Рефераты по философии

Название работы Дата
521. Антропология: учение о человеке и его природе (59,49 кБ) Реферат 20.11.2010

Анализ определений человеческой природы как совокупности базовых потребностей человека согласно А. Маслоу. Гедонистический, аскетический, смиренно-стоический, религиозный, действенно-гуманистический смысл жизни. Кантовский категорический императив.

522. Антропологізм і когнітивна семантика (56,17 кБ) Реферат 20.09.2014

Нормативно-ціннісні розбіжності філософських і наукових концептів, причини когнітивної невідповідності в їх інформаційній організації. Шляхи синхронізації семантичного наповнення когнітивних альтернатив світобачення через принцип антропологізму.

523. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації (25,78 кБ) Реферат 20.02.2017

Порівняльний аналіз існуючих у сучасному науковому дискурсі концепцій виходу із загальнопланетарної кризи, породженої глобальними проблемами. Соціокультурний контекст зародження та витоки, специфіка й спрямованість розвитку техногенної цивілізації.

524. Антропологічний вимір віртуальної реальності (21,35 кБ) Реферат 20.10.2022

Дослідження антропологічного аспекту віртуальної реальності. Аналіз сучасного її концепту, проблема антропологічного виміру. Спонтанне переживання як джерело і умова актуалізації віртуальної реальності через феномени рекурсії, трансценденції, гри.

525. Антропологічний принцип у філософії права (53,17 кБ) Реферат 20.09.2027

Комплексний аналіз сутності та змісту антропологічного принципу у філософії права, його статус, загальна концепція реалізації, специфіка й світоглядно-методологічне значення для становлення актуальних напрямків правової думки певних її періодів.

526. Антропологічний характер філософії серця Г.С. Сковороди, П.Д. Юркевича (39,14 кБ) Реферат 20.02.2019

Розгляд головних рис української національної психології. Образ серця як центру емоційного життя людини. Сутність концепції Г. Сковороди. "Серце" як джерело походження моралі, справжня субстанція людської душі. Вивчення філософському доробку П. Юркевича.

527. Антропологічні аспекти сучасної епістемології (23,13 кБ) 20.02.2018

Взаємодія гносеологічних досліджень з онтологією, аксіологією, етикою, естетикою та іншими розділами філософії. Найвідоміші епістемологічні і методологічні концепції філософії науки XX ст. на Заході, що демонструють сцієнтистський характер філософії.

528. Антропологічні виміри ідеології (48,73 кБ) Реферат 20.07.2012

"Суб’єкт ідеології" як форма присутності індивідуума в соціумі. Визначення ролі ідеології в формуванні світовідношення і цілепокладання людини в індивідуальному і колективному аспектах, спираючись на аналіз антропологічних аспектів ідеологічних процесів.

529. Антропологія східної патристики (30,34 кБ) Реферат 20.09.2024

Сутність людини, її походження, співвідношення душі та тіла. Вчення мислителів східної патристики про гріхопадіння людини. Духовний розвиток особистості як метод відновлення цілісності людської природи та досягнення надприродного стану обожнення.

530. Антропософия Р. Штайнера (12,54 кБ) Реферат 02.11.2011

Антропософия Р. Штайнера Антропософия Штайнера имела несколько подразделов. Это социально - политическое учение, основанное на идеях Платона. Это особая система хозяйствования, при которой преодолевается бездушная механизация и устанавливается новое земледелие

531. Антропоцентризм и биоцентризм (42,86 кБ) Реферат 20.02.2017

Исследование биоэнергетического потенциала и ассимиляционной функции биосферы. Описания течений биоэтики о приоритете сохранности экологической сферы планеты над удовлетворением нужд человека. Анализ становления понятий антропоцентризма и биоцентризма.

532. Антропоцентризм и новые методы мышления (844,82 кБ) 20.02.2017

Антропоцентризм как крайняя форма гуманизма. Антропоцентризм в основе потребительского отношения к природе, оправдания и уничтожения других форм жизни. Противопоставление антропоцентризма монотеистических религиям. История развития антропоцентризма.

533. Антропоцентризм и проблема личности в эпоху Возрождения (15,39 кБ) Реферат 20.08.2003

Особенности гуманизма эпохи Возрождения: понятие человека как господина над природой, развитие культа художника-творца. Определение проблемы уникальной индивидуальности. Обострение интереса к ценности личности и антропоцентризму во время Ренессанса.

534. Антропоцентризм как принцип философии Ренессанса (28,35 кБ) Реферат 20.02.2017

Утрата церковности и возрождение язычества, заключающего в себе ориентацию на астрологию, нумерологию и алхимию в эпоху Ренессанса. Человеческое бытие как непрерывное творение в ориентации на высшие гармонии. Антропоцентризм и магический культ человека.

535. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения (4,88 кБ) Шпаргалка 12.04.2010

Антропоцентризм философии эпохи Возрождения Возрождение — философские и социологические учения в эпоху становления раннего буржуазного общества (в основном в Италии) 14-17вв. Официальной философией в эту эпоху оставалась схоластика, но возникновение культуры

536. Антропоцентризм – принцип возрожденческой философии (20,02 кБ) Реферат 20.02.2019

Эпоха Возрождения и ее характерные черты, второе рождение античной философии и ее выдающиеся представители. Антропоцентризм как основной принцип возрожденческой философии, его особенности. Человек как творец и художник. Философия Казанского и Бруно.

537. Антропоцентрические положения Бердяева (41,46 кБ) Контрольная 20.02.2017

Предмет социальной философии. Специфика социально-философского подхода к обществу. Проблема природы и смысла общественной жизни. Проблема свободы в истории философии. Личность, как социальное существо. Антропоцентрическая философия Бердяева и ее проблемы.

538. Апокалипсис и грядущее человечества (12,33 кБ) Реферат 25.01.2002

Апокалипсис и грядущее человечества. размышления философа, Богослова и Поэта . Апокалипсис - самое великое поэтическое произведение, созданное на земле. Это феномен, который по существу выражает все законы, поставленные перед человеком свыше. А.Тарковский.

539. Апокалиптика, хилиализм и эллинская философия (38,13 кБ) Реферат 21.11.2011

Апокалиптика, хилиазм и эллинская философия Вопрос о соотношении философии и христианства, философского разума и религиозной веры – очень старая и всегда новая проблема. Волновавшая древний мир в эпоху рождения христианства, а также в период первых соборов,

540. Апокрифическая философия (33,99 кБ) Реферат 20.02.2017

Истоки "космической философии" восходят к творчеству Радищева и Галича, достигая своей метафизической завершенности в философии всеединства Соловьева. Теория супраморализма-религиозно-мистическое учение о воскрешении предков. Учение о монизме материи.

Облако тегов