Рефераты по философии

Название работы Дата
1661. Діалектика як теорія розвитку (29,96 кБ) Реферат 21.02.2017

Трактування філософами терміну "діалектика". Розвиток ідей діалектики у вченні Миколи Кузанського про вічний рух. Концепція діалектики як універсальної теорії і методу пізнання світу у класичній німецькій філософії. Діалектика як принцип розвитку.

1662. Діалектична логіка (29,01 кБ) Реферат 20.06.2015

Виникнення і етапи розвитку традиційної формальної логіки. Спроба виявити і обґрунтувати вимоги, яким повинне задовольняти наукове мислення, щоб його результати відповідали дійсності. Створювання символічной логіки. Становлення діалектичної логіки.

1663. Діалог Платона "Бенкет" (20,46 кБ) Реферат 21.02.2017

Аналіз одного з найвидатніших діалогів Платона "Бенкет", ідейна та філософська направленість. Особливості композиції "Бенкету" та значення в історії логіки. Міркування про природу любові. Мова Аристофана як один з цікавих зразків міфотворчества Платона.

1664. Діалог: соціокомунікативні та дискурсивні аспекти (44,56 кБ) Реферат 20.10.2020

Співвідношення понять діалогу і дискурсу у сучасних соціокомунікативних процесах, умови, при яких вони забезпечують гармонізацію соціальних структур, дозволяють формувати стратегію дій окремих індивідів і спільнот. Класифікація типів та форм діалогу.

1665. Діяльнісний рівень інтересів народу (40,14 кБ) 20.08.2015

Авторське бачення проблеми сутності і змісту, форм та механізмів розвитку і захисту, динаміки змін інтересів народу. Генетичний, морфологічний, функціональний і праксіологічний аналізи явища інтересів народу, їх субстратний та діяльнісний рівні.

1666. Діяльно-творча основа буття у філософії Й.Г. Фіхте. Елементи діалектики в його "Науковченні" (21,93 кБ) Контрольная 20.05.2028

Особливості розвитку української філософії в ХІХ столітті, суспільне буття і суспільна свідомість. Основні положення у філософії Фіхте, іпостасі реалізації свідомості: відбивна і активно-творча здібності. Функція випереджального відображення свідомості.

1667. До питання про філософію "здорового глузду" як елемента мислення української інтелігенції (18,37 кБ) 20.09.2011

Дослідження основних аспектів проблеми політичного впливу на владу та суспільство української інтелігенції. Історія виникнення філософії "здорового глузду". Специфіка філософської концепції та ментальної орієнтації сучасної української інтелігенції.

1668. Добро и зло - две параллельные линии (17,32 кБ) 21.02.2017

Зависимость философских категорий добра и зла от моральных принципов общества. Необходимость помощи бездомным людям и брошенным животным, асоциальным элементам. Формирование этики и морали как порядочного отношения совести к происходящему в государстве.

1669. Добро и зло в истории (49,05 кБ) Курсовая 20.05.2017

Сложность выработки общезначимого определения понятия добра. Нормативно-оценочные категории морального сознания. Категории добра и зла. Общие понятия морального сознания, разграничивающее нравственное и безнравственное. Этический анализ деятельности.

1670. Добро и зло в произведениях Ф. Ницше (59,31 кБ) Курсовая 20.05.2024

Исследование двойственности источников "добра" и "зла" в философии Ф. Ницше, ее отношение к различным отраслям жизни. Трактование философом веры в Бога и теории "сверхчеловека" в контексте переоценки ценностей и его собственного жизненного опыта.

1671. Добро и зло как исходные категории нравственности человека (33,9 кБ) Реферат 20.08.2001

Философские понятия добра и зла. Моральное выражение того, что способствует счастью, и отрицательные явления в жизни людей, силы тормоза и разрушения. Место нравственности в системе человеческих ценностей. Нравственные нормы как критерии добра и зла.

1672. Добро пожаловать в пустыню реального! (41,09 кБ) 20.05.2010

Проблема реальности и трансформации самого концепта "реальность" в ситуации кризиса онтологии. Критика метафизики, самоисчерпание философии. Реальность - эффект работы социальных систем. Нехватка реальности, виртуализации собственного тела и опыта.

1673. Доведення, спростування та логічні помилки у доказі (38,64 кБ) Реферат 20.05.2012

Доведення (доказ) і спростування - форма мислення, що обґрунтовує правильність суджень, структура, види, правила. Суперечка, дискусія як різновиди аргументації. Логічні помилки і способи їх подолання. Роль логічного мислення в інноваційному управлінні.

1674. Догматический спор (19,77 кБ) Реферат 02.11.2011

Догматический спор Известно, что после смерти Магомета арабы при Омаре I (634-644) в невероятно короткое время покорили всю Персию, Сирию, Египет и прилегающие земли. Разъяснить насколько возможно причину этих быстрых и поразительных завоеваний - это

1675. Договорная теория происхождения государства (28,64 кБ) Реферат 26.01.2009

стр. 2 - 4 2. Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо стр. 5 - 6 3. Теория общественного договора Т. Гоббса стр. 6 - 7 4. Теория общественного договора Дж. Локка стр. 7 - 8 5. Теория общественного договора А.Н. Радищева стр. 8 - 11 6. Г. Гегель и критика теории общественного договора стр.

1676. Доказательность креационистской теории (12,24 кБ) Реферат 18.05.2010

1. Основные концепции о сотворении мира и их доказательность 1.1 Когда началось время. Теория «Большого взрыва» 1.2 Гипотеза о «случайных результатах всей сложности жизни» 1.3 Теория о происхождении и эволюции человека Выводы Литература Введение Проблема

1677. Доказательства апории (41,56 кБ) 20.10.2010

Доказательства апории древними философами. Дихотомия и бесконечное число слагаемых. Прохождение пути конечной длины. Столкновение бесконечно большого с бесконечно малым. Быстроногий Ахиллес и черепаха, непрерывность времени и пространства, их парадоксы.

1678. Доказательство (18,3 кБ) Контрольная 21.02.2017

Доказательство как процесс обоснования истинности любого утверждения с помощью уже установленных истин. Тезис, аргумент и демонстрация. Сориты (сокращенные полисиллогизмы) аристотелевского типа и гоклиниевского. Типы умозаключений и виды доказательств.

1679. Доказательство и его составляющие (14,22 кБ) Контрольная 21.02.2017

Отличие опровержения от доказательства. Основные составляющие доказательства: тезис, аргументы, доводы и демонстрация. Ведение разделительного косвенного доказательства по одной из схем разделительно-категорического силлогизма. Правила закона тождества.

1680. Доказательство и его структура (24,73 кБ) Контрольная 21.02.2017

Доказательность как важное качество правильного мышления. Структура доказательства, правила по отношению к тезисам, аргументам и демонстрациям и их возможные нарушения. Прямое и косвенное доказательства. Процесс опровержения допущения в форме контртезиса.

Облако тегов