Название работы Дата
361. Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України (40,43 кБ) Реферат 20.10.2029

Специфіка й функції естетичної категорії "міф" у сучасній образотворчості. Генетичні засади художньо-міфологічної свідомості. Типологічні форми неоміфологізму й породжених ним образотворчих поетик у сучасному українському мистецтві. Форми неоміфологізму.

362. Естетика постмодернізму (21,37 кБ) Реферат 20.10.2008

Початок та еволюція постмодернізму, визначення постмодернізму та його поширення, постмодерністська філософія історії, обставини розвитку постмодернізму в сучасній історичній науці України, внесок постмодернізму до методології української історичної науки.

363. Естетика Середньовіччя (27,93 кБ) Реферат 04.06.2012

Название Естетика Середньовіччя Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика Зміст Вступ 1 Особливості естетики Середньовіччя 2 Естетична концепція Августина Блаженного 3 Символ, ідеал, канон в середньовічній

364. Естетика Сократа (16,92 кБ) Реферат 20.10.2020

Поняття "калокагатія" як терміна античної естетики, що означає гармонію зовнішнього та внутрішнього, яка є умовою краси людини. Особливості розуміння краси з точки зору Сократа. Іронія як засобу осягнути істину. Вчення про гармонію та поняття прекрасного.

365. Естетика спілкування – закономірність педагогічної діяльності (135,74 кБ) Диплом 20.09.2013

Проблема спілкування з етичної та естетичної точки зору. Моральні норми закладені в діях (вчинках) вчителя: у діяльності педагога естетичний елемент має місце тоді, коли доторкнулися до найглибших глибин його духовного життя - емоційно-почуттєвої сфери.

366. Естетика та її основні категорії (70,87 кБ) Контрольная 20.02.2017

Естетика в системі наукового знання, взаємозв’язок з мистецтвознавством. Поняття краси і прекрасного, історичні парадигми їх осягнення. Категорії піднесеного і величного, потворного і ницього, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної доби.

367. Естетика українського іконопису XIV - XV ст. (44,68 кБ) Реферат 20.08.2002

Естетичні категорії середньовічної культури, її зміст та спосіб вияву через вербальні та візуальні тексти. Візантійський та південнослов’янський вплив на формування естетичних поглядів в Україні. Стилістика українського іконопису палеологівської доби.

368. Естетика як наука (30,86 кБ) Контрольная 20.10.2019

Питання природи, специфіки і творчого потенціалу естетичного мистецтва. Становлення перших естетичних уявлень. Теорія почуттів у працях видатного давньогрецького вченого, філософа Теофраста. Матеріалістичний погляд на природу естетичної діяльності.

369. Естетика, як наука про пізнання (74,86 кБ) Курсовая 20.02.2017

Поняття, сутність та особливості естетики як науки. Становлення основних естетичних знань та приписів в українському суспільстві. Основні напрями впливу естетики на суспільну свідомість та мораль. Її взаємозв’язок з іншими науками філософського циклу.

370. Естетико-антропологічні виміри музики в контексті європейської філософсько-естетичної думки (37,41 кБ) Реферат 20.07.2014

Розгляд питання поліфункціональності музики та визначення сенсу естетичного як єдино сутнісного в природі та функціях музичного мистецтва. Дослідження місця натхнення в процесі музичного творення, змісту, смислу твору як проблеми антропології музики.

371. Естетична діяльність та сфери її виявлення (48,05 кБ) Реферат 20.10.2016

Етична поведінка в бізнесі та сфері управління. Моральні виміри діяльності менеджера. Моральні аспекти у ставленні фірми до найманого працівника. Дизайн як продукт проектної творчості, його соціальне призначення. Зміст терміна "проектна культура".

372. Естетична доцільність як феномен імперативності (54,61 кБ) Реферат 20.08.2029

Розгляд феномену "мансардності" естетичної імперативності. Обґрунтування доцільності введення у науковий обіг поняття квазікраси. Вивчення телеологізму естетичної імперативності в епоху постмодернізму. Наведення типології її прояву у рекламній діяльності.

373. Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект (43,4 кБ) Реферат 20.08.2029

Духовні засади конституювання естетичної культури. Основні категорії естетосфери як підґрунтя формування естетичної культури. Роль правової естетики у впорядкуванні соціокультурного простору. Поняття, структура та функції естетичної культури юриста.

374. Естетична свідомість (31,16 кБ) Реферат 20.12.2013

Розгляд найбільш істотних елементів естетичної свідомості: естетичного почуття, естетичного смаку, естетичного ідеалу. Психологічний механізм почуттів, властивих лише людям. Визнання права особистості на індивідуальний смак. Формування естетичного ідеалу.

375. Естетична сідомість (29,42 кБ) Реферат 20.06.2001

Сутність та значення естетичної свідомості для людини, особливості її структури. Загальна характеристика найбільш істотних елементів: естетичного почуття, смаку, ідеалу. Їх сутність, роль, специфіка характеру, структури та психологічних механізмів.

376. Естетична теорія Аристотеля. Аристотель. Поетика (18,08 кБ) Реферат 20.02.2017

Розгляд трактатів Аристотеля, у котрих розглянуті питання мистецтвознавства (естетики). У "Поетиці" Аристотель систематично розвиває концепцію трагічного в мистецтві. Суперечка з Платоном, який затверджував: поезія веде нас від істини і дезорганізує душу.

377. Естетичне виховання (39,8 кБ) Реферат 20.02.2017

Ціннісне ставлення людини до дійсності як предмет естетики. Функції естетики в сучасному суспільстві. Структура естетичного знання. Естетичне та його основні форми. Виникнення, соціальна сутність і основні правила етикету. Специфіка естетичного виховання.

378. Естетичне містецтво скульптури. Моральні збитки від публічного ляпаса (23,53 кБ) Контрольная 20.09.2014

Основні види скульптурного мистецтва - кругла скульптура та рельєф. Розподіл скульптури за своїм змістом та функціями - монументальна, станкова та декоративна. Бароко й класицизм у мистецтві скульптури. Оцінка моральних збитків від публічного ляпаса.

379. Естетичне почуття, його значення та формування (259,2 кБ) Реферат 20.10.2007

Визначення поняття "естетичне почуття" як найскладніших з духовних переживань, його значення та інтегрування з іншими почуттями. Аналіз процесу історичного зародження естетичного почуття. Специфіка формування цих почуттів у людини, їх особливості.

380. Естетичне світопереживання в життєдіяльності людини (37,39 кБ) Реферат 20.11.2021

Розуміння ролі світопереживання в життєдіяльності людини та висвітлення цієї проблеми в західній та сучасній вітчизняній філософії. Суттєві особливості естетичного переживання та його характер, онтологічна сутність, зв’язок з проявом естетичних почуттів.

Последние запросы

Облако тегов