Рефераты по философии

Название работы Дата
1881. Емпіризм та раціоналізм у філософії Нового часу (58,1 кБ) Диплом 20.06.2007

Знайомство з характерними рисами емпіризму філософії Нового часу. Загальна характеристика філософії Дж. Локка. Сутність поняття " монада". Філософія Р. Декарта як новий, цільний і раціонально обґрунтований образ світу, особливості основних праць.

1882. Емпіризм та раціоналізм як методологічне обґрунтування класичної раціональності (41,58 кБ) Реферат 20.12.2027

Модель класичної раціональності. Відповідність між розумом та річчю, фактом чи реальністю. Філософський світогляд Берклі. Культ "природного світла розуму". "Очищення" філософської раціональності від морального контексту. Сучасна філософська думка.

1883. Емпіризм. Англійська філософія XVII-XVIII ст. (21,61 кБ) Реферат 20.10.2030

Основні концепції емпіричної традиції у філософії Нового часу, заснованої Ф. Беконом. Посилення ролі дедуктивного методу в пізнанні, механістичний світогляд Т. Гоббса. Сутність сенсуалізму та феноменалізму. Дослідження свідомості та причинності Д. Юмом.

1884. Емпіризм: знання й досвід (23,56 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальна характеристика основних ідей філософів О. Конта, Д. Локка, Д. Берклі та Д. Юма, їх місце у розвиток ранньої історії наукової психології. Сутність та основні положення теорії пізнання. Порівняльний аналіз позитивізму, матеріалізму і емпіризму.

1885. Емпіризм: знання й досвід (23,56 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальна характеристика основних ідей філософів О. Конта, Д. Локка, Д. Берклі та Д. Юма, їх місце у розвиток ранньої історії наукової психології. Сутність та основні положення теорії пізнання. Порівняльний аналіз позитивізму, матеріалізму і емпіризму.

1886. Емпірична гносеологія природного права у стародавній Індії (28,32 кБ) Реферат 20.06.2015

"Світовий закон" як трансцендентний світовий принцип. Центральні фігури закону циклічного розвитку світу. Періоди індійської філософії. Зміст філософії в упанішадах, основні твердження. Наріжний камінь ранньобуддійського природно-правового вчення.

1887. Емпіричне дослідження та шляхи формування соціальної спрямованості особистості за спадщиною Г.С. Сковороди (86,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретичне обґрунтування щастя людини й гармонійного розвитку у творчості Г.С. Сковороди - філософа світового рівня. Ідея феномену мудрості у контексті здобуття істини у спадщині мислителя. Методики дослідження соціальної спрямованості особистості.

1888. Енергійний вимір містичного богослів’я Отців Церкви (17,45 кБ) Реферат 20.07.2014

Виклад апофатичної концепції православ’я. Визначення природи енергій. Антиномічність догмату Трійці та вчення про непізнавану Божественну сутність та пізнаванні його "нетварні енергії", існування яких для людини є основною умовою можливості обоження.

1889. Епістемічна логіка (82,35 кБ) Реферат 21.02.2017

Дихотомія "контекстів відкриття" і "контекстів обґрунтування". Причини непопулярності епістемічної логіки серед філософів. Слабка ефективність "сильної" раціональності та універсалістська парадигма логіки. Труднощі епістемічної логіки "другого покоління".

1890. Епіхейрема як один з видів складноскорочених силогізмів (19,3 кБ) Реферат 20.09.2028

Класифікація умовиводів та їх коротка характеристика. Види дедуктивних умовиводів. Епіхейрема та її характеристика. Можливість й необхідність пізнання одних предметів на підставі знання інших. Поняття терміну "силогізм". Види опосередкованих умовиводів.

1891. Епоха Просвітництва (26,44 кБ) Реферат 20.06.2001

Проблема першооснови у представників матеріалізму в античності. Створення гіпотези про атомістичної будову матерії. Виникнення ідеалізму. Вчення Фалеса про воду. Теорія Демокрита про атоми як основу світу. Людська свідомість і розумова діяльність.

1892. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз (39,28 кБ) Реферат 20.10.2023

Сутність і характеристики компаративістського методу в історико-філософській методології. Логічні підґрунтя компаративістського методу. Компаративістський аналіз еристичної проблематики в концепціях представників Західної та Східної філософських культур.

1893. Еріх Фромм - філософ кохання (66,44 кБ) Реферат 21.02.2017

Вплив соціальних, історичних умов на філософію Е. Фромма. Вчення про людські потреби. Нездатність ортодоксального фрейдизму вирішити проблему взаємодії особи і суспільства. Соціально-психологічний метод, застосування психоаналізу до вивчення суспільства.

1894. Естественная и гуманитарная культура. Научный метод (30,86 кБ) Реферат 22.03.2007

Естествознание смысл слова и содержание понятия Четыре стадии познания Природы Природа (Вселенная, Жизнь и Разум) как единый многогранный объект естествознания История и логика развития естествознания Научная проблема и ее решение — главная структурная

1895. Естественно-научная картина мира (28,81 кБ) Реферат 21.02.2017

Формирование классической механики и основанной на ней механистической картины мира, открытие законов движения свободно падающих тел и законов движения планет, законы Ньютона. Электромагнитная картина мира, открытия, связанные со строением вещества.

1896. Естественно-научный подход к душе в теории Аристотеля (23,32 кБ) Реферат 20.11.2014

Исторический экскурс о жизни Аристотеля. Общая характеристика подхода в теории о душе философа и ее сущности, иерархия функций. Душа как первая энтелехия органического тела. Растительная, животная и разумная части как составляющие человеческой души.

1897. Естественно-правовая теория в доктрине Б. Спинозы (21,59 кБ) Курсовая 21.02.2017

Понятие естественного права, право природы. Классификация законов в зависимости от воли и сферы волеизъявления. Основные черты, присущие природному божественному закону. Цель государства - свобода человека. Основы монархической формы правления.

1898. Естественнонаучное знание в контексте нелинейности (70,54 кБ) 20.03.2017

Основные идеи становления естественнонаучного знания и образования. Проблема становления постнеклассического естественнонаучного знания и многоаспектность, сложность, системность этой проблемы, измерения для ее решения. Эволюция научного знания.

1899. Естественнонаучное знание эпохи Возрождения и построения новой картины мира (8,47 кБ) Реферат 07.07.1995

Естественно-научное знаниеэпохи Возрождения и построение новой картины мира. Возрожденческая трактовкадиалектики.Николай Кузанскийи принцип совпаденияпротивоположностейОдним из характерныхпредставителей ренессансной философии был Николай Кузанский 1401-1464.

1900. Естественнонаучные и гуманитарные культуры (1642,89 кБ) 21.02.2017

Сущность понятия "культура". Проблема различения "наук о природе" и "наук о духе" во второй половине XIX века. Лекция Ч.П. Сноу "Две культуры и научная революция". Гуманитарная культура человеческого общества. Роль философии в объединении двух культур.

Облако тегов