Рефераты по экономике

Название работы Дата
681. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання (543,5 кБ) Курсовая 21.02.2017

Серед джерел самофінансування амортизаційні відрахування посідають головне місце. Розробка комерційної ідеї та вибір оптимального місця розташування підприємства. Стимулююча функція амортизації як повного використання основних фондів підприємства.

682. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання. Комерційна ідея нового підприємства (706,16 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розробка установчих документів для створення суб’єкта підприємницької діяльності. Розрахунок вартості інтелектуальної власності, що виступає внеском до статутного фонду господарського товариства. Визначення потреби в капіталі, необхідному для діяльності.

683. Амортизаційна політика підприємства та її ефективність (131,04 кБ) Курсовая 21.02.2017

Економічна сутність амортизації та амортизаційної політики підприємства, законодавчі основи її регулювання. Методи нарахування амортизації та їх ефективність. Динаміка складу й структури основних засобів підприємства, оцінка ступеня їх зношеності.

684. Амортизаційна політика підприємства ТДВ "Трембіта" (225,12 кБ) Курсовая 21.02.2017

Економічна природа амортизації. Особливості амортизаційних відрахувань як джерела відтворення основних засобів. Засади здійснення амортизаційної політики підприємства, шляхи її вдосконалення в Україні. Аналіз ефективності відтворення основних фондів.

685. Амортизаційна політика та її вплив на фінансову діяльність підприємства (48,34 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність та структура основних фондів як основа формування амортизаційної політики. Зміст та методи амортизаційної політики підприємства. Економічна характеристика підприємства, аналіз ефективності амортизаційної політики та шляхи її удосконалення.

686. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах (53,7 кБ) Реферат 20.10.2028

Визначення інвестиційних потреб фірми. Характеристика параметрів інформаційної моделі для управління амортизацією у вигляді облікових реєстрів. Розробка методики визначення оптимального терміну амортизації основних фондів на промислових підприємствах.

687. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах (53,7 кБ) Реферат 20.10.2028

Визначення інвестиційних потреб фірми. Характеристика параметрів інформаційної моделі для управління амортизацією у вигляді облікових реєстрів. Розробка методики визначення оптимального терміну амортизації основних фондів на промислових підприємствах.

688. Амортизаційна політика як один з основних чинників ефективного розвитку підприємств (19,86 кБ) 20.09.2008

Дослідження та характеристика основних проблем формування амортизаційної політики на підприємстві. Шляхи та напрями її удосконалення з метою фінансового забезпечення прискорення процесів оновлення основних фондів та впровадження сучасних технологій.

689. Амортизаційна політика як один з основних чинників ефективного розвитку підприємств (19,86 кБ) 20.09.2008

Дослідження та характеристика основних проблем формування амортизаційної політики на підприємстві. Шляхи та напрями її удосконалення з метою фінансового забезпечення прискорення процесів оновлення основних фондів та впровадження сучасних технологій.

690. Амортизаційні відрахування та показники руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів. Прибуток і рентабельність (39,36 кБ) Контрольная 21.02.2017

Розрахунок амортизаційних відрахувань за різними методами. Визначення показників фондовіддачі та трудомісткості продукції, фондоозброєності праці. Розрахунок виробничої потужності цеху, потреби в оборотних коштах, точки беззбитковості у виробництві.

691. Амортизація основних засобів та фінансове забезпечення їх відтворення (405,96 кБ) Диплом 21.02.2017

Суть та зміст амортизації основних засобів. Недоліки діючої амортизаційної політики. Аналіз практики амортизаційних відрахувань та забезпечення власних фінансових ресурсів відтворення основних засобів на прикладі підприємства ДКП "Харківкомуночиствод".

692. Амортизація основних фондів, методи нарахування амортизації (79,88 кБ) Реферат 20.10.2022

Сутність амортизації, її функції. Методи нарахування амортизації основних засобів: прямолінійний, виробничий, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики в Україні.

693. Амортизація основних фондів, методи нарахування амортизації (79,88 кБ) Реферат 20.10.2022

Сутність амортизації, її функції. Методи нарахування амортизації основних засобів: прямолінійний, виробничий, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики в Україні.

694. Амортизація як чинник процесів відтворення на підприємствах (32,86 кБ) Реферат 20.09.2014

Вплив амортизації на темпи відтворення та можливості підприємств щодо забезпечення процесів відтворення. Еволюція амортизаційної політики держави. Підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом прискорення впровадження інноваційних технологій.

695. Амортизація як чинник процесів відтворення на підприємствах (32,86 кБ) Реферат 20.09.2014

Вплив амортизації на темпи відтворення та можливості підприємств щодо забезпечення процесів відтворення. Еволюція амортизаційної політики держави. Підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом прискорення впровадження інноваційних технологій.

696. Амортизація, її групи і методи (39,87 кБ) Реферат 20.10.2018

Дослідження сутності амортизації - систематичного розподілу вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Групи основних фондів підприємства. Метод нарахування амортизації основних фондів.

697. Амортизація, її групи і методи (39,87 кБ) Реферат 20.10.2018

Дослідження сутності амортизації - систематичного розподілу вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Групи основних фондів підприємства. Метод нарахування амортизації основних фондів.

698. Анaлиз динaмики и структуры ВВП зa 2004-2009 гoды (346,84 кБ) Курсовая 21.02.2017

Пoнятие и сущнoсть системы нaциoнaльных счетoв. Клaссификaция oснoвных мaкрoэкoнoмических пoкaзaтелей, испoльзуемых в Республике Кaзaхстaн. Оценка динaмики и структуры ВВП РК зa 2004-2009 годы; анализ фaктoров изменения, методы oпределения их влияния.

699. Анaлиз ликвиднoсти прeдприятия (нa примeрe OОO "Гигант") (336,18 кБ) Диплом 21.02.2017

Пoнятиe "ликвиднoсть прeдприятия" в сoврeмeнных услoвиях кaк экoнoмичeской кaтeгoрии. Комплексный анaлиз ликвиднoсти бaлaнсa прeдприятия зa отчетный пeриoд пo oтнoситeльным eё пoкaзaтeлям. Пути совершенствования экономического управления предприятием.

700. Аналiз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово-економічного стану ТОВ "Альфа" (214,17 кБ) Курсовая 20.08.2017

Організаційно-економічна характеристика та фінансово-господарські показники діяльності ТОВ "Альфа". Завдання, джерела інформації та прийоми економічного аналізу. Поняття і складові собівартості продукції. Проведення порівняльного аналітичного балансу.

Облако тегов