Рефераты по физике

Название работы Дата
1221. Вирощування кристалів (64,9 кБ) Реферат 21.02.2017

Способи вирощування кристалів. Теорія зростання кристалів. Механічні властивості кристалів. Вузли, кристалічні решітки. Внутрішня будова кристалів. Міцність при розтягуванні. Зростання сніжних кристалів на землі. Виготовлення прикрас і ювелірних виробів.

1222. Виртуальная лаборатория по технической термодинамике и теплопередаче (1645,72 кБ) 20.04.2016

Первый закон термодинамики в применении к решению одной из технических задач. Определение параметров влажного воздуха. Исследование процесса истечения из суживающегося сопла. Расчет коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции (метод струны).

1223. Виртуальные процессы. Вакуум как третья форма материи (23,55 кБ) Контрольная 21.02.2017

Особенности протекания экзотермических и экзоэргических процессов. Понятие материи как сущности мира и того общего, что входит в состав всех объектов природы. Исследование двойственной корпускулярно-волновой сущности микрочастиц. Теория "кипения" вакуума.

1224. Високовольтні вимикачі (54,02 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальне призначення високовольтних вимикачів. Відмінні риси та особливості масляних та безмасляних вимикачів. Приводи високовольтних вимикачів - ручні прямої дії, електромагнітні соленоїдні, пружинні, пружинно-навантаженні, електродвигунові, пневматичні.

1225. Високовольтні джерела живлення фізико-аналітичного обладнання (29,67 кБ) Реферат 20.02.2024

Аналіз впливу нестабільності живильних напруг на параметри технологічних пристроїв. Методи побудови моделі перетворювача при живленні від джерела струму. Алгоритм для обчислення усталених і перехідних режимів роботи високовольтних систем живлення.

1226. Високовольтні електророзрядні свердловинні комплекси з підвищеними питомими енергетичними параметрами (100,81 кБ) Реферат 20.07.2012

Енергетичні параметри високовольтних електророзрядних комплексів занурювального типу. Аналіз визначення мінімального генератора імпульсного струму. Розрахунок і регулювання енергії. Характеристика зарядних кіл з багатоступеневим перетворенням потужності.

1227. Високопольовий транспорт носіїв у гетероструктурних нітридних напівпровідниках (53,43 кБ) Реферат 20.07.2012

Дослідження властивостей двовимірного електронного газу в провідному каналі гетероструктури в наносекундному діапазоні. З’ясування природи квантово-розмірних ефектів, притаманних гарячим електронам. Вивчення кінетики провідного каналу гетероструктур.

1228. Високотемпературні надпровідні схеми інтегральних мікросхем (1119,01 кБ) Курсовая 21.02.2017

Переваги надпровідникової цифрової схеми. Принцип дії SFQ цифрових схем. Основні проблеми HTS SFQ ланцюгів. Параметри ланцюга, джозефсонівські переходи. Фактори, що обмежують HTS SFQ ланцюгових операцій. Затримка лінії пам’яті, колектор, дільники напруги.

1229. Високотемпературні надпровідні схеми інтегральних мікросхем (1119,01 кБ) Курсовая 21.02.2017

Переваги надпровідникової цифрової схеми. Принцип дії SFQ цифрових схем. Основні проблеми HTS SFQ ланцюгів. Параметри ланцюга, джозефсонівські переходи. Фактори, що обмежують HTS SFQ ланцюгових операцій. Затримка лінії пам’яті, колектор, дільники напруги.

1230. Високочастотне електромагнітне збудження звуку в провідних та магнітних структурах (497,5 кБ) Реферат 20.07.2030

Розробка та аналіз методів дослідження акустичних властивостей металів, магнітних діелектриків і напівпровідникових гетероструктур. Характеристика особливостей явищ конверсії електромагнітних і пружних полів, а також акустичних ефектів у вольфрамі.

1231. Високочастотний індукційний плазмотрон (2799,42 кБ) Контрольная 21.02.2017

Типи конструкцій ВЧІ-плазмотронів: параметри плазми (температура, швидкість та теплові потоки струменів). Особливості розрахунку ВЧІ-плазмотронів: розрахунок електричних параметрів системи індуктор-плазма, вибір частоти та електричного ККД індуктора.

1232. Високочастотний індукційний плазмотрон (2799,42 кБ) Контрольная 21.02.2017

Типи конструкцій ВЧІ-плазмотронів: параметри плазми (температура, швидкість та теплові потоки струменів). Особливості розрахунку ВЧІ-плазмотронів: розрахунок електричних параметрів системи індуктор-плазма, вибір частоти та електричного ККД індуктора.

1233. Високочастотні властивості феромагнетиків та антиферомагнетиків в умовах нерезонансного збудження зовнішніми змінними полями (82,37 кБ) Реферат 20.04.2022

Дослідження впливу нерезонансної паралельної накачки на частоти однорідного феромагнітного й антиферомагнітного резонансу. Побудова кінетичного рівняння для фононів у антиферомагнетиках в умовах нерезонансної накачки. Генерація акустичних фононів.

1234. Високочастотні явища у двошарових двовимірних електронних системах у квантуючому магнітному полі (26,68 кБ) Реферат 20.11.2018

Енергетичний спектр електронів у несиметричній двошаровій двовимірній електронній системі і його вплив на холловську провідність цієї напівпровідникової структури. Особливості квантування коефіцієнтів сповільнення та загасання поверхневих поляритонів.

1235. Витратоміри (1122,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика і властивості природного газу. Витратоміри з тепловими мітками. Аналіз можливостей застосування комп’ютерного моделювання при проектуванні ВПВ з тепловими мітками. Огляд існуючих лічильників природного газу. Метод змінного перепаду тиску.

1236. Вихревые модели электрона и нуклонов (831 кБ) 20.08.2023

Расчет параметров внутренней структуры нуклонов, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными, на основе правил сборки вихревых структур элементарных частиц из энергоформ и их эмпирических характеристик. Вихревая структура электронов.

1237. Вихревые теплогенераторы (1961,35 кБ) Реферат 21.02.2017

Сущность и принцип работы вихревого теплогенератора. Уникальность новых генераторов энергии. Вихревые теплогенераторы седьмого поколения. Схема подключения вихревого теплогенератора и экономика его внедрения. Сравнительная таблица отопительных установок.

1238. Вихревые токи (128,97 кБ) Реферат 20.05.2016

Оценка способности магнитного потока к электромагнитной индукции. Причины возникновения тока в массивных металлических деталях. Устройство стальных листов сердечников в электрических машинах. Закалка металлических изделий с помощью вихревых токов.

1239. Вихровий зонально-неоднорідний термоелемент (67,88 кБ) Реферат 20.09.2027

Вплив ефектів вихрових термоелектричних струмів у зонально-неоднорідному термоелементі на його параметри та характеристики. Розробка теорії зонально-неоднорідного термоелемента на основі узагальненої теорії термоелектричного перетворення енергії.

1240. Вихровий характер магнітного поля (208,97 кБ) Реферат 28.08.2009

Вихровий Характер МАГНІТного ПОЛЯ” План 1. Закон повного струму. Використання закону повного струму для розрахунку магнітного поля. 2. Магнітний потік. Теорема Гаусса для магнітного поля. 3. Робота переміщення провідника із струмом і контуру із струмом у магнітному полі.

Облако тегов