Рефераты по философии

Название работы Дата
961. Визнання через панування та його подолання: спроба інтерпретації Г.В.Ф. Гегеля (41,91 кБ) 20.07.2023

Визнання як боротьба за соціально-державну універсалізацію громадянських прав, повагу до неповторної ідентичності кожного індивіда, незалежно від статі, раси чи етнічної приналежності. Особливості вивчення даного поняття в політично-правовій площині.

962. Визначення і логічні операції над поняттями (27,75 кБ) Контрольная 21.05.2012

Контрольна робота З дисципліни ЛОГІКА ПЛАН 1.Теоретичне питання. Визначення і логічні операції над поняттями. 1.1. Номінальні та реальні визначення 1.2. Явні та неявні визначення. 1.3.Основні правила визначення понять 1.4. Поділ і його основні правила

963. Виндельбанд Вильгельм (9,03 кБ) Реферат 14.05.2010

Виндельбанд Вильгельм (1848-1915) немецкий философ, глава баденской школы неокантианства. В трудах по истории философии ( История древней философии ,1888 История новой философии ,1880) рассматривал философские учения прошлого с кантианских позиций. Учение

964. Виникнення давньогрецької філософії (32,03 кБ) Реферат 20.12.2018

Особливості мифів. Грецька міфологія - одна з найдавніших форм освоєння миру. Перехід до любомудрості. Перші давньогрецькі філософи, огляд філософських шкіл Давньої Греції. Походження софізму. Роль софістів у розвитку раціональної теорії пізнання.

965. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування (58,78 кБ) Реферат 21.05.2012

Реферат На тему “Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії його історичне трактування” Введення Перші спроби людини осмислити навколишній його світ -- живу і неживу природу, космічний простір, нарешті, самого себе -- слід віднести

966. Виникнення і становлення філософської думки у Стародавній Греції (48,78 кБ) Курсовая 21.05.2012

Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет ім. Петра Могили Факультет політичних наук Кафедра всесвітньої історії Курсова Робота За спеціальністю 6.020302 Виникнення і становлення філософської думки у Стародавній Греції Студент-виконавець

967. Виникнення філософії. Особливості філософського знання (28,1 кБ) Контрольная 20.10.2020

Специфіка міфології як форми духовно-практичного освоєння дійсності. Релігія як форма світогляду. Виникнення та особливості філософського знання. Основна відмінність філософського світогляду від міфологічного і релігійного. Дослідження проблеми істини.

968. Виртуальная дискуссия философов о свободе слова и печати (28,38 кБ) Реферат 20.12.2016

Гарантии и права человека на свободу слова и мысли, закрепленные в Конституции РФ. Дискуссия между противниками и сторонниками свободы слова и печати. Виртуальное обсуждение известных мыслителей по теме цензуры и ограничения свободомыслия человека.

969. Виртуальная реальность (22,54 кБ) Реферат 21.05.2012

Оглавление Введение 3 Виртуализация современного мира раздвоение реальности. 4 Киберпостранство 5 Виртуальная реальность 9 Об онтологическом статусе виртуальной реальности 11 Заключение 13 Библиографический список 14 Введение За несколько десятилетий мир изменился кардинально.

970. Виртуальная реальность в жизни человека (17,56 кБ) Реферат 20.04.2012

Понятия и специфические свойства виртуальной реальности. Особенности виртуальной психологии творчества. Виртуальная реальность в творчестве и искусстве. Проблемы виртуальной реальности в образовании. Правовой аспект использования виртуальных технологий.

971. Витоки й еволюція ідеології українського державотворення в середньовічну і ранньомодерну добу (25,37 кБ) Реферат 20.08.2011

Дослідження сутнісних ідей Антського союзу племен як переддержавної формації слов’ян на території України. Специфічні особливості впливу ідеології й практики Російського імперського централізму на український державотворчий процес в добу Гетьманщини.

972. Витоки світогляду П.А. Тутковського (155,94 кБ) 20.06.2003

Дослідження впливу філософської думки та досягнень науки на становлення світогляду П.А. Тутковського. Біосферні узагальнення Тутковського, які розвивалися як на основі світових набутків у сфері наук про Землю, так і в руслі національного світогляду.

973. Вихідні ідеї філософії Аристотеля (27,63 кБ) Контрольная 21.05.2012

Рівненський інститут Вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” Реферат з курсу “Філософія” на тему „Вихідні ідеї філософії Аристотеля” Виконав студент ІІ курсу економічного факультету групи ЕП-2 Палиця Олександр

974. Відношення "людина і світ" у творчості Т.Г. Шевченка (49,42 кБ) Реферат 20.06.2022

Філософська інтерпретація відношення світоглядних категорій "світ" та "людина" на прикладі творчості Т.Г. Шевченка. Дослідження християнсько-релігійних, ідеалістичних, антропологічних та структуралістських проявів в літературі української діаспори.

975. Відношення математики та філософії (35,82 кБ) Контрольная 20.07.2002

Напрямки взаємовідношення математики та філософії, відображення даної проблеми в Мілетській, Піфагорійській, Елейскій школах. Аналіз діяльності та значення філософських шкіл в історії науки, їх творчий спадок. Платонівський ідеалізм, аргументи Демокріта.

976. Відношення українців до географічного середовища в міфах стародавніх слов’ян (43,63 кБ) Реферат 18.05.2012

Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет (кафедра МДПУ) Реферат для складання кандидатского іспиту з філософії пошукувача культурології ТЕМА ВІДношення УКРАЇНЦІВ ДО ГеографІЧного Середовища В МІФАХ СтародавнІХ

977. Відповідальність в управлінні (соціально-філософський аналіз) (43,74 кБ) Реферат 20.08.2029

Відповідальність суб’єкта управління в предметному полі соціальної філософії. Розвиток поняття "відповідальність" від античних до сучасних теоретичних концепцій. Особливості морального та юридичного аспектів відповідальності суб’єкта управління.

978. Відродження патристичної традиції в українській духовно-академічній філософії (38,81 кБ) Реферат 20.10.2030

Культурно-освітні та соціальні умови становлення Київської Духовної Академії на початку ХІХ ст. Сутність поняття патристична традиція. Характеристика та аналіз поглядів викладачів філософів-академістів щодо основних ідей і положень патристичної спадщини.

979. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз) (62,32 кБ) Реферат 20.10.2024

Соціально-філософські засади аналізу війни та миру. Глобалізація війни як суттєва характеристика розвитку сучасної цивілізації. Діалектика феномену війни, його сучасне концептуально-філософське відображення. Причини виникнення війн, засоби їх уникнення.

980. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійній та етичній думці (43,1 кБ) Реферат 20.11.2012

Багатогранність уявлень про Віру, Надію та Любов у культурі народів Сходу та Заходу. Відображення особливого ставлення до вищих сил у стародавніх обрядах. Віра, Надія та Любов як філософські, релігійні та етичні категорії в трудах українських вчених.

Облако тегов