Рефераты по философии

Название работы Дата
1141. Вчення Геракліта про державу і право (25,28 кБ) Контрольная 23.05.2012

Мислителі античної Греції і античного Риму відіграли визначну роль в історії формування і розвитку всієї духовної культури людства. Величезним є їхній вклад у скарбницю політичної та правової думки. Вони стояли біля витоків теоретичного підходу до проблем

1142. Вчення Жан-Жака Руссо (9,3 кБ) Реферат 20.05.2026

Жан-Жак Руссо як просвітитель, романтик, індивідуаліст і колективіст, його вплив на сучасників буржуазних революцій. Літературна діяльність, аналіз соціальних й політико-правових поглядів, викладених у найбільших творах. Ідеологія буржуазного радикалізму.

1143. Вчення І. Канта про пізнання та мораль (37,33 кБ) Реферат 23.05.2012

ІНститут МІЖнародних ВІДносин ІМВ Кафедра філософії Реферат На тему Вчення І. Канта про пізнання та мораль. І. Кант “Критика чистого розуму” Виконав Рощенко Е.В.…кафедри Київ Зміст 1. Вступ - 3 2. Формування І. Канта як філософа. Факти з біографії, що передували розвитку філософських поглядів И.

1144. Вчення про внутрішню форму слова (О.О. Потебня) (15,5 кБ) Реферат 23.05.2012

Вчення про внутрішню форму слова (О.О. Потебня) План Вступ 1. Проблема співвідношення мови та мислення. Вчення про внутрішню форму слова О. Потебні 2. Розбіжності у поглядах Г.Г. Шпета та О.О. Потебні як послідовників Гумбольдта Висновки Вступ Лінгвістична концепція українського філософа О.

1145. Вчення про злу сутність людської природи у філософії Сюнь-цзи як основа розбудови принципу справедливого соціуму (24,56 кБ) 20.07.2029

Особливості взаємозумовленості стихійно-закономірного природного процесу й свідомо-цілеспрямованої діяльності людини. Ідеї Мен-цзи про доброту людської природи. Вплив легізму на Сюнь-цзи. Правила належної поведінки, закони взаємоузгодженого співжиття.

1146. Вчення про світ (15,15 кБ) Реферат 20.10.2020

Поняття "світ" означає єдність, цілісність й упорядкованість всього сущого. На питання щодо підстав існування світу можливі такі відповіді: світ існує сам через себе, не маючи підстав поза собою; світ існує через Бога; світ існує через буття свідомості.

1147. Вчення про субстанцію Б. Спінози і Г. Лейбніца (21,9 кБ) Реферат 21.02.2017

Філософія Нового часу, представники раціоналізму. Пантеїзм, детермінізм, матерія та дух, паралелізм - характерні риси вчення Б. Спінози. Коротка біографічна довідка з життя Вільгельма Лейбніца. Тіла як прояв субстанції, їх цілеспрямованість дії.

1148. Вчення стоїцизму (65,09 кБ) Курсовая 21.02.2017

Виникнення та періоди розвитку стоїцизму. Характеристика стоїчного вчення. Періоди розвитку стоїчного вчення. Морально–етичні вчення стоїків римського періоду. Вчення Марка Аврелія. Порівняльний аналіз вчень представників школи стоїцизму та софізму.

1149. Выводы из сложных суждений (12,38 кБ) Контрольная 21.02.2017

Изучение специфики модусов условно-категорического и разделительно-категорического умозаключения. Раскрытие специфики выводов из сложных суждений. Анализ условных и разделительных силлогизмов. Приведение примеров конструктивных и деструктивных дилемм.

1150. Выдающиеся мыслители и ученые средневековья (937,9 кБ) 21.02.2017

Основные биографические данные и значение в истории науки, а также анализ произведений Махмуда ал-Кашгари. Направления исследований данного ученого. Юсуф Баласагуни: образование, содержание произведений. Жизнь и творческие достижения Аль Фараби.

1151. Выдающиеся ученые Греции: Сократ, Платон, Аристотель (29,18 кБ) Реферат 20.04.2030

Краткие биографические сведения из жизни великих мыслителей Древней Греции Сократа, Платона и Аристотеля, условия формирования их философских воззрений. Поиск Сократом цели и смысла жизни. Высшие ценности по Платону. Общество и государство по Аристотелю.

1152. Выдающиеся философы мира (на примере Платона) (43,44 кБ) Реферат 21.02.2017

Платон как основоположник и аналитик дефинитивной философии. Выскохудожественные диалоги Платона о происхождении первоначал и структуре Космоса, о сущности вещей. Учение об эталонных первообразах. Открытие любви духовной, без чувственного элемента.

1153. Выдающиеся философы. Артур Шопенгауэр (18,88 кБ) Реферат 20.10.2013

Изучение жизненного пути А. Шопенгауэра. Характеристика его философской концепции, изложенной в труде "Мир как воля и представление". Примат воли по отношению к разуму, критика классического рационализма, как отличия философских воззрений Шопенгауэра.

1154. Выписка по философии (37,08 кБ) Реферат 17.10.1997

Московский институт радиотехники, электроники иавтоматики Технический университет Кафедра философии Выписки по философии Студент Частухин ВиталийМосква 1994Средневековая философия Аврелий Августин Какой же пользы ради, Господи,кому ежедневно исповедуется

1155. Высказывание как форма суждения (188,57 кБ) Реферат 20.06.2022

Понятие высказываний в логике, их виды и структура. Классификация суждений по количеству и качеству. Графическое изображение соотношений между понятиями. Распределенность терминов в простом высказывании. Отношения между суждениями, логический квадрат.

1156. Высказывания философов об эпохе Просвещения (15,64 кБ) Реферат 20.10.2008

Исследование научного и религиозного мировоззрения эпохи Просвещения. Характеристика механистической картины мира, филантропического движения в Англии. Анализ изменений в культурной жизни Европы XVII-XVIII веков. Наука - новая ценность в жизни общества.

1157. Высокий интеллектуализм Сократа, Платона, Аристотеля (21,17 кБ) Контрольная 23.05.2012

1. Высокий Интеллектуализм Сократа, Платона, Аристотеля Сократ(469 - 399 до н. э.) первый повернул философию лицом к человеку, его проблемам, чувствам, мыслям и настроению. Вокруг Сократа сгруппировался тесный круг его учеников и последователей. В его

1158. Выстраивание понятия личности в концепции Фомы Аквинского (408,93 кБ) Реферат 20.11.2016

Наиболее яркие представители средневековой психологии. Фома Аквинский как философ и выразитель духа эпохи Средневековья, влияние его на культуру Средних веков. Отношение Фомы Аквинского к христианству и признание его трудов Католитической церковью.

1159. Выявление представлений о душе древнегреческих философов досократиков (33,57 кБ) Курсовая 21.02.2017

Общее представление о философах досократиках. Характерные черты досократических философских школ. Милетская школа: Фалес Милетский, Анаксимандр и Анаксимен. Философские идеи Пифагорейской школы. Представители философской школы элеатов и атомистов.

1160. Выяснение смысла простых суждений. Анализ категорического силлогизма (18,78 кБ) Контрольная 23.05.2012

1. «Выяснение Смысла Простых Суждений» 1. Произведите превращение следующих суждений а) Каждый воин должен понимать свой маневр. б) Некоторые науки не являются общественными. в) Настоящий пакт подлежит ратификации. Ответ а) «Каждый воин должен понимать свой маневр» - это общеутвердительное суждение.

Облако тегов