Название работы Дата
121. Аналитическая модель оценки оптимального ассортимента продукции в условиях неопределённости информации о ценах и затратах при наличии ограничивающего ресурсного фактора (0 кБ) 20.05.2002

Подходы к формализации понятия "неопределенность". Разработка формализованной модели оценки оптимального ассортимента продукции в условиях ограничения на один вид ресурса. Особенности "маршрута оптимальных решений". Методы расчёта маржинального дохода.

122. Аналитические модели исследования операций (942,46 кБ) 20.11.2023

Технологии формализации и решения производственных задач с помощью аналитических моделей: линейного программирования, календарного планирования, динамического программирования, теории игр. Приводятся практические примеры производственного характера.

123. Аналитический метод решения задач безусловной многомерной оптимизации (27,71 кБ) Контрольная 20.02.2017

Задачи многомерной оптимизации в исследовании технологических процессов производств текстильной промышленности, анализ возникающих трудностей. Нахождение экстремума, типа экстремума, значения целевой функции безусловной многомерной оптимизации.

124. Аналитический обзор методов и систем имитационного моделирования (1430,58 кБ) Курсовая 20.12.2020

Принцип метода Монте-Карло и проверка статистических гипотез. Закон распределения случайных величин при имитации экономических процессов. Программы имитационного моделирования. Описание граф-схемы стратегии и разработка редактора сетевых графиков.

125. Аналитическое исследование оптимального управления динамической экономической системой (146,18 кБ) Курсовая 20.02.2017

Описание основных характеристик модели трехсекторной экономики. Вывод дифференциальных уравнений для функций удельного капитала. Определение аналитической структуры функций оптимального управления на полученном условии максимума функции Понтрягина.

126. Аналіз інформаційної технології предметно-орієнтованого математичного моделювання (0 кБ) 20.09.2014

Інформаційна технологія предметно-орієнтованого математичного моделювання. Порівняльний аналіз властивостей класів інструментів з функціональністю засобів DSMM. Розв’язання оптимізаційної задачі вибору найбільш ефективної інформаційної технології.

127. Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач (402,75 кБ) 20.02.2017

Аналіз розв’язків спряжених економіко-математичних задач. Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється і нової продукції. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів матриці обмежень та цільової функції.

128. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р. (113,79 кБ) 20.02.2017

Особливості розподілу населення за обсягом інвестицій в основний капітал. Основи побудови інтегрального ряду розподілу. Методи розрахунку моди, медіани, середнього лінійного і квадратичного відхилень, дисперсії, коефіцієнтів варіації, асиметрії, ексцесу.

129. Аналіз поведінки системи, що описана моделлю динаміки ринкового середовища за різних співвідношень вхідних параметрів (1754,44 кБ) Курсовая 20.02.2017

Особливі точки системи, що описана моделлю динаміки ринкового середовища. Дослідження моделі динаміки ринкового середовища за допомогою біфуркаційної діаграми та за допомогою коренів характеристичного рівняння. Умови стійкості та точки біфуркації.

130. Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України (0 кБ) Реферат 20.08.2029

Аналіз світового та вітчизняного досвіду моделювання динаміки фондових ринків. Шляхи моделювання структурних та динамічних властивостей фондового ринку України. Дослідження стійкості функціонування вітчизняного фондового ринку в критичних умовах.

131. Аналіз та моделювання інфляційних процесів в економіці України (0 кБ) Реферат 20.03.2004

Розробка та формування теоретико-методологічного підґрунтя застосування економіко-математичних методів до аналізу та моделювання інфляційних процесів. Узагальнення класичних та сучасних теоретичних концепцій, що досліджують механізм виникнення інфляції.

132. Аналіз та прогнозування розвитку економічних систем методами дискретної нелінійної динаміки (0 кБ) Реферат 20.07.2012

Визначення характеристик інерційності, локальної стійкості, локальної мінливості, невизначеності розвитку економічної системи в умовах нестійкості, нелінійності й невизначеності. Модель інформаційно-аналітичного забезпечення управління регіоном.

133. Аналіз та управління ризиком в економіці (0 кБ) 20.11.2028

Визначення економічного ризику та його причин. Основні види валютного ризику. Аналіз ризику методами iмiтацiйного моделювання. П’ять спрощених ситуацій прийняття рішення. Способи зниження ризику. Функція щільності розподілу ймовірності збитків.

134. Аналіз ціноутворення по автосалонам Луганської області (417,01 кБ) Курсовая 20.02.2017

Кореляційно-регресійний статистичний аналіз впливу технологічних параметрів та економічності автомобілів на ціну їх продажу. Прогнозування ціни на новий автомобіль в автосалонах Луганської області на основі рівняння багатофакторної множинної регресії.

135. Антикризисное управление (12,4 кБ) Реферат 02.09.2006

Министерство образования и науки Российской Федерации Институт Современной Экономики Дисциплина Антикризисное управление. Ф.И.О. студента Папасов Андрей Иванович Специальность Экономика и управление на предприятии Курс 4, группы Э-3-4-1, зачетной книжки

136. Аппарат теории двойственности для экономико-математического анализа. Анализ одномерного временного ряда (554,92 кБ) Контрольная 20.02.2017

Графическое решение и оптимальный план задачи линейного программирования. Свойства двойственных оценок и теорем двойственности. Адаптивная модель Брауна. Свойства независимости остаточной компоненты, соответствия нормальному закону распределения.

137. АРТ-моделирование на фондовом рынке (3015,09 кБ) Курсовая 20.02.2017

Основы финансового анализа рынка ценных бумаг. Основы модели АРТ. Методологические подходы к анализу фондового рынка. Теоретические и практические аспекты АРТ-моделирования: воплощение теоретических посылок в модель. АРТ-моделирование в практика.

138. Асимметричная информация. Анализ работы Акерлофа на примере рынка автомобилей (0 кБ) Курсовая 20.03.2025

Понятие и источники асимметричности. Асимметричность информации на примере реальных кейсов. Интернальные эффекты, вызванные асимметричностью информации. Анализ работы Акерлофа на примере рынка автомобилей. Пути преодоления эффектов асимметрии информации.

139. Астролометрическое прогнозирование рынков (420,24 кБ) Реферат 02.04.2012

Реферат на тему «Краткий обзор исследований в области создания и развития Астролометрической теории рынков». Курочкин П.Г. г.Омск, 2011 г. NasdaqPredictor mail.ru , NasdaqPredictor gmail.com ) Вступление В данной работе представлен краткий обзор исследований

140. Багатоетапні процедури прийняття рішень в умовах невизначеності на основі декомпозиції дерева рішень (57,06 кБ) 20.02.2017

Створення умов невизначеності через відсутність апріорної інформації про ймовірнісний розподіл рівнів попиту. Розрахунок корисності альтернативних варіантів рішень на відрізку часу в 10 років. Побудова дерева рішень з деталізацією варіантів рішень.

Облако тегов