Рефераты по физике

Название работы Дата
1241. Віброшумова діагностика електромагнітної апаратури (315,79 кБ) 20.09.2015

Ідентифікація шумових сигналів на основі використання моментів щільності розподілу імовірності випадкових шумових сигналів. Технічні характеристики працездатності релейної апаратури залізничної автоматики з використанням методу шумової діагностики.

1242. Відновлення макропараметрів сильнорозсіюючих об’єктів за спекл-полем із використанням опорної хвилі (56,83 кБ) Реферат 20.07.2029

Розробка методів діагностики макроформи та поляризаційної неоднорідності сильнорозсіюючих об’єктів за спекл-полем із використанням опорної хвилі. Оптимальне співвідношення інтенсивностей співвісно накладеної плоскої опорної хвилі та об’єктного поля.

1243. Відновлення профілю діелектричної проникності шаруватих структур за значенням коефіцієнта відбиття (818,54 кБ) Реферат 20.07.2029

Підвищення точності та швидкості способу параметричного спектрального аналізу при дослідженні частотних залежностей коефіцієнта відбиття від шаруватих діелектричних структур з кусково-сталим профілем. Отримання значень глибин залягання меж шарів.

1244. Відносність руху та спокою (297,97 кБ) 20.09.2012

Біографія Альберта Ейнштейна, видатного німецького фізика-теоретика, одного із творців сучасної фізики. Постулати Ейнштейна. Квантова телепортація, опис процесу. Абсолютна швидкість тіла. Виникнення "Основи загальної теорії ймовірності" Ейнштейна.

1245. Вільні коливання циліндричної оболонки з приєднаними абсолютно твердими та пружними тілами (56,37 кБ) Реферат 20.07.2006

Побудування математичної моделі динамічної взаємодії кругової циліндричної оболонки з приєднаним до одного з її торців абсолютно твердого тіла, що має дві взаємно-перпендикулярні площини симетрії. Дослідження поведінки частот та форм поперечних коливань.

1246. Вітрова енергетика України. Історія та методи дослідження (19,67 кБ) Реферат 20.01.2014

Зростання геліоенергетичних ресурсів в Україні в останні роки, причини даного процесу та шляхи управління ним. Дослідження вітроенергетичних ресурсів в державі. Районування та типологія території за вітропотенціалом, критерії визначення їх параметрів.

1247. Вітрова енергія (355,62 кБ) Реферат 21.02.2017

Оцінка економічної ефективності використання вітрової енергії в різних регіонах країни. Моделі вітроенергетичних установок, їх технічна характеристика, пристосування і експлуатація. Системи безперебійного живлення. Відомі російські виробники устаткування.

1248. Вітрова енергія (355,62 кБ) Реферат 21.02.2017

Оцінка економічної ефективності використання вітрової енергії в різних регіонах країни. Моделі вітроенергетичних установок, їх технічна характеристика, пристосування і експлуатація. Системи безперебійного живлення. Відомі російські виробники устаткування.

1249. Вітрові енергетичні установки (216,7 кБ) Реферат 20.09.2029

Енергія вітру, її перетворення в електричний струм. Перші вітрові електростанції, найбільші вітроенергетичні установки (ВЕУ) за кордоном. "Мадридська декларація" про розвиток відновлюючих джерел енергії. Мінуси вітроенергетики, ВЕУ з погляду екології.

1250. Вітроенергетика і перспективи її розвитку в Україні (55,58 кБ) Реферат 21.02.2017

Історія виникнення і розвитку вітроенергетики як галузі енергетики енергії повітряних мас, що спеціалізується на перетворенні, в енергію для використання в народному господарстві. Вітровий потенціал України. Напрями розвитку української вітроенергетики.

1251. Вітроенергетика у світі (29,95 кБ) Реферат 21.02.2017

Розгляд енергії вітрів як одного з найбільш перспективних напрямків заміни традиційних джерел. Використання вітряних турбін та розробка вітроенергетичних програм. Утилізація і видобуток в Україні шахтного метану і використання гідропотенціалу малих річок.

1252. Вклад гидростроителей и энергетиков в развитие города (4054,01 кБ) 20.10.2014

Анализ факторов, сопутствующих созданию энергетической государственной политики. Строительство Куйбышевской гидроэлектростанции. Государственные награды участникам строительства города Куйбышева и Куйбышевской ГЭС. Развитие электроэнергетики города.

1253. Вклады поляризуемостей в четыре базисные поляризации электромагнитных сред (122,44 кБ) 20.09.2011

Построение мультипольных моментов для спиновых сред, их взаимодействие с внешними полями. Векторные параметры и нелинейные среды. Вклады поляризуемостей в векторные поляризации сред и мультипольные разложения. Выявление вихревых структур первого порядка.

1254. Влажность воздуха (577,64 кБ) 21.02.2017

Основные источники водяного пара в атмосфере и величины, характеризующие его содержание в воздухе: абсолютная и относительная влажность, упругость. Нахождение точки росы при изобарном охлаждении пара. Принцип использования психрометров и гигрометров.

1255. Влажность воздуха и ее значение (8,6 кБ) Реферат 25.01.2007

Вода в атмосфере содержится в виде молекул (пар), капелек и кристалликов, влажность воздуха характеризуется содержанием водяного пара в г м 3 (абсолютная влажность – “а” 4м 3 )или упругостью- “с” мм р.с., мб, г п). Количество водяного пара, которое может

1256. Влажность воздуха и её значение (7,77 кБ) Реферат 26.04.2002

Исследовательская работаВлажность воздуха и е значениеВыполнила Ученица 10 класса А средней школы 85 Хайбуллина ЛилияУчитель Лотфуллина Н.Г.Казань 2001 Вода в атмосфере содержится в виде молекул пар ,капелек и кристалликов, влажность воздуха характеризуется

1257. Влажность воздуха и способы ее определения (808,06 кБ) 21.02.2017

Влажность как мера, характеризующая содержание водяных паров в воздухе. Абсолютная и относительная влажность. Температура, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным (точка росы). Приборы для измерения влажности: гигрометр и психрометр.

1258. Властивості акреційного потоку у магнітних тісних подвійних системах (28,46 кБ) Реферат 20.02.2025

Визначення параметрів швидкої аперіодичної змінності полярів, що виявляється як дробовий шум на кривих блиску. Аналіз параметрів вибухової змінності блиску у зірок цього типу. Розрахунок моделей нестаціонарного акреційного потоку в магнітному полі.

1259. Властивості голограм Юнга (45,38 кБ) Реферат 20.01.2007

Методи оптичної обробки інформації. Виявлення, із залученням моделі дифракційних явищ Юнга-Рубіновича, нових інформативних можливостей голографічного методу та перспективи застосування способу формування контурних зображень за юнгівськими голограмами.

1260. Властивості і процеси реальних газів і парів (1245,19 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальні властивості реальних газів. Водяна пара і її характеристики. Аналіз трьох стадій отримання перегрітої пари. Основні термодинамічні процеси водяної пари. Термодинамічні властивості і процеси вологого повітря. Основні визначення і характеристики.

Облако тегов