Название работы Дата
181. Визначення економічної ефективності впровадження локальної комп’ютерної мережі (0 кБ) Курсовая 20.06.2003

Економічний зміст заробітної плати. Системи, форми та види оплати праці. Облік використання робочого часу. Визначення трудомісткості проектно-конструкторських робіт, заробітної плати конструктора. Відображення зведених техніко-економічних показників.

182. Визначення оптимальних показників діяльності структурного підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у галузі інформаційної безпеки (3147,28 кБ) Курсовая 20.02.2017

Оцінка ефективності рішень фахівця відділу матеріально-технічного забезпечення. Визначення оптимального плану випуску продукції засобами стохастичного програмування. Застосування теорії графів в інформаційній безпеці. Оцінка ризику цінних паперів.

183. Визначення параметрів функції (0 кБ) Контрольная 20.12.2008

Інтервал монотонності функції, порядок та методи його визначення. Дослідження функції на екстремум (найменше значення), його головні етапи та призначення, інструменти та шляхи. Визначення інтервалів опуклості, ввігнутості, та точки перегину функції.

184. Визначення потреби в робочій силі (88,14 кБ) Курсовая 20.02.2017

Методика та головні етапи складання математичної моделі рішення заданої задачі, її елементи: цільові функції, обчислення. Розв’язок задачі за допомогою методу Гоморі: алгоритм програми, ітерації. Розрахунок задачі методом "Розгалуджень та обмежень".

185. Використання диференціального числення до дослідження операцій (466,67 кБ) Курсовая 20.02.2017

Особливості диференційного числення та його застосування в економічному аналізі. Умови, які використовуються при аналізі функцій. Застосування диференційного числення до дослідження економічних операцій та розрахунків. Поняття екстремуму функції.

186. Використання економіко-математичних методів для прогнозування (на прикладі підприємства ТОВ "Бучацький сирзавод") (2830,14 кБ) Диплом 20.02.2017

Стратегічна діагностика ефективності системи управління збутовою діяльністю. Прогнозування обсягів реалізації продукції ТОВ "Бучацький сирзавод" з використанням методів економіко-математичного моделювання на базі прикладного програмного забезпечення ЕОМ.

187. Використання інтегралів в економіці (391,61 кБ) Курсовая 28.02.2017

188. Використання математичних методів у сфері управління (0 кБ) Контрольная 20.12.2027

Застосування методів моделювання в аналітичному дослідженні господарської діяльності підприємств та їхніх структурних підрозділів. Використання класичних методів математичного аналізу - диференціювання і інтеграції. Принцип парної і множинної кореляції.

189. Використання методів рухомого, середнього та експоненціального згладжування у прогнозуванні (0 кБ) Контрольная 20.10.2025

Аналіз ітераційних методів згладжування часових рядів: методу ковзної середньої, експоненціального та адаптивного згладжування. Огляд процедури стратегічного планування розвитку національної економіки в цілому, її окремих ланок і структурних елементів.

190. Вимоги до написання дисертації. Математичне моделювання в економіці (62,73 кБ) Контрольная 20.02.2017

Основні вимоги до змісту та оформлення дисертаційної роботи, порядок та правила її прийняття комісією. Загальний зміст та призначення автореферату, його структура та обов’язковий зміст. Правила та особливості математичного моделювання в економіці.

191. Випадкові потоки подій. Пуассонівські потоки (344,98 кБ) Контрольная 20.02.2017

Математичні моделі послідовностей часових інтервалів між подіями у потоках Пуассона та Ерланга. Приклади різних моделей потоків подій в транспортних системах. Експоненціальний закон розподілу інтервалів між сусідніми подіями в пуассонівському потоці.

192. Вирішення транспортної задачі з використанням електроних таблиц Micrsoft Excel (1537,54 кБ) Контрольная 20.02.2017

Поняття задачі лінійного програмування та різні форми її задання. Загальна характеристика транспортної задачі, її математична модель. Графічний метод для визначення оптимального плану задач лінійного програмування. Правило побудови двоїстої задачі.

193. Виробництво як об’єкт моделювання (120,57 кБ) Реферат 20.02.2017

Послуги праці, капіталу і природних ресурсів як фактори створення продукції. Карта ізоквант як метод опису виробничої функції. Капіталоінтенсивний та капіталозберігаючий типи технічного прогресу, їх аналіз за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа.

194. Виробничий менеджмент (0 кБ) Контрольная 20.06.2021

Поняття та зміст економіко-математичної моделі задачі оптимізації розподілу випуску продукції у часі, її вираження в алгебраїчній формі. Сутність методу послідовних кроків, побудова транспортної матриці, розподіл та знаходження оптимального рішення.

195. Виртуальное предприятие в постиндустриальном обществе: экономико-математическая модель инновационного предприятия агропромышленного комплекса (283,1 кБ) Курсовая 20.02.2017

Виртуализация экономики в постиндустриальном обществе. Сетевая организация предприятия как инновация в бизнесе. Этапы создания и главные признаки виртуальной компании, ее основные подходы к использованию Интернет. Пути развития электронной коммерции.

196. Влияние в краткосрочной и долгосрочной перспективе двух основных показателей энергетического рынка, цены нефти и потребления нефтепродуктов на ВВП (1742,34 кБ) Диплом 20.02.2017

Исследование взаимосвязи энергетического рынка и ВВП в Великобритании, Италии и Канаде в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Оценка векторной авторегрессии и модели коррекции ошибками. Результаты исследования и пути дальнейшего изучения модели.

197. Влияние ВВП и количества трудоустроенных на индекс потребительских цен (61,01 кБ) Курсовая 20.02.2017

Построение эконометрической модели. Описания, анализ и прогнозирование явлений и процессов в экономике. Использование регрессионных моделей. Построение корреляционной матрицы. Коэффициент множественной детерминации. Значение статистики Дарбина-Уотсона.

198. Влияние площади торгового зала на товарооборот (45,59 кБ) Контрольная 20.02.2017

Расчет зависимости товарооборота за месяц. Параметры уравнения множественной регрессии, их оценка методом наименьших квадратов. Получение системы нормальных уравнений, ее решение по методу Крамера. Экономическая интерпретация параметров уравнения.

199. Влияние различных типов угля на процесс газификации топлива в кипящем слое (1054,67 кБ) Курсовая 20.09.2020

Исследование влияния различных типов угля на процесс газификации топлива в кипящем слое с помощью программы. Расчет процесса газификации. Зависимость объемной концентрации углерода в коксовом остатке от рабочей зольности. Описание интерфейса программы.

200. Возможности моделирования течений жидкости и газа с помощью современных программных продуктов (0 кБ) Курсовая 20.10.2025

Обзор моделей течения жидкостей и газов, реализованных в ведущих программных продуктах ВГД, предназначенных для моделирования течений многокомпонентных и многофазных сред, сжимаемых течений, течений с теплопереносом, кавитацией и прочими явлениями.

Последние запросы


информационные поисковые системы алкоголь и подростки Школьный реферат по пушкину Вычисление интеграла функции fx методом Симпсона конфликтологические теории и современность оксиды и соли как строительный материал крупнейшие битвы великой отечественной войны Мой любимый город дзержинск Роль интонации в речи отношение студентов к выбранной профессии 5 Прогнозирование проектных денежных потоков Анализ приращения денежных потоков Понятие капитальных и организационных затрат Политика разрядки диктанты 7 класс Основные положения интернет Процедура временного хранения оттоновская миниатюра современное состояние экономики россии Оздаравление при Петре 1 консультирование родителей при потребностях ребенка при пограничных состояниях ребенка Количественные и качественные показатели мясной продуктивности и качества мяса

Облако тегов