Рефераты по философии

Название работы Дата
1861. Екзистенціальна філософія, її основні напрями (22,39 кБ) Контрольная 20.11.2017

Культурно-історичні передумови становлення екзистенціалізму. Проблема буття людини і буття світу. Людина в умовах відчуження і соціальних криз, особливість проблематики екзистенціальної філософії. Філософські концепції М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, А. Камю.

1862. Екзистенціальна філософія, її основні напрямки (25,5 кБ) Контрольная 20.05.2030

Культурно-історичні передумови становлення екзистенціалізму. Проблема буття людини і світу. Людина в умовах відчуження, соціальних криз і граничних ситуацій, сутнісна особливість проблематики екзистенціальної філософії. Рішення проблеми життя і смерті.

1863. Екзистенціальний потенціал постнекласичної науки (соціально-філософський аналіз) (36,65 кБ) Реферат 20.07.2028

Комунікативно-екзистенціальні властивості науки в процесі самоідентифікації людини в умовах глобалізації соціуму. Побудова гуманістичного образу науки на основі постнекласичного типу наукової раціональності. Концепції соціокультурного релятивізму.

1864. Екзистенціальні теми у творчості Ф.М. Достоєвського (48,02 кБ) Курсовая 21.02.2017

Ознайомлення із творчістю Достоєвського як попередника екзистенціальної філософії. Розкриття понять свободи, страждань та безсмертя в творах письменника. Характеристика самогубства як прояву бунту людини. Сумніви Федора Михайловича в існуванні Бога.

1865. Екзистенціальні теми у творчості Ф.М. Достоєвського (48,02 кБ) Курсовая 21.02.2017

Ознайомлення із творчістю Достоєвського як попередника екзистенціальної філософії. Розкриття понять свободи, страждань та безсмертя в творах письменника. Характеристика самогубства як прояву бунту людини. Сумніви Федора Михайловича в існуванні Бога.

1866. Екзистенціально-філософський аналіз феномену життя в західноєвропейській філософії кінця ХIХ – першої половини ХХ століття (83,98 кБ) Реферат 20.10.2020

Основні причини формування некласичної філософської думки та її актуалізації у філософії ХІХ ст. Процес формування ірраціоналізму в інтелектуальній, соціальній і матеріальній сфері. Основної ірраціоналістичної течії, дослідження К’єркегора і Шопенгауера.

1867. Екзистенційна філософія (33,25 кБ) Реферат 20.05.2020

Пошук нових форм екзистенційного осягнення людського буття, його автентичності, морально-гуманістичних вимірів особистості, яка живе в умовах глобалізації. Екзистенціалізм як одна з провідних течій філософії Західної Європи XX ст., його виникнення.

1868. Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди (42,92 кБ) Реферат 20.10.2013

Характерні риси української національної філософії: духовність та екзистенційність. Духовний зміст трансцендування як таїнства. Дослідження проблеми осягнення Бога в творчості Сковороди. Роль філософського діалогу у вдосконаленні духовності людини.

1869. Екзистенційні виміри риторики (48,92 кБ) Реферат 20.10.2016

Феномен риторики в людському бутті, її екзистенційні аспекти в історії європейської філософії. Компаративістський аналіз та розробка методологічного апарату принципів дослідження екзистенційних вимірів риторики. Кореляція екзистенціалів людського буття.

1870. Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття (40,52 кБ) Реферат 20.11.2015

Особливості існування екзистенційної естетики, наявної у художньому тексті. Соціально-історичний контекст екзистенціалістської філософії у європейській і вітчизняній філософії. Закономірності між існуванням певних категорій "фено-тексту" і "гено-тексту".

1871. Екзистенційно-антрополгічний поворот у філософії В. Шинкарука (45,31 кБ) Реферат 20.08.2025

Зміст екзистенційно-антропологічного повороту у філософії В. Шинкарука та його вплив на розвиток української філософської думки. Аналіз феномену світогляду, його категоріальної структури, розробленої В. Шинкаруком. Зміст понять "віра", "надія", "любов".

1872. Екзистенційно-герменевтична інтерпретація античної метафізики у творчості М. Гайдеґґера і Г.-Г. Гадамера (історико-філософський аналіз) (50,13 кБ) Реферат 20.10.2024

Концептуальний аналіз історико-філософських праць М. Гайдеґґера і Г.-Г. Гадамера. Оцінка текстологічної методики тлумачення текстів давньогрецьких філософів. Особливості легітимізації методу тлумачення античної традиції. Підходи античної метафізики.

1873. Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства (45,57 кБ) Реферат 20.10.2018

Поняття і типи екологічної свідомості в сучасному суспільстві та передумови, що впливають на її формування. Сутність і динаміка становлення екологічної свідомості як соціально-історичного явища, її розвиток в різних типах соціуму і в сучасній Україні.

1874. Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку освіти (53,91 кБ) Реферат 20.07.2014

Дослідження еволюції поглядів на природу, зміст і суть економіки знань. Загальносвітові тенденції становлення економіки знань в умовах розгортання глобалізації та інформаційної революції. Основні напрями інновацій, яких потребує освітня галузь України.

1875. Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві (17,15 кБ) Реферат 21.02.2017

Виявлення і обґрунтування онтологічних, антропологічних і соціокультурних підстав концепту “екстрим”. Класифікація форм екстремальної поведінки в суспільстві перехідного періоду. Трансформація екстриму в екстремальність, основу якої складає егоїзм.

1876. Електропостачання у будівництві (3538,35 кБ) 20.01.2027

Види електричних мереж. Розрахункові навантаження та методи їхнього визначення. Живлячі лінії усередині будинку. Приклади схем розподілу електроенергії в громадських будинках. Визначення перетину проводів і кабелів. Системи захисного заземлення.

1877. Елементи логіки (38,67 кБ) Реферат 20.02.2026

Висловлення - речення, про яке стверджують, що воно є істинним або хибним, як основне поняття логіки. Правила запису висловлень у вигляді формул. Таблиці істинності формул і закони. Нормальні форми висловлень. Тавтології, суперечності та логічні висновки.

1878. Елементи політично-філософських уявлень у "Слові о полку Ігоревім" (333,07 кБ) 20.07.2028

Аналіз уявлень про владу і державу, які відобразились у тексті, що важливо для розуміння ідейного контексту, у межах якого зародилася філософсько-етична думка періоду Київської Русі. Відбиття у тексті родового принципу, що був основою суспільної ієрархії.

1879. Ельцин и Ницше - практика и философия (19,42 кБ) Реферат 31.10.2011

Ельцин и Ницше - Практика и философия Для России давно уже стало правилом длительное время размеренного бытия сменяется неожиданно быстрым разрушением всего, на чем стояла жизнь предыдущая. Так было при последнем Романове, то же - и в ельцинской России.

1880. Емпіризм та раціоналізм (11,51 кБ) Реферат 08.10.2010

Доповідь з дисципліни «Філософія» Тема «Емпіризм та раціоналізм» Емпіричний напрям Ф. Бекон (1561 - 1626) відкидає уявлення про філософію як споглядання і пропонує трактувати її в загальному дусі цієї епохи – як науку про реальний світ, яка ґрунтується на досвідному, експериментальному пізнанні.

Облако тегов