферат 20.07.2028

Дослідження властивостей оптичних пучків з фазовими сингулярностями, "комбінованих" сингулярних пучків, ротаційного ефекту Допплера для лінійно-поляризованих хвиль оптичного діапазону. Нові методи вивчення пучків з наявним орбітальним кутовим моментом.

1267. Властивості та збудження плазмових подвійних шарів, солітонів, пакетів і хвильових збурень в нерівноважних умовах (120,63 кБ) Реферат 20.11.2023

Опис властивостей модулювання на прольотних електронах високочастотних коливань з широким спектром в плазмі з розмитим по швидкостям електронним пучком. Умови та властивості упорядкування відповідних пакетів. Зміна з часом квазімонохроматичного пакету.

1268. Властивості та структура тліючого розряду постійного струму низького тиску (38,22 кБ) Реферат 20.06.2025

Виявлення фізичних закономірностей, необхідних для побудови адекватної картини запалення, режимів горіння та структури тліючого розряду постійного струму низького тиску в системах, типових для плазмових технологій. Причини відхилення від закону Пашена.

1269. Влаштування, монтаж і ремонт освітлювальних електроустановок (3515,92 кБ) Реферат 21.02.2017

Основні відомості про освітлювальні електроустановки. Електричні джерела світла, прилади та світильники освітлювальних установок. Прилади освітлювальних електроустановок. Світильники освітлювальних електроустановок. Схема вмикання ламп розжарювання.

1270. Влияние вибрации на интенсивность процесса износа (1752,78 кБ) Реферат 20.11.2023

Выяснение причин возникновения колебаний и их предотвращение. Роль колебательных процессов для проектируемого инженером объекта. Корончатые гайки и гайки с продольными прорезями, которые стопорятся при помощи шплинтов. Точность профилей зубчатых колес.

1271. Влияние вращательного и поступательного движения молекул на теплоёмкость многоатомных газов (21,37 кБ) Реферат 26.08.2011

Вступление Прежде чем приступить к подробному вычислению термодинамических величин газов с учетом различных квантовых эффектов, полезно рассмотреть эту же задачу с точки зрения чисто классической статистики. В дальнейшем мы увидим, в каких случаях и в

1272. Влияние высших гармоник напряжения и тока на работу электрооборудования (11,18 кБ) 20.04.2001

Основные формы воздействия высших гармоник на системы электроснабжения. Влияние резонансов на системы. Влияние высших гармоник на батареи конденсаторов, устройства защиты энергосистем, на преобразовательное оборудование, измерение мощности и энергии.

1273. Влияние вязкости растворителя на подвижность ионов сильного электролита (743,47 кБ) Курсовая 21.02.2017

Вязкость, движение частиц в вязких средах. Электропроводность и ее виды. Удельная и молярная электропроводность растворов электролитов. Числа переноса и методы их определения. Проверка концентрации кислоты методом потенциометрического титрования.

1274. Влияние градиента температуры среды канала связи на спектр поглощения в оптическом диапазоне электромагнитных волн (610,59 кБ) Диплом 21.02.2017

Оценка влияния атмосферной термической неоднородности на атомное поглощение электромагнитного излучения. Основные сведения о спектроскопии. Эффекты Зеемана и Штарка. Профиль атомного поглощения в условиях градиента температуры. Канал передачи данных.

1275. Влияние граничной кинетики вакансий на рост и устойчивость двумерной полости в монослое адатомов (127,29 кБ) 20.10.2023

Исследование диффузионного роста двумерной полости (поры) в монослое адсорбированных атомов (адатомов) на поверхности кристалла. Устойчивость роста полости относительно малых возмущений ее формы с учетом граничной кинетики вакансий на границе полости.

1276. Влияние граничных условий на критическую температуру неоднородных сверхпроводящих мезоструктур (528,31 кБ) Реферат 21.02.2017

Анализ современных исследований неоднородных сверхпроводящих мезоструктур. Сущность и особенности решения проблемы влияния внешних границ на критическую температуру структур: сверхпроводник - нормальный металл (S/N) и сверхпроводник – ферромагнетик (S/F).

1277. Влияние и свойства магнитного поля (196,55 кБ) Реферат 20.05.2018

Исследование свойств магнитного поля в кольцевом шихтованном сердечнике с анизотропными свойствами. Принцип измерения напряженности магнитного поля в различных точках по радиальной координате кольцевого сердечника. Влияние магнитного поля Земли.

1278. Влияние инфракрасных и ультрафиолетовых лучей на организм человека (378,37 кБ) 21.02.2017

Источники и приёмники инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Особый вид фотоумножителей – каналовых электронных фотоумножителей, позволяющих создавать микроканаловые пластины. Вред инфракрасных и ультрафиолетовых лучей человеку, виды заболеваний.

1279. Влияние испарения оксидной пленки и теплообмена излучением на высокотемпературный тепломассообмен и кинетику окисления вольфрамового проводника (3605,45 кБ) Курсовая 28.08.2009

1.Особенности процессов высокотемпературного окисления металлов 1.1.Общие закономерности окисления металлов 1.2.Высокотемпературное окисление вольфрама. Свойства окислов вольфрама 1.3.Влияние фазовых переходов на закономерности окисления 1.4.Влияние защитных

1280. Влияние колебаний напряжения сети на нагрузку тягового электродвигателя. Пуск поезда (179,18 кБ) 21.02.2017

Влияние колебаний напряжения в контактной сети на работу тягового электродвигателя. Длительное постепенное изменение, резкие кратковременные скачки напряжения. Период пуска как первая стадия движения поезда. Особенности реостатного пуска поезда.

Последние запросы

Облако тегов