Название работы Дата
421. Етикет і сучасний діловий світ (28,34 кБ) Контрольная 04.06.2012

Название Етикет і сучасний діловий світ Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика Зміст Вступ 1. Діловий етикет - невід ємна складова корпоративної культури 2. Значення етикету для досягнення успіхів

422. Етикет різних країн світу (33,14 кБ) Реферат 20.09.2029

Знайомство людей між собою. Зустріч двох пар на вулиці. Представлення нового співробітника колективу. Обов’язки під час автомобільної поїздки. Правила життя на відпочинку. Поведінка у магазині, в транспорті, в ресторані. Етикет в європейських країнах.

423. Етикет та його національні особливості (23,72 кБ) Реферат 04.06.2012

Название Етикет та його національні особливості Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика Зміст Вступ 1. Етикет країн Європи 2. Етикет країн Далекого Сходу 3. Сполучені штати Америки Висновки Список

424. Етикет телефонного спілкування (13,06 кБ) Реферат 20.06.2008

Специфічні ознаки телефонної розмови. Вимоги до комунікативної діяльності державних службовців. Вплив рівеня професійно-комунікативної діяльності на вирішення стратегічних питань. Вміння вести телефонні розмови за етичними нормами, підготовка до розмови.

425. Етикет телефонної розмови (21,21 кБ) Реферат 20.02.2017

Функціональне призначення розмови по телефону як форми спілкування, психологічні аспекти інформаційного процесу в частині зворотного зв’язку. Вимоги до етикету телефонної розмови. Правила її ведення та обмеження. Підготовка до ділової телефонної розмови.

426. Етикет у Франції (25,75 кБ) Реферат 20.10.2012

Визначення поняття етикету - форми, манеру поведінки, правил чемності і ввічливості, прийнятих в суспільстві. Характеристика особливостей подарунків, бесід, ділових обідів і зустрічей у Франції. Ознайомлення з основними правилами поведінки на публіці.

427. Етикет України та Росії (22,28 кБ) Реферат 20.02.2017

Вивчення історії слов’янської етики. Риси українського мовленнєвого етикету - вироблених суспільством норм поведінки. Аналіз рівнів етикету: вербального, паралінгвістичного, кінетичного, проксемічного рівеня. Особливості спілкування з росіянами.

428. Етикет юриста (34,96 кБ) Реферат 20.04.2013

Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Визначення поняття службового етикету як сукупності правил поведінки людини. Опис особливостей службового етикету юриста, його зовнішні атрибути та форми прояву естетичної культури.

429. Етикет: історичне коріння і сучасний сенс (49,7 кБ) Реферат 20.09.2025

Попередження конфліктних ситуацій у спілкуванні як соціальна функція етикету. Історія виникнення та розвитку: особливості етикету в епохи античності й середньовіччя. Сучасні принципи етикету. Людяність, доцільність дій, естетична привабливість поведінки.

430. Етикет: поняття, основні характеристики (16,84 кБ) Контрольная 20.11.2020

Поняття етикету як зведення норм і правил поведінки, прийнятих у відповідній спільності людей. Основні види етикету: придворний, дипломатичний, військовий та ін. Головні характеристики загальногромадянського етикету та етики ділового спілкування.

431. Етико-філософський аналіз благодійності (46,39 кБ) Реферат 20.09.2014

Реалізація морально-етичних цінностей: справедливість, милосердя, діяльнісна любов, відповідальність, розгляд напрямків такої діяльності. Аналіз індивідуальної, колективної особистої та професіоналізованої форми благодійності. Корпоративна філантропія.

432. Етична культура юриста (30,65 кБ) Реферат 26.05.2009

«Етична культура юриста» Виконала Студентка 11 групи Михайловська Маргарита Юріївна Перевірив викладач Купіна Яна Юріївна Харків 2006 ПЛАН 1. Вступ 2. Поняття етичної культури юриста 3. Загальні вимоги, які ставляться до юриста 4. Кодекс професійної етики

433. Етичне вчення І. Канта (37,77 кБ) 20.04.2022

Відображення єдності всезагального у моралі та індивідуально неповторного в категорії І. Канта "чистий практичний розум". Аналіз моральної філософії для розв’язання суперечності між "світом природи" і "світом свободи". Аналіз рівнів моральної філософії.

434. Етичне та естетичне у професійній діяльності економіста (40,77 кБ) Курсовая 20.02.2009

Основні моральні вимоги до економістів. Роль етичного у діловому спілкуванні та необхідність для сучасних компаній використання критеріїв соціальної відповідальності. Визначення зовнішнього вигляду людини та характеристика правил ділового етикету.

435. Етичний аспект усного та писемного мовлення (22,86 кБ) Контрольная 20.10.2015

Особливості розмовної мови, яка реалізується спонтанно в неофіційній обстановці за безпосередньої участі партнерів спілкування. Вираження головного етичного принципу спілкування - дотримання паритетності, починаючи з привітання і закінчуючи прощанням.

436. Етичний вимір концепції ноосфери (41,71 кБ) Реферат 20.08.2027

Етичний вимір концепції ноосфери В. Вернадського, ідейні та теоретичні джерела філософського вчення. Етико-екологічний вимір ноосфери. Головні аспекти глобалізації. Становище людини в процесі еволюції ноосфери, аналіз її морально-етичної сторони.

437. Етичний релятивізм у філософії постмодерну (19,88 кБ) Реферат 20.08.2007

Дослідження ключових закономірностей вияву етичного релятивізму у філософії постмодерну. Характеристика природи ірраціонального як однієї з основних форм розширення простору постмодерністської етики, актуалізованої в сучасних методологічних пошуках.

438. Етичні вчення Давнього Вавилону (79,89 кБ) Курсовая 20.02.2017

Історична ситуація, політичний та економічний стан у Давньому Вавилоні, його релігійна ієрархія, розвиток науки і культури. Уявлення давніх вавилонян про основні етичні поняття (добро, зло). Етичні ідеї "Законів царя Хаммурапі" і їх сучасне використання.

439. Етичні вчення та погляди періоду античності (23,64 кБ) Реферат 20.10.2027

Аналіз особливостей етичної думки античного періоду, універсальності єдиного світопорядку. Вивчення становлення етичного знання як способу вирішення завдання впорядкування людської душі, гармонії мікрокосму та макрокосму в ученнях Платона і Геракліта.

440. Етичні вчення у давніх цивілізацій Сходу (47,04 кБ) Реферат 20.03.2025

Моральне регулювання суспільних відносин в добу ранніх цивілізацій. Спроба систематизації моральних вимог у моральних уявленнях Давнього Єгипту. Відображення етичних відносин Древнього Вавилону у "Законах Хаммурапі". Давньокитайське етичне вчення.

Облако тегов