Рефераты по философии

Название работы Дата
1901. Естественные, общественные и гуманитарные науки (30,15 кБ) Контрольная 20.03.2009

Естественные науки — разделы науки, отвечающие за изучение внешних по отношению к человеку, природных явлений. Базис естественных наук - математика. Философия в системе научного знания. Соотношение категорий различных общественных и гуманитарных наук.

1902. Естествознание - альтернатива богу? (21,01 кБ) Контрольная 21.02.2017

Поиск ответов на вопрос: как устроен этот мир? Теория Большого Взрыва, ограничение ее возможностей исходным положением о конечности пространства-вещества-излучения. Анализ ситуации в проблематике, связанной с вопросом происхождения и эволюции жизни.

1903. Естествознание и натурфилософия в античности. Научная картина мира (57,1 кБ) Реферат 03.09.2004

Введение 2 0. Естествознание И Натурфилософия В Античности 3 0.0. Евклидова геометрия - первая стандартная научная теория 3 0.0. Древнегреческий атомизм 4 0.0. Механика Архимеда 5 0.0. Становление астрономии 7 0. Научная Картина МИРА, КАК Форма Систематизации Знаний.

1904. Естетика неопозитивізму (19,41 кБ) Реферат 21.02.2017

Вплив позитивізму, започаткованого Огюстом Контом, і неопозитивізму на європейську естетику й мистецтво XX століття. Обґрунтування теологічної, метафізичної й позитивної стадій інтелектуальної еволюції людства в межах контівської філософської концепції.

1905. Естетична свідомість студентської молоді в сучасній Україні в контексті глобалізаційно-інформаційного аналізу (24,16 кБ) Реферат 20.10.2020

Соціально-філософський аналіз особливостей формування естетичної свідомості студентської молоді в період глобалізації та інформаційної революції. Аналіз її як компонента суспільної свідомості. Місце і роль естетичного серед духовних пріоритетів молоді.

1906. Естетичне виховання і гуманізація особи (59,33 кБ) Реферат 20.09.2028

Роль естетичного виховання в логіці розвитку гуманістичного світоставлення. Історія становлення та розвитку гуманістичного світосприймання. Проблема естетичного виховання в динаміці культурно-історичних процесів. Гуманістичний рух як рух до досконалості.

1907. Естетичне як світоглядна орієнтація людини у світі (15,41 кБ) 21.02.2017

"Орієнтир" в житті, рушійна сила людини. Як знайти себе. Що викликає позитивні та негативні емоції. Уявлення про особистий смак. Бажання задовольнити естетичні потреби. Сукупність бачень, принципів та переконань, що визначають найзагальніше бачення світу.

1908. Естетичне як світоглядна орієнтація людини у світі (15,41 кБ) 21.02.2017

"Орієнтир" в житті, рушійна сила людини. Як знайти себе. Що викликає позитивні та негативні емоції. Уявлення про особистий смак. Бажання задовольнити естетичні потреби. Сукупність бачень, принципів та переконань, що визначають найзагальніше бачення світу.

1909. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз) (53,05 кБ) Реферат 21.02.2017

Створення на основі історико-філософського та культурологічного підходів концепції естетичного як соціального феномена, духовно-аксіологічної та світоглядної детермінанти в екзистенційних умовах людства, співвідношення естетичного ідеалу і реальності.

1910. Есть ли жизнь на Марсе (16,37 кБ) Реферат 25.01.2002

Министерство общего и среднего образования РФ Реферат ПО Астрономии на тему ЕСТЬ ЛИ Жизнь НА Марсе Работу выполнил ученик 11 класса средней школы 33 г. Пензы Бочков Сергей Работу проверил Лазарева Л.А. оценка Пенза 2001 Есть ли жизнь на Марсе, нет ли

1911. Есхатологічний вектор у філософії Г.С. Сковороди (19,08 кБ) 20.10.2019

Особливості класичних канонів української філософії та роль творчого внеску в них Г.С. Сковороди. Наукова систематизація, аналіз та спроби дефініції творчості Г.С. Сковороди. Специфіка екзистенційно-есхатологічних мотивів творів українського філософа.

1912. Есхатологічні мотиви російської релігійно-філософської думки "срібного століття" і сучасність (323,96 кБ) 20.07.2008

Погляди російських філософів кінця XIX - початку XX ст. на есхатологічні проблеми. Оцінка стану соціальних і духовних процесів у соціумі у період кризи. Сучасні конотації есхатологізму. Укорінення есхатологічного світосприймання в історії християнства.

1913. Етапи наукових досліджень (17,51 кБ) Реферат 20.10.2031

Закономірності функціонування та розвитку науки, структура і динаміка наукового знання та наукової діяльності. Методика й організація науково-дослідницької діяльності, її взаємодія з іншими соціальними інститутами і сферами духовного життя суспільства.

1914. Етапи розвитку філософії (32,39 кБ) Реферат 20.11.2021

Поняття філософії та її роль у суспільстві. Особливості становища людини в світі. Сутність складових світогляду: погляди, переконання, причини, життєві норми. Аналіз філософської думки стародавньої Індії та Китаю. Напрями антропологічного спрямування.

1915. Етика стоїцизму (38,31 кБ) Реферат 21.02.2017

Передумови появи школи стоїків. Історія розвитку і представники стоїцизму. Життя і праці Сенеки та Марка Аврелія. Вплив фізики та логіки на етику. Етичний ідеал. Взаємовплив стоїцизму та інших вчень. Поєднання в етиці принципів свободи і необхідності.

1916. Етичне вчення Лоуренса Кольберга в контексті американської філософської думки (43,79 кБ) Реферат 20.07.2014

Обґрунтування цілісності та несуперечливості історії філософії як науки у хронології європейського канону. Зміст наукової концепції американського філософа-мораліста Лоуренса Кольберга. Етичні вчення мислителя у контексті еволюційної епістемології.

1917. Етичні погляди Володимира Соловйова (45,23 кБ) Курсовая 20.01.2017

Соловйов як російський філософ, богослов, поет, літературний критик; почесний академік Імператорської Академії наук по розряду красного письменства з українським корінням. "Виправдання Добра" і її вершина філософської творчості Володимира Сергійовича.

1918. Етичні погляди І. Канта (16,85 кБ) Контрольная 20.05.2007

Етика як однна з філософських дисциплін, об’єктом вивчення якої служать мораль, моральність. Етика Канта - вершина філософії моралі нового часу. Свобода — "нерв філософії Канта", краєкутовий камінь моралі і релігії. Кантовская філософія історії.

1919. Етичні погляди Сковороди (43,51 кБ) Контрольная 20.07.2018

Формування філософсько-етичних поглядів Г. Сковороди, його вчення про три світи та дві натури. Педагогічні і морально-етичні принципи видатного філософа, педагога, поета і письменника, роль Києво-Могилянської академії у його становленні як ученого.

1920. Етичні та естетичні погляди У.С. Моема у контексті масової культури (49,83 кБ) Реферат 20.10.2018

Дослідження принципів масової культури в творчості У.С. Моема, форми і засоби відображення дійсності в творах письменника. Якість і характер змін етико-естетичної концепції Моема, вплив еволюції поглядів від доктрини чистого мистецтва до масової культури.

Облако тегов